× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام

بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نقدي-و-اقلام-تعهدي-جاري-و-غيرجاري-و-ارزش-بازار-سهام

تحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 131 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
تحقيق حاضر در راستاي مباني تئوريك مبحث بررسي ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري در بازار سرمايه ايران پرداخته است. تحقيق حاضر تحقيق توصيفي و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکاني و زماني، جامعه آماري پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1386 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری دراین تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری، 63 شرکت می باشد. جهت  بررسي تاثیر ميان متغيرهای اين تحقيق ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي، اقلام تعهدي جاري و غيرجاري به عنوان متغیر  مستقل و ارزش بازار سهام به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب شش فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسي فرضيه ها در اين پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اين تحقيق كه عبارت بودند از ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي، اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه و آزمون وی کرامر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها دریافتیم که ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام دارد اما ارزش اطلاعاتی تعهدات جاری و غیرجاری تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام ندارد. علاوه بر این ارزش اطلاعاتی هریک از متغیرها مقایسه شد. در پايان تحقيق، ضمن ارائه تفصيلي نتايج و يافته ها، موارد مذكور جمع¬بندي شده و پيشنهادات كاربردي مرتبط با آن براي مديران و کارشناسان و نيز ادامه و پي گيري تحقيقات مشابه در آينده ارائه شده است. 

مقدمه
در دنياي امروز، دسترسي به اطلاعات از جمله اطلاعات مالي بدون توجه به مقوله كيفيت آن يك راهبرد  سودمند به شمار نمی آید. اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. سرمایه گذاران که نقش بنیادین در تامین مالی بازی می کنند برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد (کاظمی، 1388). هدف اصلی این است که اطلاعات توسط استفاده کنندگان، درک و بدین ترتیب در تصمیم گیری آنها تغییر ایجاد شود. با توجه به فرآیند تصمیم گیری و تاثیر اطلاعات در تصمیم گیری می توان نتیجه گیری کرد که هرچه کیفیت این اطلاعات بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را ارائه می کنند. اطلاعات حسابداری زمانی ارزش دارند که کیفیت بالایی داشته باشند و توسط استفاده کنندگان درک و سبب بهبود در تصمیم گیری آنها شود. برای رسیدن به این هدف باید به ویژگی ها ی ارائه مناسب توجه شود.
ویژگی های کیفی به ویژگی هایی اطلاق می شودکه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی را برای استفاده کنندگان مفید می کنند. طبق چارچوب نظری حسابداری، اطلاعات ارائه شده باید دارای ویژگی های کیفی بوده تا شرایط استفاده برای تصمیم گیری را داشته باشد. ویژگی های کیفی اولیه و اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی شامل مربوط بودن و قابلیت اتکا است. مربوط بودن به این معنا است که اطلاعات حسابداری باید توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشند (FASB، 1980). و اطلاعاتی مربوط است که دارای اثر بخشی باشد. (134، 1992، Hendriksen and Vanbreda). در واقع این خصوصیات، شناسایی شده، تا تمیز دهنده اطلاعات بهتر از اطلاعات نامرغوب باشد و برای مفید نمودن اطلاعات ضروری هستند. هر قدر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری دارای اثربخشی بیشتری باشد، حسابداری به اهداف تعیین شده خود نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمند بودن و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است.
صورت هاي مالي به عنوان يكي از مهم ترين انواع اطلاعات در دسترس سرمايه گذاران نيز نمي تواند فاقد كيفيت باشد. صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه آنها به عنوان فرآورده ی نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران محسوب می شود و یکی از اهداف اصلی آنها، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد دو جزو از این صورت ها هستند که اولی بر مبنای تعهدی و دیگری بر مبنای نقدی فراهم می شود. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برند. یکی از نقش های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل شناسایی وجه نقد در طول زمان است به گونه ای که اعداد تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری نماید (بند 44 بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1978).
در این میان یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، ارزش بازار سهام شرکت می باشد زیرا سودمندی اطلاعات امروزه بر اساس مربوط بودن متغیرهای حسابداری با ارزش بازار سهام شرکت تعریف می شود (رودنشین، 1384). و از آنجا که اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین قیمت سهام دارد، لذا موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ارزش بازار سهام شرکت از متغیرهای سود حسابداری و اجزای تشکیل دهنده آن استفاده شده است. انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران استفاده می شود و به عنوان عامل موثر بر تصمیم گیری لحاظ شود و به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در واحد های اقتصادی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. سودها، اطلاعات خلاصه هستند، به معنی دقیق تر، حاوی اطلاعاتی با ارزش هستند، بی آنکه لازم باشد سهامداران عملیات شرکت را به تفصیل بدانند. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) تقسیم شده است. در اين فصل ابتدا به بیان مسئله اشاره خواهد شد. سپس به موضوع تحقيق و اهميت آن پرداخته ميشود، مدل مفهومي ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از اين تحقيق بيان خواهد شد، سپس فرضيه تحقيق، كاربردهاي تحقيق، جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق و تعريف واژگان و اصطلاحات بيان خواهد شد.


فهرست مطالب

چكيده
1-1 مقدمه1
1-2 بیان مسئله3
1-3 اهمیت  و ضرورت تحقیق7
1-4 مدل مفهومی تحقیق9
1-5 اهداف تحقیق10
1-5-1 هدف کلی10
1-5-2 اهداف ویژه10
1-6 سوال های تحقیق11
1-6-1 سوال اصلی11
1-6-2 سوال های فرعی11
1-7 فرضیه های تحقیق11
1-7-1 فرضیه اصلی11
1-7-2 فرضيه هاي فرعي12
1-8 روش تحقیق12
1-9 قلمرو تحقیق13
1-9-1 قلمرو موضوعی13
1-9-2 قلمرو مکانی13
1-9-3 قلمرو زمانی13
1- 10  جامعه آماری و نمونه آماری13
1-11کاربرد نتایج تحقیق14
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات15
1-12-1اطلاعات15
1-12-2منبع اطلاعات15
1-12-3محتوای اطلاعاتی15
1-12-4كيفيت اطلاعات15
1-12-5ارزش اطلاعاتی15
1-12-6 وجه نقد15
1-12-7 جریانات نقدی15
1-12-8 فعالیت های عملیاتی16
1-12-9 جریانات نقدی عملیاتی16
1-12-10 مبنای تعهدی16
1-12-11 اقلام تعهدي جاری و غیرجاری16
11-12-14 ارزش بازار سهام16
1-12-15تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی16
1-12-16تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی17
1-12-17تغییرات سالانه موجودی کالا17
1-12-18تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداخت ها17
1-12-19تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه17
1-12-20تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی17
2-1 مبانی نظری18
2-1-1 مقدمه18
2-1-2گزارشگری مالی18
2-1-3استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها19
2-1-4اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی آن21
2-1-4-1اهمیت سود22
2-1-5مفاهیم سود حسابداری26
2-1-6نقاط قوت سود حسابداری26
2-1-7نقاط ضعف سود حسابداری27
2-1-8 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی27
2-1-9مربوط بودن سود به ارزش سهام28
2-1-10سود، تعهدات و جریانات نقد29
2-1-11 محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها32
2-1-12نقش و اهمیت اقلام تعهدی34
2-1-13اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق34
2-1-14 محتوای اطلاعات اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت35
2-1-15 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیر جاری37
2-1-16جریان های نقدی38
2-1-17جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی39
2-1-18 محتوای اطلاعات وجوه نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت40
2-1-19 محتوای اطلاعات وجوه نقدی آزاد و ارزش بازار شرکت41
2-1-20 ارتباط بین سوددهی و اجزای آن و ارزش بازار شرکت ها42
2-1-21- ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی44
2-1-22- ارزش اطلاعاتی اقلام تعهدی46
2-1-23- ارزش بازار سهام عادی49
2-2 مروری بر پیشینه تحقیق51
2-2-1 تحقيقات داخل كشور51
2-2-2  تحقيقات خارج كشور57
3-1 مقدمه66
3-2-طرح مسئله پژوهش67
3-3- روش تحقيق و ابزار گردآوري داده ها68
3-4- فرضیه های پژوهش68
3-5-گردآوری اطلاعات69
3-6-جامعه آماری و حجم نمونه70
3-7-روش جمع آوری و منابع اطلاعات71
3-8-روایی ابزار گردآوری داده ها71
3-9- مدل مفهومی تحقیق71
3-10- مدلهای رگرسیونی تحقیق73
3-10-1-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه اول73
3-10-2-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه دوم73
<span st

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهامhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%86%d9%82/

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و …
daneshjo.download/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نق/
هم چنین، جهت بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اين تحقيق كه عبارت بودند از ارزش
اطلاعاتي جريان هاي نقدي، اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام از آزمون
رگرسیون …
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و
baharfile.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-رابطه-ارز/‎Cachedجهت بررسي تاثیر ميان متغيرهای اين تحقيق ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي، اقلام
تعهدي جاري و غيرجاري به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار سهام به عنوان متغير …
دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام …
avafile.com/دانلود-پایان-نامه-ارشدبررسي-رابطه-ارز/
23 آوريل 2016 … عنوان : بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و
ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران …
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و … – 000k
000k.ir/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نق/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري
و غيرجاري و ارزش بازار سهام از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد.
بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و …
downloadlink.gigfa.com/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نق/‎Cachedبررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش
بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD.
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و …
neginfile.ir/…/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نقدي-و-اقلام-تعهدي-جاري-و-غيرجاري-و-ارزش-بازار-سهام/338‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري
و غيرجاري و ارزش بازار سهام از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد.
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و …
kiabazaar.ir/18836/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نق/‎Cached27 آوريل 2017 … بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش
بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD دانلود تحقيق ارتباط كلامي …
بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و …
maxon.iranh.ir/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نق/‎Cached28 مارس 2017 … بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش
بازار سهام در بازار سرمایه ایرانWORD. گروه : حسابداری …
دانلود “بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و …
arjanmatlab.ir/2014/11/19/دانلود-بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريا/
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش
بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD. چكيده تحقيق حاضر در راستاي مباني تئوريك

بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش …
https://payanname.us/…/1761-بررسي-رابطه-بین-جریان-وجوه-نقد-اقلام-تعهدی-جاری-و-غیر-جاری-با-ارزش-بازار-شرکتها.html‎Cachedتعيين عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام مي‌تواند به تصميم‌گيري مناسب سهامداران و
تخصيص … نتايج حاكي است كه محتواي اطلاعاتي جزء نقدي سود نسبت به ساير اجزاي
سود ….. 2-9 مقايسه محتواي اطلاعاتي سود و جريان‌هاي نقدي … 2-10 رابطه بين جريان
وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غيرجاري با ارزش بازار شركت………………………………………..
23.
[PDF] و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎ
jaa.shirazu.ac.ir/article_1664_0541926596645bd9af27d51d41eeae0f.pdf‎Cachedارزش. ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم. و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري. دﻛﺘﺮ. ﻣ. ﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ودﻳﻌﻲ ….
اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺟﺎري، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮ ﺟﺎري، داراي ارزش ﺑﻴﺶ. ﺗـﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (. ﻣﺼﻄﻔﻲ … ﺟﺮﻳﺎن.
ﻫﺎي ﻧﻘﺪي و ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي اﻳﺮان. » ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻓﺰاﻳﻨـﺪه و ﻧﺴـﺒﻲ. اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮد، ﺟﺮﻳﺎن.
دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام …
hesabdari6.payan20.ir/…/دانلود-پایان-نامه-ارشدبررسي-رابطه-ارز/‎Cachedپژوهش: ارشد:بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و
غيرجاري و ارزشفول تکست … دانلود پایان نامه:اهمیت تقسيم سود سهام در بازار رو به
ركود.
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و …
emprorfile.ir/?p=43091‎Cachedبررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش
بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD. چكيده تحقيق حاضر در راستاي مباني تئوريك

پیشنهادهای پژوهش رشته حسابداری
library.um.ac.ir/index.php?option=com…id…‎Cachedتعیین سطح اقلام تعهدی اختیاری که یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی در این
پژوهش … بررسي رابطه بين متغيرهاي اقتصادي (ارزش افزوده اقتصادي، توليد ناخالص
ملي، … های مختلف از قبیل سرمایه گذاری در دارائی های ثابت، سرمایه گذاری در سهام
شرکت ها … بررسي تغييرات جريان هاي نقدي عملياتي با توجه به پايداري معيارهاي
عملکرد …
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های فوق برنامه در مدارس
8884vrbz.wreyhan.ir/‎Cachedبررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش
بازار سهام … بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه.
مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی B جاری و …
qjma.atu.ac.ir/article_1082_46.html‎Cached
Similarهمچنین جزء نقدی سود در قیاس با جزء تعهدی سود با ارزش شرکت ارتباط بیشتری دارد
و … اقلام تعهدی جاری سود بیشتر از ارتباط ارزشی اقلام تعهدی غیر جاری سود می باشد.
… میشود زیرا سود جاری به دلیل توانایی پیش بینی عایدات آتی و در نهایت سود سهام …
کرمی ، کردلر و غزنوی ( 1393 ) ” بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریانهای
تحقیق محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری وجه نقد عملیاتی،وجه نقدآزاد …
payandaneshjo.ir/تحقیق-محتوای-اطلاعاتی-اقلام-حسابداری/‎Cached۲-۵ محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وارزش بازارشرکت (قیمت سهام) ۷ … ۲-۷-۱ محتوای
اطلاعاتی وجه نقد عملیاتی وارزش بازار شرکت ۱۲ … ۲-۱۰ بررسی رابطه بین جریان وجوه
نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها ۱۸ … میزان مربوط بودن اجزای
نقدی،تعهدی سود حسابداری به ارزش بازارشرکت ، بررسی های حسابداری وحسابرسی، …
اقلام تعهدی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اقلام+تعهدی&topic_2=366397‎Cached
Similarبررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات در شرکت‌های … مربوط
بودن جریانهای نقدی، اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری با ارزش شرکت … اوردن
اطلاعات مربوط برای تعیین جریانهای نقدی اتی و ابهامات در مورد انها، و ارزش بازار …
بررسی میزان مربوط بودن جریان های نقدی و اقلام تعهدی با ارزش شرکت در مراحل چرخه ی
عمر …
[PDF] ﻛﺎري در اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ
https://journals.ut.ac.ir/article_23028_e973c4d6b4267fc54cf6f4bf10c241b3.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ. ﻛﺎري در. ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺗﺄ.
ﺛﻴﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي. ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺟ. ﻮﻧﺰ ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻏﻴﺮ. ﺧﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ. ﻛﺎري
ﻧﺘﻴﺠﻪ ….. ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و اﻗﻼم اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻪ …. اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺟﺎري ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺪل ﺟﻮﻧﺰ …. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ،. E. ،. ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ؛P. ،. ارزش ﺑﺎزار ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣ. ﺒﺎن ﺳﻬﺎم. و. R،. ﺑﺎزده
ﺳﻬﺎم.
[DOC] بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش …
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=429&slc_lang=fa&sid…‎Cachedهدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و …. بر
محتوای اطلاعاتی داده های جاری حسابداری در مقابل جریان های نقدی آتی اثر می گذارد. ….
ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری میان اقلام تعهدی غیرعادی و
بازده آتی سهام مشاهده نمودند. ….. سود قبل از اقلام غیرمترقبه به دارایی های ثابت,
IBPPENT.
[PDF] ﻫﺎ ﮔﺬاری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺷﺮﮐﺖ داران ﻧﻬﺎدی ﺑﺮ ارزش ﺛﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
journals.scu.ac.ir/article_11513_0b07aea7fc43261656cee05d571a5fcd.pdf‎Cachedدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ. ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﺎم. داران ﻧﻬﺎدی. در ارزش. ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی …
ﮔﺬاران اﺳﺖ . ادﺑﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺑﯿﺎن. ﮔﺮ راﺑﻄﻪ. ی. ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﺑﺎزده. ی. آﯾﻨﺪه. ی. ﺳﻬﺎم اﺳﺖ …
ﮔﺬاران ﺑﺮ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و. ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺎی ﻧﻘﺪی را درک ﻧﻤﯽ … اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻬﺎم. داران ﻧﻬﺎدی ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ی. ﺑﻬﺘﺮی از ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت دوره. ﺟﺎری و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮای
ﭘﯿﺶ.
بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی …
far.ui.ac.ir/article_16960.html‎Cachedتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، بر برتری سود تعهدی بر جریان های نقدی …
سهام به درستی اطلاعات جریان‌های نقدی موجود در سود جاری و جریان‌های نقد عملیاتی را
منعکس می‌کند. هرچند، نتایج پژوهش اسلون [20] ، بیانگر آن است که اعضای بازار
سرمایه نظیر … همچنین، حرکت به سوی استفاده از ارزش منصفانه در اندازه‌گیری دارایی‌ها
و بدهی‌ها، …
[PDF] Investigation of management earnings forecast errors and … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018113920702.pdf‎Cached
Similarاﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ … از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑ …. SID.ir. Archive of SID. ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي … / … ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺟﺎري ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ارزش ﮐﻞ
ﺷﺮﮐﺖ. )3 ….. ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ): اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. (. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻞ. داراﯾﯽ.
تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ارزش بازار، ارزش دفتری و سود
faar.iauctb.ac.ir/article_526862.html‎Cachedدر مقاله حاضر، تاثیر رشد شرکت را بر رابطه بین ارزش بازار سهام و دو متغیر … دوره
جاری، عامل سرمایه‌سازی سود و میزان رشد سرمایه‌گذاری‌ها را در بررسی رابطه بین …. و مدل
تنزیل جریان های نقدی آزاد، نادقیق ترین تخمین‌ها را در خصوص ارزش بازار سهام داشته
است. … نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام رابطه مستقیم و اقلام تعهدی
با …
رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام
faar.iauctb.ac.ir/article_514028.html
هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام با
استفاده از الگوی … همچنین برای محاسبه ضریب پاسخ سود از دو معیار مبتنی بر
محتوای اطلاعاتی … سود انباشته شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی
غیر جاری، جریان وجوه …. رشد شرکت: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهم در ابتدای
دوره است.
[PDF] ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار – آینده پژوهی مدیریت
jmfr.srbiau.ac.ir/article_5172_2beac7f426714da2f432d5ea47ba49c2.pdf‎Cachedدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار … ﺳﻮد و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳـﻮد و
ﺟﺮﯾـﺎن ﻧﻘـﺪي ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ اﻧـﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد. ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﻘﺪي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ
در ﻣـﻮرد ارزش ﺷـﺮﮐﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ … ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ. اﺳﻠﻮان (. 1996. ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﮐـﺎراﯾﯽ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤـﻞ … ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿـﺮ ﺟـﺎري و اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي. ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎزاد وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ارزش ﺳﻬﺎم در ﺑﻮ
jik.srbiau.ac.ir/article_7664_466042151d83d85fd8a4d8e7b4610a30.pdf‎Cachedاز رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. … ﻧﻘﺪي، ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان … )4. ، ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎزاد وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ارزش ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را
ﺑﺮرﺳﯽ …. دﻟﯿﻞ، ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﺑﺎزار.
ﺳﺮ …. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. و. ﺳﻄﺢ. ﻧﮕﻬﺪاري. داراﯾﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪي در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي.
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ.
[PDF] و ﺳﻮد ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ اﺟﺰاي ﺗﻌﻬﺪي و ﻧﻘﺪي ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮدآوري ﭘ
www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/1318766029.pdf‎Cachedدر اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮد آﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ اﺟﺰاي ﺗﻌﻬﺪي و. ﻧﻘﺪي در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴ. ﻨﻲ. ﺳﻮدآوري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد …. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﻴﻦ. اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي. و ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم. ﺷﺮﻛﺖ.
ﻫﺎ. راﺑﻄﻪ … ﻗﺪرت. ﺟﺰء ﻧﻘـﺪي ﺳـﻮد. در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ارزش ﺑـﺎزار. ﺷـﺮﻛﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﺰء ﺗﻌﻬﺪي آن اﺳﺖ . در.
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي …. ﺟـﺎري. داراﻳـﻲ،. راﺑﻄـﻪ. ي. ﺟـﺰء ﺗﻌﻬـﺪي ﺳـﻮد و رﺷـﺪ ﺧـﺎﻟﺺ. داراﻳﻲ. ﻫﺎي. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻏﻴﺮﺟﺎري.
[PDF] 371 K
jak.uk.ac.ir/article_117_61d51828f62e45aa84a08c650a620cf7.pdf‎Cachedﻫﺎي. ﻗﺒﻞ. ﺑﺮ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. و. ﺑﺎزده. آ. ﻳﻨﺪه. ﺳﻬﺎم. دﻛﺘﺮ. دار. ﻳ. ﻮش. ﻓﺮوﻏ. ﻲ. *. دﻛﺘﺮ. ﻫﺎد. ي. ﻴاﻣ.
ﺮ. ي. ** … ﺳﻮد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار. و. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﺑﺎزده. ﺳﻬﺎم. ﭘﻲ
ﺑﺮدﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ … ﺑﺮرﺳﻲ. وﺟﻮد. ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. در. ﺑﺎزار. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اﻳﺮان. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ.
ﺑﺎزده. ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد. دور. ﻫﺎه. ي … و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﻘﺪي را درك ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻧﺎدﻳﺪه. ﮔﺮﻓﺘﻦ.
[PDF] ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺧﻄ
www.ensani.ir/storage/Files/20121210081741-9455-38.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﺳﻮد ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺗﻬﺮان. ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوي. 1. /. ﻋﻠﻲ زارع ﺣﺴﻴﻦ … اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش اوراق ﺑﻬﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ….. ﺑﻴﻨﻲ
ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺳﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ اﻗﻼم … اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺟﺎري
….. ﻫﺎي ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار از ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ در درون ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ. (. Gong, et al., 2009. ). ) 3. ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم.
موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/‎Cached
Similarبرازندگی مدل اقلام تعهدی بازنگری شده با متغیر های سرمایه گذاری و ارزش بازار
شرکتها … بررسی آثار تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک مسکن بر صورتهای مالی
در طی …. بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در
بورس …. بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با
بازده سهام
[PDF] ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري اﻗﻼم ﺗ
qfaj.ir/article-1-136-fa.pdf‎Cached28 فوریه 2013 … اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ارزش دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﭘﻲ. ﺑﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮارد … ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﻣﻴﺎن …
بررسی تاثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود …
jera.alzahra.ac.ir/article_2164_391.html
برای اندازه‌گیری مربوط بودن ارزش سود حسابداری از الگوی کالینز و همکاران … هدف
اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و مربوط بودن ارزش
اطلاعات … بیور (2002)، ارزش اطلاعات حسابداری در صورتی مربوط است که با ارزش
بازار سهام …. عنوان صورت جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی را تغییر در سرمایه در گردش
غیر نقدی …
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 25 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=25…0‎Cached23 مه 2015 … بررسي هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته …
بررسي رابطه بين مالكيت خانوادگي و مالكيت غير خانوادگي بر عملكرد … طراحي مدل
كيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاكيد بر نقش اقلام تعهدي … اولويت بندي
ارزش هاي شخصي و ويژگي هاي فردي حسابداران: نقدي بر آموزش حسابداران
ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214‎Similarارزي‍اب‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ش‍ه‍رداري‌ از م‍ب‍ن‍اي‌ ن‍ق‍دي‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ در اس‍ت‍ان‌
ه‍م‍دان‌ …. ب‍ه‌ س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ و س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ا ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌
ش‍ده‌ در … ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ خ‍طاي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ود م‍دي‍ري‍ت‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ در ش‍رک‍ت‌
ه‍اي‌ ….. ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ ذات‍ي‌ س‍ه‍ام‌ و ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ن‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌

استاد محمد کاشانی پور – موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
www.tolouemehr.ac.ir/introduction/…/877-استاد-محمد-کاشانی-پور‎Cachedبررسی رابطه بازده سهام و معیارهای عملکرد، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، شماره
25، تابستان 1386. بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص‌های ارزیابی عملکرد
در بورس اوراق … بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی – وجه نقد،
تحقیقات …. مربوط بودن جریانهای نقدی، اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری با
ارزش …
[DOC] حسابداري – دانشگاه سیستان و بلوچستان
www.usb.ac.ir/Uploads/Library/Payannameh/Hesabdari.doc‎Cached
Similarارزيابي تاثير به کارگيري سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر بهبود عملکرد
مديريت … بررسي اثر جريان هاي نقدي منفي بر حساسيت سرمايه گذاري – جريان نقدي/
مهدي طالبي. …. بررسي رابطه ميان بازده بازار، قيمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره با بازده
سهام هر صنعت … بررسي ارتباط بين تغييرات وجه نقد و اقلام صورت جريان وجوه نقد
با ارزش …
[PDF] 21 ش / ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري/ ﺳﺎل 53 ﺗﺎ 31 ص / 1394 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code14dh/article/download/4116/4228
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي… ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري/ ﺳﺎل … ﺟﺮﯾﺎن.
ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آﺗﯽ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺧـﻮد را ﺑـﯿﺶ از. ﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﺣﺪ ﺗ. زﻧﻨﺪ و ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺘﯽ از رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده آﺗﯽ ….
ﺛﺎﺑـﺖ در ﺳـﻮد اﺳـﺖ. … (ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ. ﺟﺮﯾﺎن. ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ) ﺑﻪ
اﻧﺤﺮاف. ﻣﻌﯿﺎر. ﺟﺮﯾﺎن … اﻧﺪازة ﺷﺮﮐﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم، اﻫـﺮم ﻣـﺎﻟﯽ،
ﻋـﺪم.
[PPT] تحقیقات بازار سرمایه
prof.mau.ac.ir/…/فصل%20یازدهم%20اصلاح%20شده[5440832].PPTX‎Cachedتحقیقات بازار سرمایه: بررسی ارتباط میان اطلاعات حسابداري و متغیرهاي بازار
سرمایه در سطح … کاهش چالش اندازه گیری از طریق افشا (ارائه اطلاعات ارزش جاری (
مربوط) در … به تغییر انتظارات خود نسبت به جریان هاي نقد آتی، در مورد قیمت سهام
واکنش می دهند. … سود می تواند جایگزین جریان های نقدی تلقی شود اعلان سود دارای
محتوای اطلاعاتی …
بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد،اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش …
onima.ir/بررسی-رابطه-بین-جریان-وجوه-نقد،اقلام-ت/‎Cached19 فوریه 2017 … بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد،اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار …. اقلام
تعهدی که بیانگر تفاوت بین سود و جریان های نقد است، نقش با اهمیتی در …
اطلاعاتی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری و ارزش بازار سهام در …
پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری | مرجع دانلود پایان نامه ارشد
full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/‎Cached… کارشناسی ارشد بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و
غيرجاري و ارزش بازار سهام در بازار سرمايه ايران · دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین …
کیفیت سود و روش های ارزیابی آن – خبرگزاری اقتصادی ایران
econews.com/fa/content/503596‎Cached21 نوامبر 2015 … آینده بازار مسکن در هاله ای ابهام! … به بیان دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال
جاری شرکت …. (٢٠٠٤) رابطه ی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود را با بازده آینده سهام
بررسی … چان و دیگران (٢٠٠٦) رابطه اقلام تعهدی ( تفاوت بین سود و جریان های نقدی )
… بنابراین، مفهوم کیفیت سود، یک موضوع تعریف شده ثابت نیست که …
[PDF] ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ – دانشگاه الزهرا
www.iac-alzahra.com/…/vol%202-%20accounting%20and%20capital%20market%2091%202%2030.pdf‎Similar24 مه 2012 … ﻧﺴﺒﯽ. و. ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ. ارزش. اﻓﺰوده. اﻗﺘﺼﺎدي. ،. ﺳﻮد. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. و. ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪي. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﺑﺎ. ﺑﺎزده. ﺳﻬﺎم …
ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي. ﻣﺎﻟﯽ. و. ﻏﯿﺮ. ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮ. ﮐﺖ. ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. و. ﺳﻮد ……………… …
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ورود ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت …. ي
زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮدﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ را درك ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از درك ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺒﺎر ﺳﻮد دوره ﺟﺎري.
[PDF] ان ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﺪﯾﺮ ﯽ ﯾﻨد راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎي
aapc.khu.ac.ir/article-1-141-fa.pdf‎Cachedدﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ دﯾﻨﺪاري ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ. و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. …. و
ارزش. ﻫﺎي اﺧﻼﻗ. ﯽ را در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺠﺪدأ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺎ. اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﺮاواﻧﯽ …
حسابداری نوین – مفهوم و مربوط بودن سود
mortezabehrozi.blogfa.com/post/20‎Cached
Similarاين مقاله يک بررسي مجدد براي تاييد مفهوم سود خالص از طريق مقايسه آن با مفاهيم
مشابه …. برتري ارزش اطلاعاتي سود نسبت به اطلاعات جريان هاي نقدي، به دليل سهم
اقلام … که مربوط بودن ارزش ميان جريان هاي نقدي و عايدات را مقايسه مي کنند، در رابطه
با همين … هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي، اقلام تعهدي جاري و اقلام تعهدي غير
جاري …
بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و …
pdf.arkmarket.ir/بررسي-رابطه-ارزش-اطلاعاتي-جريان-هاي-نق/‎Cachedبررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش
بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD چكيده تحقيق حاضر در راستاي مباني تئوريك.
[PDF] ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ارزش و ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺮرﺳﻲ راﺑ
taxjournal.ir/article-1-229-fa.pdf‎Cachedﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ،. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. اﺟﺘﻨﺎب. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. و. ارزش و ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻪ. داﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ.
ﻣﻲ … ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ….. ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل … اﺳﺖ،
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺎري و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻫﺎي. ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻄﺢ. ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﻴ …. ﺳﻮد ﻧﻘﺪي ﺳﻬ. ﺎ. م در ﻳﻚ دوره ﻣﺎﻟﻲ. : درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺎﻳﺰه. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در
اﻳﺮان.
[PDF] ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن حسابداری مدیریت …
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final%2011.pdf
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. زﻫﺮه ﺣﺎﺟﯿﻬﺎ. ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺧﺮاط زاده. 29.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و واﻗﻌﯽ ﺳﻮد. ﺑﺮ ﻧﻘﺪ. ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎم و ارزش ﺷﺮﮐﺖ.
electronicaccounting – خلاصه ارائه کیفیت سود .اقلام تعهدی .مدیریت سود
electronicaccounting.blogfa.com/post-32.aspx‎Cached
Similarیکی از مواردی که می تواند برکیفیت سود اثر گذارد نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود
است . … یکی از نقش های مهم اقلام تعهدی انتقال یا تعدیل شناسایی جریان های نقدی در
طول زمان …. (1383) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات
سود نقدی …. مدیریت بر سود از دیدگاه گزارشگری باعث هموارسازی سود و افزایش ارزش
سهام …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺮ ﺑﺎزده و ﻧﺴﺒﺖ
iranianaa.ir/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?…‎Cachedﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪآزاد. و ﭼﺮﺧﻪ ي ﻋﻤﺮ ﺑﺮ. ﺳﯿﺎﺳﺖ. و ﺑﺎزده. ﺳﻮد ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮرس … اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اداره اﻣﻮر … اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻮدﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم روﺑﺮو ﮔﺮدد … ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ارزش ﺷﻬﺎﻣﺪار را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ….. ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪي آزاد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري.
[XLS] حسابداری
https://www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/…/حسابداری.xls‎Cached93, 91, رساپور،حمید, 1380, اردبیلی،محمد حسن, بررسی رابطه سود هر سهم با هزینه ی ….
بررس محتوای افزاینده اطلاعاتی سود و جریان های نقد حاص از عملیات با ابازده سهام سود
… دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی )در رابطه با رفتار بازار و سهام :بررسی تاثیر سود و
… توان پیش بینی فزاینده جریان های نقدی آتی در مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی, 825.
دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار …
filer.filenik.ir/product-20702-shakhese-gheymate-hamvazn.aspx
در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل …. بررسي
رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام.
دانلود خلاصه کتاب مبانی تکنولوژی آموزشی، هاشم فردانش
303212xdnr.unisite.ir/‎Cachedتکنولوژی به معنای هرگونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی
استفاده می شود. تکنولوژی به معنای دانش … بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان
اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران · بررسي تأثير … بررسي رابطه
ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام · معماری
معبدهای …
بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران …
ir-dic.mihanblog.com/post/860‎Cached
Similar10 مه 2015 … واژگان کلیدی: ارزش سهامداران، جریان نقدی آزاد، اقلام تعهدی اختیاری، … استفاده
كنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورت …. مرادزاده فرد و
دیگران (1389) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در
بورس …. ثابت سطح منفیجریان نقدی آزادمدیریت سودمدیریت سود*جریان نقدی …
لیست کامل اقلام عطاری – همراه فید
hamrahfeed.xyz/tags/لیست-کامل-اقلام-عطاری
مقاله ترجمه شده با موضوع اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین …
اقلام صورت جریانات نقدی پایانامه بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام
صورت … بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد،اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار
شرکتها ….. پایگاه داده ، مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی ساخت یافته است از آنجا که آرایش
داده‌ها …
[DOC] حقوق صاحبان سهام + بدهی ها = دارایی ها
lib.imamreza.ac.ir/documents/10157/124315/تئوری+حسابداری+2‎Cached
Similar(1) این دلایل کلا به دو مورد زیر خلاصه می شوند:(1)اطلاعات تعدیل شده بر اساس تغییر
… در صورت نبود بازار برای دارایی های مستعمل می توان ارزش جاری دارایی مورد نظر را
به …. در سیستم حسابداری کنونی ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به صورت اقلام مشخص
و … از دیدگاه نظری ،باید بتوان ارزش فعلی جریان های نقدی بدهی را محاسبه کرد ودر این

[PDF] اصل مقاله (336 K)
jha.sums.ac.ir/article_17125_473d6cd37199085e5799a02036baabca.pdf
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :22/02/1395. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﮔﺰارش. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﻲ. ﺑﺎ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. ﺳﻨﺠﻴﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮد
…. ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي داروﻳﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ …..
آﻣﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد . اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻮع. ﺳﻬﺎم. دار اﺻﻠﻲ و درﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ارزش. ﺷﺮﻛﺖ …
راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻣﺪﻳﺮ. ان. و ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻮد. را. ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺟﺰاي ﺗﻌﻬﺪي و. ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
دادﻧﺪ.
[PDF] رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از … – مجله اقتصادی
ejip.ir/article-1-488-fa.pdf‎Cached122- 111. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آزاد و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. در
ﺷﺮﮐﺖ … ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. ﺑ (. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪی. ) ﺑﺎ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. ﻪﺑ(. ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر. ﺑﺎزار. )
راﺑﻄـ … ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﯿﺎن ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان
اﻣﮑـﺎن … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ارزش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ. زودی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، زﯾﺮا ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ آز. اد.
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ.
مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده سازان – گواهینامه های آموزشی پژوهشی
asmrc.ac.ir/pages-4.html‎Cachedمی باشد که ابزار دستیابی به این هدف مهم، برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای
… حفظ ونگهداری منابع انسانی، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، رضایت شغلی،
ساختار … راهبردی، اجرای راهبردی بازاریابی، تحقيقات درباره بازار (بررسي سهم
بازار يك … ورشکستگی مالی، جریان های نقدی، بودجه عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای،
ارزش …
4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی
https://bashgah.com/blog/4-صورت-مالی-اساسی-در-تحلیل-بنیادی/‎Cached20 ا کتبر 2016 … آشنایی با صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت … در این مطلب به
بررسی صورت‌های مالی اساسی شرکت‌ها (ترازنامه، صورت سود و زیان، … موجودی کالا:
ارزش ریالی مواد خام، در جریان ساخت و کالای ساخته شده است که هنوز فروش نرفته است.
… دارایی‌های ثابت، دارایی‌های غیر جاری هستند که انتظار نمی‌رود در چرخه …
[PDF] بررسی اصل محافظه کاری
www.amj.ir/files/15-04-2016,113337.6285451,315.pdf‎Cachedرﺿﺎ زاﻫﺪي. ﭼﮑﯿﺪه. : ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﯾﮑﯽ. از. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. ﮐﯿﻔﯽ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي. اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﺎﻟﯽ
… ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري، ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﺌﻮري
…. ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻌﺪاد و ﻣﯿﺰان ادﻋﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط … ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺎده ….. اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﯽ.
[PPT] مدل تنزیل سود نقدی – شرکت کارگزاری مبین سرمایه
www.mobinsarmayeh.com/uploads/…/تحلیل%20%20بنیادی.pptx‎Cached
Similarتعیین ارزش ذاتی و مقایسه آن با قیمت فعلی اوراق بهادار در بازار و در نهایت تصمیم …
آیا سرمایه گذاری در سهام شرکت یک سرمایه گذاری مطلوب و خوب خواهد بود؟ … انواع عوامل
مورد بررسی در تحلیل بنیادی … توجه به تمامی جنبه های کمی و کیفی شرکت; مجموع
ارزش فعلى جريانات نقدى حاصل از … ترازنامه; صورت سود و زیان; صورت جریان وجوه نقد
.
پایان نامه بررسی رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-فرصت-های-رشد-و-پایداری-سود-در-ارزشگذاری-جریان-نقدی-آزاد‎Cachedپایان نامه بررسی رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد …
میکنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایهگذاری و در پی آن کاهش قیمت سهام میشود. …
بنابراین، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است، چرا که مدیران …
به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقدی آزاد میتواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.
دوره‌های آموزشی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
seba.ir/?part=menu&inc=menu&id=107‎Cached
Similarبررسی تفاوت‌های اصلی میان قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و قانون بازار اوراق بهادار
…. دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 6/4/
1388هیأت مدیره ….. ‌تشابهات و تمایزات دارایی‌ها و بدهی‌های جاری و غیرجاری؛ … نسبتهای
ارزش بازار (قیمت به سود هر سهم ، قیمت به جریان نقدی و قیمت به ارزش دفتری هر سهم).
[PDF] تأثیر کیفیت سود بر میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
jpbud.ir/article-1-335-fa.pdf‎Cached27 جولای 2011 … ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩ (ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ) ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ (ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ) ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ … ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ، ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺛﺎﺑﺖ ….. ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﻛﻤﻰ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ. ….. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ، Dep
: ﻫﺰﻳﻨﻪ cl : ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻯ، CA TA: ﻛﻞ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ t،t*.
اقلام تعهدی جاری و غیرجاری – Vira Science
www.virascience.com/search/?…اقلام%20تعهدی%20جاری%20و%20غیرجاری‎Cachedبه این معنی که پایداری اقلام تعهدی سود کمتر از جریان نقدی است. … نقش اقلام تعهدی
جاری در ارتباط بین سود با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران … بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری و
ارزش … های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار سهام
به …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﻮد و ﺿﺮﯾﺐ واﮐﻨﺶ ﺳﻮد ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
pantajournals.ir/uploads/pdf/20173116381793.pdf‎Cachedﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدي و ﺿﺮﯾﺐ واﮐـﻨﺶ ﺳـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ. اﺧﺘﯿﺎري
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي و …. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. ،. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در
ﺑﺎزار … را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ارزش ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫﻨـﺪ …
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮑﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﺳـﺘﮑﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي … اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺷﺪ.
بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش …
10200.mank1.party/
27 آگوست 2016 … بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت
ها … تعيين عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام مي‌تواند به تصميم‌گيري مناسب سهامداران و
… نتايج حاكي است كه محتواي اطلاعاتي جزء نقدي سود نسبت به ساير اجزاي … اولویت
بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با …
[DOC] محافظه کاری حسابداری و کیفیت اطلاعات … – Page for modir3-3.ir
modir3-3.ir/article-farsi/arf22-12389.docx‎Cachedیکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، محافظه کاری حسابداری است. …. چی و
همکاران (2009) رابطه بین محافظه کاری و نظام راهبری را مورد بررسی قرار دادند. … (
قرینه) اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سپس با بکارگیری نسبت تعدیل شده ارزش بازار
…. است که اقلام تعهدی باید جریان نقدی عملیاتی (CFO) دوره قبل، جاری و بعد را
توضیح دهد.
مفهوم کیفیت سود و روش های ارزیابی آن | تحلیل قیمت طلا | طلا نیوز
www.talanews.com/…/مفهوم-کیفیت-سود-و-روش-های-ارزیابی-آن-45005.html‎Cached12 ژوئن 2016 … به بیان دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی … مختلف
سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه گیری می شود. … چان و همکارانÂ (٢٠٠٤)
رابطه ی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود را با بازده آینده سهام بررسی کردند و … را
بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ثبات اقلام تعهدی و جریان های نقدی …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات