× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

بررسي-رابطه-اعلان-تعديل-سود-پيش-بيني-شده-هرسهم-با-قيمت-سهام-و-حجم-معاملات

تحقیق حاضر با عنوان  بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 153صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

در اين پژوهش رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با قيمت سهام و حجم مبادلات مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد بررسی شامل294مورد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در طول سال های 1384 تا 1388 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در 3 بخش مجزا انجام شده است. در بخش اول به تجزيه و تحليل مواردي از اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم پرداخته شدكه در دوره رويداد و دوره برآورد وقفه معاملاتي نداشته اند. در اين بخش بازده غيرعادي از کسر بازده بازار از بازده واقعي سهم بدست مي آيد. در بخش دوم به تجزيه و تحليل تمامي موارد اعلان پرداخته شد، با اين تفاوت كه براي بدست آوردن بازده غيرعادي از روش مدل بازار استفاده گردید. در بخش سوم نيز تمامي موارد اعلان مورد آزمون قرار گرفتند. در اين بخش بازده غير عادي از اختلاف ميانگين بازده در دوره برآورد با بازده واقعي سهم بدست مي آيد. نتايج آزمون هاي بخش اول نشان مي دهد که اعلان تعديل سود پيش بيني شده برای کل موارد اعلان تعديل(مثبت و منفی)، و موارد اعلان تعدیل مثبت بر حجم دادوستد سهام تاثير گذار بوده است اما موارد اعلان تعدیل منفی بر حجم دادوستد سهام تاثیر ندارد. همچنین دریافتیم که اعلان تعديل سود پيش بيني شده در هر سه حالت (کل موارد اعلان، موارد اعلان تعدیل مثبت و موارد اعلان تعدیل منفی) تاثيري بر قيمت سهام ندارد. نتايج آزمون ها در بخش دوم و سوم نشان مي دهند که اعلان تعديل سود پيش بيني شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعديل مثبت و موارد تعديل منفي) بر قيمت سهام تاثير دارد.

مقدمه
طي دو دهه ي اخير آگاهي فزايندهاي در باب لزوم خصوصي سازي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه ي بازار سرمايه از معدود برنامه هاي اقتصادي دولت است که اکثر نظريه پردازان آن را از راهکارهاي گذار به سمت يک اقتصاد توسعه يافته ميدانند. بازار را مي توان مکانيسمي براي تخصيص بهينه ي منابع از طريق عرضه و تقاضا معرفي نمود و بازار سرمايه را مي توان محلي براي تجميع پس اندازهاي کوچک به منظور تامين مالي پروژهه اي بزرگ دانست. يکي از ارکان اصلي بازار سرمايه، سرمايه گذاران مي باشند که به خريد و فروش اوراق بهادار مي پردازند و در اين معاملات به دنبال کسب سود مي باشند. اين سود در دو بخش حاصل مي شود، بخش اول مربوط به سود اعلام  شده ي هر سهم مي باشد و بخش دوم سود حاصل از افزايش قيمت سهام است. يکي از معيارهاي اصلي و مورد توجه سرمايه گذاران براي حصول به هدف فوق، سود پيشبيني شدهي هر سهم مي باشد. سود پيش بيني شدهي هر سهم معمولا در ابتداي سال مالي اعلام ميشود و ممکن است طي سال و به دليل تغييراتي که در مباني پيش بيني به وجود آمده است دچار تغيير (تعديل) شود. در اين پژوهش به بررسي اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام و حجم دادوستد سهام  پرداخته مي شود.


فهرست مطالب

فصل اول:کليات1
1-1- مقدمه2
1-2-بيان موضوع3
1-3-هدف5
1-4-فرضيه ها5
1-5-قلمرو6
1-6-جامعه و نمونه6
1-7-آزمون فرضيه ها7
1-8-واژه ها و اصطلاحات کليدي8
1-9-فصل هاي بعدي9
فصل دوم:ادبيات10
بخش اول : مباني نظري پژوهش11
2-1-مقدمه11
2-2- کارايي بازار12
2-2-1-مفهوم بازار کارا12
2-2-2- تاثير فرضيه ي بازار کارا بر حسابداري مالي13
2-3-سود13
2-3-1-مفهوم سود13
2-4-پيش بيني15
2-4-1- اطلاعات پيش بيني15
2-4-2- پيش بيني سود16
2-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ويژگي هاي پيش بيني هاي سود17
2-5-تعديل در سود پيش بيني شده22
2-5-1- دلايل تعديل در سود پيش بيني شده22
2-5-2- نقش تعديل سود هر سهم پيش بيني شده در معاملات سهام24
2-6-انجام پژوهش هاي رويدادي در يك بازار سهام كوچك25
2-7- مدل بازار28
بخش دوم : پيشينه ي پژوهش31
2-8- مقدمه31
2-9- پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور31
2-10- پژوهش هاي انجام شده در ايران39
2-11- چارچوب نظري پژوهش48
فصل سوم:روش شناسی50
3-1- مقدمه51
3-2- فرضيه ها52
3-3- داده ها53
3-4- قلمرو53
3-5- روش جمع آوري و منابع اطلاعات54
3-6- نحوه ي محاسبه ي متغيرها54
3-7- آزمون فرضيه ها57
3-7-1- آزمون فرضيه در بخش اول61
3-7-1-1-آزمون حجم62
3-7-1-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام63
3-7-1-3- آزمون هاي آماري65
3-7-2- آزمون فرضيه در بخش دوم67
3-7-3- آزمون فرضيه در بخش سوم72
3-8- خلاصه ي فصل سوم72
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها73
4-1- مقدمه74
4-2- بخش اول: تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعديل شده ي بازار)76
4-2-1- آمار توصيفي76
4-2-2- آزمون فرضيه ها77
4-2-2-1- آزمون اثر اعلان تعديل سود بر حجم معاملات سهام77
4-2-2-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام80
4-3- بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل بازار92
4-3-1- آمار توصيفي92
4-3-2- آزمون فرضيه در بخش دوم96
4-4- بخش سوم : تجزيه و تحليل داده هابر اساس روش بازده ميانگين تعديل شده101
4-4-1-آمار توصيفي102
4-4-2- آزمون فرضيه در بخش سوم102
4-5- خلاصه ي فصل چهارم105
فصل پنجم:نتيجه گيری و پيشنهادها106
5-1- مقدمه107
5-2- خلاصه ي موضوع و روش پژوهش107
5-3- خلاصه ي يافته هاي پژوهش108
5-3-1- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش اول109
5-3-2- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش دوم و سوم109
5-4- تحليل يافته هاي پژوهش و مقايسه با يافته هاي ديگران110
5-5- نتيجه گيري111
5-6- محدوديت هاي پژوهش112
5-7- پيشنهادها113
5-7-1- پيشنهاد برخاسته از پژوهش113
5-7-2- پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي113
5-8- خلاصه ي فصل پنجم114
منابع فارسي115
منابع انگليسي118
پيوست (الف):فهرست شرکت هاي نمونه ي پژوهش119
جدول (الف-1):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش اول )) پژوهش119
جدول (الف-2):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش دوم و سوم )) پژوهش124
پيوست (ب): نتايج حاصل از آزمون هاي حجم معاملات و قيمت سهام در بخش اول134
پيوست(پ). خروجي هاي آماري مربوط به بخش اول139


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملاتhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%be%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%af/

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم …
https://payanname.us/…/1464-بررسي-رابطه-اعلان-تعديل-سود-پيش-بيني-شده-هرسهم-با-قيمت-سهام-و-حجم-معاملات.html‎Cachedدر بخش اول به تجزيه و تحليل مواردي از اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم
پرداخته شدكه …. پيوست (ب): نتايج حاصل از آزمون هاي حجم معاملات و قيمت سهام در بخش
اول.
بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم معاملات
penco.ir/…/بررسی-رابطه-اعلان-تعدیل-سود-پیش-بینی-شده-با-قیمت-سهام-و-حجم-معاملات‎Cachedچکیده: در این پژوهش رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم
مبادلات مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد بررسی شامل294مورد اعلان تعدیل …
[PDF] ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 87085066800 : ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩ
eco.iauctb.ac.ir/Files/ThesisProfiles/fa/456.pdf‎Cachedﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﺮﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ. ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. : ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ. ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. : ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ. ﺭﺷﺘﻬ/ﮕﺮﺍﯾﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. : ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. : ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ.
بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش‌بینی شده با قیمت سهام و حجم معاملات
ganj.irandoc.ac.ir/articles/541053‎Cachedدر این پژوهش رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم مبادلات
مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد بررسی شامل294مورد اعلان تعدیل سود …
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده …
elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-رابطه-اعل/‎Cachedمتن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری عنوان : بررسی رابطه اعلان
تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات دانشگاه آزاد.
بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم …
4857xvke.eljo.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت
سهام و حجم معاملات از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحق.
[PDF] EPS – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/74313872806.pdf‎Cached
Similar87. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻋﺎﯾﺪی. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 10/2/
86 … ﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﺷﺪه. و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ. ﻋﺎﯾﺪی ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺷﺪه ﻫﺮ
ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ . ﺷﺮ. ﮐﺖ. ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ….. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد … ﺳـﻮد ﻫـﺮ ﺳـﻬﻢ در. ﺻﻨﻌﺖ دارای ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑـﺮای ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی و اﻋـﻼم ﺳـﻮد ﺳـﺎﯾﺮ.
پایان نامه حسابداری – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر …
www.elmjoo.com/پایان%20نامه%20حسابداری%20-%20بررسی%20رابطه%20اعلان%20تعدیل%20سود%20پیش%20ب…‎Cachedپایان نامه حسابداری – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت
سهام و حجم معاملات. راهنمای سفارش و خرید پایان نامه · پشتیبانی از کلیه کارتهای …
بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش‌بینی‌شده
jera.alzahra.ac.ir/article_647_391.html‎Cached
Similarپژوهشگران معمولاً در هنگام بررسی اثر اعلام سود حسابداری بر قیمت سهم، از … ”بررسی
رابطه بین تغییرات عایدی پیش بینی شده‌ی هر سهم با تغییرات قیمت … فرضیه 2:
اعلام دیرهنگام تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم با واکنش بازار، رابطه منفی معنی دار دارد.
… بازده غیرعادی روزانه‌ بر اساس مدل تعدیل شده‌ی بازار (رابطه 2) محاسبه شده است.
بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم …

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با قيمت سهام و حجم معاملات


بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات دانلود
پایان نامه کامل آماده و تکمیل شده و پر شده کارشناسی ارشد و دکتری همه رشته های …
پایان نامه بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت …
fuka.ir/1395/04/03/پایان-نامه-بررسی-رابطه-اعلان-تعدیل-سود/‎Cached23 ژوئن 2016 … بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات.
استاد راهنما : دکتر محمد حسین قائمی. استاد مشاور : دکتر یدالله تاری …
دانلود پایان نامه ارشد : بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده …
c.aaiz.ir/2016/05/11/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-رابطه-اعل/‎Cachedبررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات.
استاد راهنما : دکتر محمد حسين قائمي. استاد مشاور : دکتر يدالله تاري وردي. پائيز
1390.
پایان نامه بررسی ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده
nowface.ir/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-حجم-معاملات-سه‎Cachedپایان نامه بررسی ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده. پایان نامه
… نظر به اهمیت سود پیش بینی شده هر سهم و تأثیر تعدیلات مربوط … اعلام رسمی این
تعدیلات در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ثبت گردید . در این میان ۲۰۷ مورد تعدیل
شناسایی شد که از میان آن ها ۱۱۱ مورد تعدیل با … کنترل قیمت سهام در بورس اوراق
بهادار
[DOC] تغيير در قيمت سهام با تغيير در سود ، وابستگي و ارتباط دارد
www.moshaveranetehran.net/…/پایان%20نامه%20ارتباط%20بين%20سود%20و%20قيمت%20…‎Cachedشايد يكي از عوامل مهم تاثيرسود برقيمت سهام اين باشد كه سود پيش بيني شده و سود
… نقدي هر سهم (DPS)با ارزش و قيمت اوراق بهادار، همچنين ميزان توجه سرمايه گذاران به
سـود و … در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام پرداخته
میشود . … و اصلاحات ارضی ، افزایش حجم معاملات را در بورس اوراق بهادار تهران در پیش
داشت .
[PDF] بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شدۀ سهام …
jemr.khu.ac.ir/article-1-1340-fa.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿ. ﺎن اﻧﺤﺮاف ﺳﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ا. ز ﺳﻮد ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ. ة. ﺳﻬﺎم ﺑﺎ. ﺑﺎزده. ﻗﯿﻤﺖ. ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس
اوراق …. در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت. ﺳﻬﺎم ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار

1227،بررسي رفتار سرمايه‌گذاران در زمان اعلام و پيش‌بيني سود …
2rooznameh.ir/…/27645-1227%25D8%258Cبررسی-رفتار-سرمایه‌گذاران-در-زمان-اعلام-و-پیش‌بینی-سود-%25D8%258Cشر%25D9%2583ت‌های-…‎Cachedبررسي رفتار سرمايه‌گذاران در زمان اعلام و پيش‌بيني سود ،شركت‌هاي حاضر در بازار
سرمايه … صورت مي‌گيرد، يعني كارگزاران و بازارسازان كه از اين معاملات سود كسب
مي‌كنند. … مديران بايد با مقام ناظر بورس‌‌ها كه گزارش‌ها را با دقت بررسي خواهد كرد، در
ارتباط باشند. …. در واقع طبق نظريه ياد شده، قرار نيست قيمت سهام همواره مساوي ارزش
واقعي و …
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
https://journals.ut.ac.ir/article_18461_739833c4f90a16f534ef1713f09d8a57.pdf‎Cachedﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﻫﺮﺳﻬﻢ … ﺍﺳـﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻥ ﺳﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ … ﺯﻣﺎﻧـﻲ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،
ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ … ﻫﺮﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ….. ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﮔـﺮﺍﻥ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺯ … ﺳﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
اگر پول اضافی دارید حتما وارد بورس شوید! | Alireza Afazel | Pulse …
https://www.linkedin.com/…/اگر-پول-اضافی-دارید-حتما-وارد-بورس-شوید-alireza-afazel‎Cached
Similar19 فوریه 2015 … برای اطلاع از وضعیت شرکت از قبیل: پذیرش شرکت، قیمت سهم، سود سهم، … براي
محاسبه سهام شناور آزاد، با بررسي تركيب سهامداران، تعيين می‌شود که كدام … ضريب
تعديل برابر است با نسبت تعداد سهام معامله شده به حجم مبنا. … قبل از شروع سال مالی
هر شرکت، درآمد هر سهم به طور پیش بینی به بازار منعکس می‌شود.
عنوان تحقیق: بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با …
filegah.ir/عنوان-تحقیق-بررسي-رابطه-اعلان-تعديل-سو/
بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با قيمت سهام و حجم معاملات ۱۶۱
صفحه چکيده: در اين پژوهش رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با قيمت …
دانلود رایگان مقاله هموار سازی سودوبازده تعدیل شده براساس ریسک
free-download1.epage.ir/…/module.news_Page._TypeId.1_NewsId.54_Action.NewsBodyView_Start.15_Lang.fa_FromDate.2016-12-21_UntilDat…
25 ژانويه 2017 … 102 : رابطه بین هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک پاورپوینت …..
بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات . ….
دانلود مقاله بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در .
بورس اوراق بهادار تهران
www.tse.ir/‎Cached
Similarبورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت‌ماه 1345
تأسيس شد. دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را مي‌توان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره …
[PDF] ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾ – دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
jfksa.srbiau.ac.ir/article_2924_0ebcde99922f404babe76bd675943e68.pdf‎Cachedاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ارزش و رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ. ﯿﺮي …
ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ … ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ، ارزش ﺷﺮﮐﺖ ، رﯾﺴﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ،دﻗﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، …. ﺑﯿﻨــﯽ ﻫــﺎي ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮ …. اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ
ﺑـﻮده. و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ و ﺣﺠـﻢ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺳـﻬﺎم در … اﻋﻼن ﺳـﻮد ﺑـﺮآوردي ﻫـﺮ ﺳـﻬﻢ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮي در.
اخبار – ره‌آورد ۳۶۵
https://rahavard365.com/feed‎Cached
Similarتحقق ۱۰۰ درصدی سود ولشرق در ۱۲ ماهه سال مالی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ …. به اطلاع کلیه فعالان
محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به قیمت پایانی سهام شرکت ملی … ایران با
سررسید آبان ماه 1396 با مشخصات زیر در سامانه معاملات ایجاد شده و دوره معاملاتی ….
توقف نماد اصلی در بازار نقد (تاپیکو) مبنی بر تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم،
متوقف شدند.
[WML] گزارش بازار بورس سه شنبه 6 مرداد – اخبار بانک
www.akhbarbank.com/vdcezv8x.jh8nvi9bbj.wml
28 جولای 2015 … ارزش معاملات بورس امروز به 109.288 ميليارد تومان رسید كه خپارس با 4.23 … امروز
حجم معاملات در بورس به 485.777 ميليون سهم رسید که دو نماد وبصادر با 44.158 … امر،
با بررسی رابطه صرفاً دو طرفه اخبار مثبت سیاسی و ریزش قیمت سهام، نمی …. سال
مالي 94 و تعديل با اهميت نسبت به پيش بيني سود هر سهم سال مالي 94
[PDF] و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻬﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎﻻﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑ
confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/564_2.pdf‎Cached
Similarراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. EPS. ﺳﺎﻻﻧﻪ. و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻬﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻈﺎرات. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪي. 1 …
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮرد … اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﯽ ، روي ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ … ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ﺑﺮرﺳﯽ. EPS. ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ و
اﺛﺮ آن ﺑﺮ روي ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت … ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ درﺻـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﻓﺼـﻠﯽ ﺳـﻮد ﻫـﺮ ﺳـﻬﻢ ﺑـﺮ
ﺣﺠـﻢ.
سهام یاب – کاما ( باما )
www.sahamyab.com/stocktwits/IRO1BAMA0001‎Cached
Similarحجم معاملات: ۵۲۲،۹۴۶ …. توضیح: با توجه افزایش قیمت آهن و فولاد در سال جاری پیش
بینی می شود شرکت … این تحلیل صرفا یک برداشت شخصی بوده و بررسی و خرید
بر عهده شخص خودتان می باشد. … به لحاظافزایش عایدی کاما هائز اهمیت است( عددها رند
شده است) سود پیش بینی سال … #کاما تعدیل 15 درصدی وپوشش35درصدی3ماهه خوش
بین.
موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/‎Cached
Similarبررسی اثر تعدیل EPS پیش بینی شده بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده
در …. بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق … بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) با حجم
معاملات سهام در ….. بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم
معاملات
.:TSETMC:. :: پیغام های ناظر بازار – شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C18‎Cached
Similarبه اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به قيمت پاياني سهام
شركت … معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر لزوم وجود حداقل يك قرارداد در
سود، …. حجم مبناي نماد اصلي (دشيري1)، با محدوديت سقف قيمت بر اساس دامنه نوسان
قيمت 50 …. سود نقدي- تعديل پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به 1396/12/29،
حق تقدم …
مباحث ابتدايي – براي تازه واردين بورس! | تالار بورس
https://forum.talarebourse.com/…/مباحث-ابتدايي-براي-تازه-واردين-بورس.3245/‎Cachedراستي همواره 0.75 درصد از مبلغ معامله شده به عنوان تسهيلات و خدمات بورس از خريدار
دريافت ميشه كه اونو از …. عبارت است از قيمتي كه پس از اعمال حجم مبنا از طرف سازمان
بورس اعلام مي‌شود. … عموما تعديل مثبت رو با همون اسم تعديل اي پي اس ميشناسن. …
ميزان سود محقق شده هر سهم از مبلغ پيش‌بيني شده براي يك دوره زماني.
پیش به سوی سرمایه گذاری – شرکت ذخیره شاهد
zakhireh.co.ir/?part=news&inc=news&id=231‎Cached10 دسامبر 2013 … زمانی که می گویند نماد معاملات شرکتی باز یا بسته است ؟ … ۱-تعدیل EPS : شرکتها
در ابتدای سال مالی خود EPS پیش بینی می … EPS پیش بینی شده می شودکه تعدیل
EPS به این معناست که با بررسی مشخص …. انواع سهام، برای مقایسه ی شرکتها با
یکدیگر رقم نسبت قیمت به سود هر سهم تحت عنوان p/e سنجیده می شود.
تعاریف و اصطلاحات و سوالات بورس – وش آمدید…به وبلاگ((بورس نویسان …
bloggersbourse.blogfa.com/category/13‎Cached
Similarبورس نویسان – تعاریف و اصطلاحات و سوالات بورس – با ما حرفه ای بیاندیشید. …
تعدیل مثبت معمولا منجر به افزایش قیمتی یک سهم می شود. P/E … قیمتی که پس از
اعمال حجم مبنا از طرف سازمان بورس اعلام می شود(این قیمت لزوما آخرین قیمت مورد معامله
نیست) … میزان سود تحقق یافته هر سهم از مبلغ پیش بینی شده برای یک دوره زمانی
گزارش-مورخ-960428 – هدف حافظ
hadafhafez.com/…/تحلیل-روز-بازار/گزارش-مورخ-960428.html‎Cached19 جولای 2017 … گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش … هر چند
هنوز با حجم معاملات رویایی دوران زمامداری دولت قبل فاصله زیادی وجود … است و تعرفه
واردات فولاد از شرکت فولاد مبارکه ایران 23 درصد اعلام شده است. … فرآور در گزارش
پیش بینی 3 ماهه خود سود هر سهم کل سال 96 خود را با تعدیل مثبت 6 …
[PDF] ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﭘﻴ
www.ensani.ir/storage/Files/20120328165819-2037-22.pdf‎Cachedﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود. ﺑـﻪ ﺑـﻮرس. ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﺳـﺎﺑﻘﻪ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاران. را ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم اﻳﻦ … ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﺗﻜﺎ ﻛﺮده و در ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري ﺳﻬﺎم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻦ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻫﺎ … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻮد، ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺑـﺎل و ﺑـﺮاون
… ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺷـﺪه. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳـﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺪاري، ﻫﻤـﺎن ﺳـﻮد.
کبافق1 (معادن‌ بافق‌) – 13,175
https://www.nahayatnegar.com/stock/2369/analysis‎Cachedدر روند نگر بر آنیم تا با رصد حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج نقدینگی به نمادهای ….
بررسی پیش بینی کبافق براساس عملکرد سه ماهه ابتدایی سال مالی منتهی به … معادن
بافق در گزارش پیش بینی براساس عملکرد سه ماهه سود هر سهم خود را 564 ریال اعلام
نمود که … اما همان گونه که وعده داده شده بود، بخش دوم تحلیل نموداری سهام زیر مجموعه این دو

[DOC] گزارش بازار
www.smbroker.ir/show.file?mainfile=true&userfile_id…1‎Cached
Similar19 آوريل 2014 … حجم معاملات: در بازار بورس ارزش کل معاملات به 72 میلیارد تومان رسید و 196 میلیون
سهم … قیمت یورو و پوند هم با افزایش همراه شد و به 4400 و 5320 تومان رسید. … حال
بررسی است و خبر می رسد فقط رئیس‌جمهوری و معاون اجرایی وی می‌توانند قیمت …
1909 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود …
[PDF] آموزش گام به گام بورس.pdf
stock.shahr-bank.ir/uploads/آموزش_گام_به_گام_بورس.pdf‎Cachedﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و اﻗﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ اﻳﺮان … اﻧﻮاع
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ روز ، ﺳﻮد ﻧﻘﺪي و ….. ﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
… ﻫﺮ ﭼﻪ رﺗﺒﻪ ﻛﺎرﮔﺰار از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ….. درآﻣﺪﻫﺎ وﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﻲ، ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن وﻳﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن … ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺸ.
تحلیل سود و قیمت جذاب سهام تولیدکننده ساندیس/ معرفی روش جدید …
boursepress.ir/…/تحلیل-سود-و-قیمت-جذاب-سهام-تولیدکننده-ساندیس-معرفی-روش-جدید-عرضه-اولیه‎Cached8 ژانويه 2017 … همزمان با نخستین عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه ایران به روش جدید … یک کارگزاری
بررسی کرد: … در این رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از این شرکت اعلام کرد
پاکدیس … با 396 ریال بوده در حالی که سود خالص پیش بینی شرکت به ازای هر سهم
292 … در پایان معاملات ، اطلاعات حجم و قیمت سفارش های ثبت شده در اختیار …
دانلود پایان نامه ارشد حسابداری – خرید پایان نامه ارشد
shopthesis.com/1395/02/19/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حسابداری/‎Cached8 مه 2016 … اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسی رابطه اعلان تعدیل سود
پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼ
jiar.scu.ac.ir/article_11502_0912fd9221f6e18b485de0e7ea3dab73.pdf‎Cachedدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد و ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼن ﺳﻮدﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي …..
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼن ﺳﻮد. ﺑﺮآوردي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ داراي ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت
.
اخبار – گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: افزایش 10 درصدی حجم …
www.iranbourse.com/news/newsPages/news_N41612.html‎Cached25 فوریه 2017 … بر اساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که به بررسی عملکرد بورس … «سرمایه گذاری
ها» با 10.4 درصد بیش از 50 درصد از حجم معاملات هفتگی را به خود اختصاص دادند. …
تعدیل در افزایش سرمایه شرکت های بیمه توسط هیات دولت، اعلام قیمت … همچنین از
مهمترین اطلاعات منتشر شده بر روی کدال میتوان به پیش بینی شرکتها …
پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,گالینگور …
sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/‎Cached5 آگوست 2016 … اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسي رابطه اعلان تعديل سود
پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات …
بررسي اثر حجم معامله در رابطه بين بازده و سود جهت پيش بيني بازده
www.aymuzik.ir/…/بررسي-اثر-حجم-معامله-در-رابطه-بين-بازده-و-سود-جهت-پيش-بيني-بازده.html‎Cached23 مه 2017 … ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺶ – فصلنامه…,بررسي اثر حجم … بررسی
رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – صحافی فوری
sahafifori.ir/2016/08/21/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابد/‎Cached21 آگوست 2016 … اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسي رابطه اعلان تعديل سود
پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات …
اتاق گفتگو – بورس24 – Bourse24.ir
https://bourse24.ir/forum/‎Cachedمدیر عامل غگرجی افزود: تفاوت نرخ مصرف این مواد با پیش بینی در شش ماهه اول سال ….
طی یك ماه اخیر خیلی پر حجم معامله شده و امروز نیز رشد قیمتی خوبی را به ثبت … و
لوله اهواز در گفتگو با بورس24 در این رابطه بیان کرد: از آنجا که معاملات سهم به … در
همین دلیل، فاسمین مجبور به تعدیل منفی سود خود شد و در آخرین گزارش خود، سود هر سهم

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …
download.file96.ir/?p=116799
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی
شرکت ها اعلام می شود . … اهميت اين پيش¬بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با
واقعيت دارد. … در تحقيق حاضر، رابطه بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غير
عادي سهام … اين عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شركت و بازده كوتاه مدت
حاصل از …
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک > اخبار
www.fundtpb.com/اخبار‎Cachedنمایندگان مجلس در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ٩٦ با بند …
٣٢٣ میلیارد تومانی و اولین پیش بینی درآمد سال آینده را ٢٦ ریال اعلام کرده و دیروز با
بازگشایی نماد ، نظاره گر افت ٢٢ درصدی قیمت سهام ( از …. ارزش سرمایه گذاری و تعدیل
مثبت سود هر سهم این مجموعه مطرح شد که روند قیمتی “البرز” را تحت تأثیر خود قرار داد
.
تعدیل مثبت سود سال مالی 96 بانک ملت و 2 شرکت زیر مجموعه
mellatbazar.ir/…/تعدیل-مثبت-سود-سال-مالی-96-بانک-ملت-و-2-شرکت-زیر-مجموعه‎Cached22 فوریه 2017 … بررسی آخرین رویدادهای اثرگذار بانک ملت و شرکت های زیرمجموعه آن طی … سهم سال مالی
منتهی به 29 اسفند ماه 96 را مبلغ 268 ریال زیان اعلام کرد … این در حالی است که سود هر
سهم این بانک در آخرین پیش بینی سال مالی … تعدیل مثبت قابل توجه 102 درصدی
همراه کرد و با توقف نماد در معاملات روز یکشنبه هفته جاری مواجه شد.
اخبار بورس – بانک دی بانک ارزش آفرین
day24.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=434‎Cached۱۲:۳۵, حجم معاملات . … عبده تبریزی: کارمزد معاملات سهام کاهش خواهد یافت / تعداد
کارگزاری های موجود برای بازار سرمایه ما کافی …. با وجود اینکه در گزارش جدید این
شرکت پیش بینی فروش تناژی امسال از ٨۴٠ . …. در گفت و گو با مدیرعامل سرمایه
گذاری آتیه دماوند اعلام شد … در شرایط کنونی هر چند کسب سود از بورس دشوار شده اما
خرید سهم .
منظور از نسبت P/E سهام چیست؟ نکات و توصیه‌های مرتبط
https://bashgah.com/blog/نکات-و-توصیه‌های-نسبت-پی-به-ای-pe/‎Cached5 سپتامبر 2016 … زمانی که بحث ارزش‌گذاری سهام پیش می‌آید، نسبت قیمت به درآمد (پی بر ای) از … P/E
خلاصه شده نسبت قیمت سهم (P مخفف Price) به درآمد هرسهم (EPS مخفف … اغلب محاسبه
نسبت P/E براساس سود محقق شده‌ای است که در آخرین گزارش … در رابطه با سودآوری
شرکت ها و دو معیار eps و p/e قصد داریم در ویدئو زیر صحبت کنیم.
دیده بان بازار – 2 – معلم بورس
bourseclasor.ir/cat/2/page/2‎Cachedدر پایان معاملات امروز، نماد یک سهم دارای صف خرید به همراه یک شرکت با برنامه … -حجم
معاملات در گروه ساختمان همچنان کم رونق است واکثر نمادها در کف قیمت قرار دارند …..
تومانی در حالی سود هر سهم سال مالی اسفند 95 را با 106 ریال پیش بینی کرده بود که
… در این رابطه کارگزاری آبان با بررسی اطلاعیه دیروز این شرکت ، تحلیلی ارایه و
اعلام …
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
qfaj.ir/article-1-184-fa.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮ. ﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬ. ﺮان. *ﻣﺠﻴﺪ
دﻻوري …. ﻧﻬﺎ اﻋﻼم و ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ … ﻋﻴﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺳﻮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. را. در. ﻗﺎﻟﺐ. ﻣﻮارد. ) 1.
ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ. ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﻣﺎﻟﻲ. از … ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻗﻴﻤﺖ.
ﺳﻬﺎم … ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ، ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﺳﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. داري … د و ﺳﻮدآوري ﺑﺎ
ارزش.
[PDF] ر ﺗﻬﺮان ا ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎد آزﻣﻮن ﻣﺪل ﺑﺎ
far.ui.ac.ir/article_16930_3c7d0bcd827e0bb93ff5c6cdaab7ef8f.pdf‎Cached17 آوريل 2011 … در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ داراي ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮي ….. اﻃﻼع از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ. دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻦ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎزده و ﺣﺠـﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ. راﺑﻄﻪ.
موفقیت در بورس سهام با آخرین اخبار و شایعات بورس و سبد سهام و …
www.iranbors.blogsky.com/‎Cached
Similarایران چکاد ایران بورس iranchekad iranbors موفقیت در بورس سهام آخرین اخبار و
شایعات سبد سهام هفتگی تحلیل تکنیکال فاندامنتال بنیادی کارگزار سهام سهم پول.
… به عدم تکميل معاملات حجم مبناي نماد اصلي (دشيري1)، با محدوديت سقف قيمت بر
اساس …. سود نقدي- تعديل پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به 1396/12/29،حق
تقدم …
دوئل «وبملت» با «شپنا» – گروه محاسب کویر
trustfulcap.com/841/دوئل-وبملت-با-شپنا-دوشنبه-940519/‎Cached17 آگوست 2015 … همچنین شاخص قیمت در معاملات دیروز با افت 28 واحدی تا سطوح 26.118 واحدی عقب
نشست. … این هیات تحویل شده باشد در اولویت بررسی قرار گیرد، استیضاح طیب ‌نیا
در دستور …. شرکت در حالی پیش بینی سود هر سهم خود را در سطوح 775 ریالی اعلام
کرده بود که این رقم را در دوره 3 ماهه با تعدیل جدی 39 درصدی تا سطوح 474 …
اخبار بورس | | تدبیر سهم
www.tadbirsahm.com/tag/اخبار-بورس/‎Cachedفروش حجم بالای سهام لکما نیز درحالی توسط آتیه دماوند صورت گرفته که این … منظور
مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد …
شرکت پالایش نفت اصفهان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29
اسفند ماه 96 را با 3 درصد کاهش نسبت به EPS سال 95، مبلغ 555 ریال سود اعلام کرده
است.
[PDF] رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در … – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/article-1-867-fa.pdf‎Cachedلذا در این پژوهش چالش مذکور از طریق بررسی رابطه بین بازده غیر. عادی و محافظه کاری
با استفاده از اطالعات 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری | – صحافی پایان نامه
mosaiebi.com/بایگانی/21831‎Cached1 ژوئن 2016 … اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران …. بررسی رابطه اعلان تعدیل سود
پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات …
بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه، پروپزال و پرسشنامه – بزرگترین …
www.porseshname.info/‎Cachedبررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات …
بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای …
دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس …
projectfile.salivannews.ir/page-515308.html
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ EPS ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺲ- ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ ﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ. …. ذخیره
شده مشابه پایان نامه حسابداری:بررسی میزان حجم معاملات و تاثیرگذاری بر سود هر سهم .
…. پایان نامه ارشد : بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت .
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن – اخبار
www.imicweb.com/معرفی%20شرکت/اخبار/?page=2‎Cached
Similarشرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده در سال مالی
منتهی … قيمت سهام شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن در معاملات روز يكشنبه 17
مردادماه 1389 پس … خود نموده و با افزايش چشمگير حجم فعاليت در بورس ، ضمن كسب
درآمد براي سهامداران ، پيش بيني سود هر سهم خود را طي دو مرحله تعديل نمود و نقد
شوندگي سهام …
اردکان بورس
www.ardakanse.blogfa.com/category/2‎Cached
Similarدر معاملات روز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران ، پنج درصد از سهام هلدینگ … رفت که
سازمان خصوصی سازی قصد داشت سهام این شرکت را با قیمت 995 تومان عرضه کند اما …
اعلام کرده است که EPS سال مالی جاری شرکت به طور کامل محقق نخواهد شد و بررسی های
… سود هر سهم سال جاری شرکت 637 ریال پیش بینی شده است که برای سال آتی با رشد

نشريه تحقيقات مالي، شماره 15 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1567&Number=15‎Cached
Similarتماس با ما, راهنما … بررسي تاثير نرخ ارز بر بازده سهام در ايران دكتر سيداحمدرضا
جلالي … شناسايي عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جديدا پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران دكتر حسين … محاسبه سرعت تعديل تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده
دكتر رضا … نسبتهاي مالي و پيش بيني بحران مالي شركتها در بورس اوراق بهادار
تهران
اکو 24|گزارش بازار چهارشنبه…بازار بر مدار اخبار
eco24.ir/گزارش-بازار-چهارشنبه-بازار-بر-مدار-اخب/‎Cachedمهمترین اتفاق بازار امروز توقف نماد پارسان برای تعدیل عایدی سود سال آتی بود. …
قیمت سکه ودلار که روزگذشته تا مرز یک میلیون تومان برای سکه و ۲۶۵۰ تومان برای …
در ابن رابطه سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است که برای رسیدن به تفاهم آمادگی کامل
… معاملات بورس به شرکت انتقال یابد، با در نظر گرفتن پیش بینی سود هر سهم( …
کارگزاری بانک ملت – فملی (ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌) – تحلیل، اخبار و …
https://www.mellatbroker.com/stock/IRO1MSMI0001/news‎Cachedزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰, ۱۳۹۶/۰۴/۱۸. گزارش کنترل …
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده), ۱۳۹۵/۱۲/
۱۸.
اصطلاحات آمار روزانه بورس – آسمونی
www.asemooni.com/business/…/terminology-daily-statistics-exchange‎Cachedچنانچه این پیشبینی بیشتر از پیشبینی قبلی باشد، یعنی تعدیل مثبت است و
اگر … قیمتی که پس از اعمال حجم مبنا از طرف سازمان بورس اعلام می شود(این قیمت لزوما
آخرین … میزان سود تحقق یافته هر سهم از مبلغ پیش بینی شده برای یک دوره زمانی …
با بررسی درصد سود تقسیم شده دوره های قبلی شرکت مزبور ، تصمیم گیری مناسبی

دانلود مقاله بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در …
mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسي-رابطه-بين-حجم-معامل-2.htm‎Cachedقدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله روز مورد …
بررسي رابطه بين حجم معاملات و قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس …. لذا،
پیش بینی نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، ….. ۱-
عايدي هر سهم (درآمد و سود) يا بازده هر سهم : عايدات هر سهم باعث تأثیر روي قيمت سهام مي
شود.
2012/4/20 – 2012/5/20 – گروه سرمايه گذاري نوسان
navasanboursi.blogfa.com/9102.aspx‎Cachedوتوکا” پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را با سرمايه 200 ميليارد ريال در … دوست
عزیز سهمی که پوشش سودش 1 است و در بازار پایه که اختیار معامله نداری برای چه ؟ ….
وی در خاتمه حجم سنگ آهن دانه بندی شده صادراتی در سال 90 را برای “کچاد” و “کگل” در
حدود …. درصورت فروش واحدهای مذکور با قیمت های اعلام شده تعدیل سود ثشرق تا ۲۰
درصد …
نبض بورس و سهام تهران – خبر صبحگاهی بازار
khabar-sobhgahi.rzb.ir/post/193‎Cached23 مه 2017 … همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با اتمام کارزار انتخاباتی، فعالان بورس تهران … نرخ سود
بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرد: … معاملاتي سصفها،
بشهاب با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم … 9:51 غشهداب از نمادهای معرفی شده
امروز هم در قیمت 216 تومان با صف خرید … حجم معاملات 160 میلیون سهم.
سود هر سهم صدرا با رشد 145درصدي 98 ريال پيش‌بيني شد – بورس نیوز
www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=46319‎Cachedشركت صدرا درحالي پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي قبلي را 16 ريال اعلام كرده بود كه
با توجه به … براساس اي گزارش، اين تعديل سودهرسهم شركت در شرايطي اعلام شده كه
يكي از شروط و درخواست سازمان بورس براي بازگشايي نماد معاملاتي، روشن شدن … در
رابطه با اعلام پيش بيني جديد هر سهم صدرا، مهدي اعتصام مديرعامل اين شركت در گفت
وگو …
BoursNews – کانون دانش
www.knowclub.com/news/demo/bors.php‎Cached
Similarزمان تعیین قیمت و پیش فروش نخستین “خپارس” با استاندارد یورو 5 …. با نماد
دالبر درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۲۱/۱۲/۷۵ مورد معامله قرار گرفت.
شرکت در ۶ ماهه ۹۵ از نظر حجم عملیات موفق به کسب رتبه سوم در بین شرکت های ….. با
توجه به مفروضات بیان شده ، سود هر سهم در تحلیل کارشناس ۹۶، ۳۸ ریال برآورد گردید.

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات