× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی

بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی

بررسی-تاثیر-ریسک-ورشکستگی-بر-بزرگنمایی-اقلام-تعهدی-و-کوچک-نمایی-جریان-وجوه-نقد-عملیاتی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 134 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هايی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هايی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
در این تحقیق از داده های شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا پايان سال 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.
 نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.

مقدمه
یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث  و همکاران (2005) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.
به هر حال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند،باید اقلام تعهدی وسود آتی اصلاح شوند.خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظردچو و دیچو (2002) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. هر چه پایداری سود کمتر باشد، کیفیت سود پایین تر خواهد بود. کیفیت سود به معنای این است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورتهای مالی تکیه کنند.ازدیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود (ریچاردسون و همکاران،2004).ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند (دلویت و تاچ، 2004).
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.


فهرست مطالب

چکیده:    ‌1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مسأله    4
1-3  اهمیت وضرورت تحقیق    5
1-4  هدفهاي تحقیق    5
1-5  فرضيات تحقيق    5
1-6 روش تحقيق    6
1-7 جامعه مورد نظر تحقيق    6
1-8 نمونه آماري تحقيق    6
1-9 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    7
1-10 چارچوب كلي فصل بندي اين تحقيق    7
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1 مقدمه    10
2-2 مبانی نظری    11
2-2-1 سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی    11
2-2-2 کیفیت سود    14
2-2-2-1مفهوم کیفیت سود    15
2-2-2-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود    17
2-2-2-3 معیارهای سنجش کیفیت سود    18
2-2-3 اقلام تعهدی    22
2-2-3-1  مدلهاي اندازه گیري اقلام تعهدي    25
2-2-3-1-1 مدل اسلوان (1996)    25
2-2-3-1-2 مدل جونز (1991)    26
2-2-3-1-3 مدل تعدیل شده جونز (1991)    28
2-2-3-1-4 مدل دچو و دیچو(DD)    28
2-2-4 هموار بودن سود    29
2-2-5 محتوای اطلاعاتی سود    29
2-2-6 بهنگامی سود    30
2-2-7 پایداری سود    30
2-2-8 مدیریت سود    31
2-2-9 نابهنجاری اقلام تعهدی    34
2-2-9-1 آزمون میشکین    36
2-2-10 ريسك ورشكستگي و كيفيت سود    36
2-3 پيشينه تحقيق    36
2-3-1 تحقيقات خارجي    36
2-3-2 تحقيقات داخلي    45
2-4  خلاصه فصل    53
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدلوژی)
3-1 مقدمه    55
3-2 قلمرو تحقيق    55
3-2-1 قلمرو مكاني    56
3-2 -2 قلمرو زماني    56
3-2 -3  قلمرو موضوعي    56
3-3 مسأله تحقیق    56
3-4 تدوین فرضیه های تحقیق    58
3-5 روش تحقیق    58
3-6 جامعه‌ی و نمونه آماری    58
3-7 روش گردآوری دادهها    59
3-8 ابزار تحقیق    59
3-9 مدل های آماری تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها    59
3-10 روش تجزیه و تحلیل دادهها    65
3-10-1 الگوی مقید    66
3-10-2 الگوي اثرات ثابت    67
3-10-3 الگوي اثرات تصادفي    67
3-11 آزمون های انتخاب نوع الگو    68
3-12 آزمون میشکین (1983)    69
3-13 آزمون والد    70
3-14 خلاصه فصل    71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه    73
4-2 نتایج آمار توصیفی    74
4-3 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق    75
4-4 مدل اول تحقیق    75
4-4-1 بررسی خود همبستگی    75
4-4-2 آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت    76
4-4-3 آزمون فرضیه اول تحقیق    77
4-4-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق    78
4-5 مدل دوم تحقیق    79
4-5-1 بررسی خود همبستگی    79
4-5-3 آزمون فرضیه دوم تحقیق    81
4-5-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق    82
4-5-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق    84
4-6 مدل سوم تحقیق    85
4-7  مدل چهارم و پنجم تحقیق    87
4-7-1 بررسی خود همبستگی    87
4-7-2 معنی دار بودن روش اثرات ثابت    87
4-7-3 آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق    89
4-7-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق    92
4-7-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق    93
<span style='font-size: smal

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتیhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/

بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک …
neginfile.ir/…/بررسی-تاثیر-ریسک-ورشکستگی-بر-بزرگنمایی-اقلام-تعهدی-و-کوچک-نمایی-جریان-وجوه-نقد-عملیاتی/338‎Cachedهدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی
وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد.
بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک …
01k.ir/بررسی-تاثیر-ریسک-ورشکستگی-بر-بزرگنمای/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام
تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد.
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی …
elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تاثیر-ریسک-ورشک/‎Cachedتاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
استاد راهنما : …. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی
اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این …
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی …
www.virascience.com/thesis/602889‎Cachedچکیده: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام
تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش
به …
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=8&q=جریان+وجوه+نقد+عملیاتی
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
… هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی …
تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
بررسی تاثیر سود انباشته و توزیع شده بر سود آوری آتی و بازدهی سهام
faar.iauctb.ac.ir/article_511152_110224.html‎Cached
Similarسود انباشته شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری، جریان
وجوه نقد انباشته شده و سود توزیع شده شامل جریان وجوه نقد صاحبان سهام و جریان وجوه …
پایان نامه تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و …
thesis-accounting.loxblog.com/…/پایان%20نامه%20تاثیر%20ریسک%20ورشکستگی%20بر%2…‎Cachedتاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
…. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی
… تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی …
bahsag.ir/?…تاثیر+ریسک+ورشکستگی…بزرگنمایی+اقلام+تعهدی…کوچک+نمایی+جریان+وجوه+نقد‎Cachedهدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی
وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. اندیشه‌های رجالی علامه حلّی با تکیه بر

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی …
hesabdari6.payan20.ir/…/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تاثیر-ریسک-ورشک/‎Cachedپایان نامه دانشگاه: ارشد : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام … دانلود
پایان نامه ارشد:بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین ….
ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد
.
پایان نامه اقلام تعهدی | دانلود فایل های کارشناسی ارشد – همه رشته ها
arshadfile.ir/tag/پایان-نامه-اقلام-تعهدی/‎Cachedپایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی …. تاثیر ریسک
ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد … بین ریسک
ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد
.
عملیاتی – ramze 20
ramze20.ir/tag/عملیاتی/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام
تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد.
پایان نامه های رشته حسابداری – فروش و انجام پایان نامه
iranresearch.persianblog.ir/post/19
5 ا کتبر 2016 … بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای … و
ریسـک ورشکستگی شرکت ها طبق مدل آلتمن (بورس اوراق بهادار ایران). 95 … بررسی
تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر …. تاثیر ریسک
ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
پایان نامه ورشکستگی شرکت – دانلود پایان نامه
c.aaiz.ir/category/پایان-نامه-ورشکستگی-شرکت/‎Cachedپایان نامه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه
گذاری (رشد) در … عنوان : بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش
بينی … ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه
نقد …
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق رابطه مدیریت سود و حاکمیت …
9266wffo.eljo.ir/‎Cachedبررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه نقد عملیاتی · طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز.
تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه
9286udeb.eljo.ir/‎Cachedدانلود تحقیق بررسی کنترل ولتاژ و فرکانس در نیروگاه در 83 صفحه در قالب word ,
قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.بخشی از متن اصلی:مقدمه … بررسی
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
عملیاتی … البته ابن تزريق توان راكتيو، تأثير چنداني بر روي فركانس شبكه ندارد
.
دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و …
9271dlnf.eljo.ir/‎Cachedبررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه نقد عملیاتی · طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز.
پایان نامه پیش بینی سود آتی – برگه 2 – www.full-thesis.net دانلود …
acer.asilfile.ir/tag/پایان-نامه-پیش-بینی-سود-آتی/page/2/‎Cachedحال برآنیم اهمیت سود را با توجه به موارد فوق مورد بررسی قرار دهیم و برای این سوال …
آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …..
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
پروپوزال آماده بایگانی – صحافی فوری,قیمت صحافی,گالینگور …
sahafiran.com/tag/پروپوزال-آماده/‎Cached5 آگوست 2016 … بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني … تاثیر
ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی …
مقالات حاوی کلیدواژه “اقلام تعهدی” – جویشگر علمی فارسی (علم نت)
elmnet.ir/keyword/اقلام-تعهدی?pn=21
نقش اقلام تعهدی و جریانات نقدی وجوه عملیاتی در پیش بینی سود سهامشزكتهای …
بررسی تأثیر اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملكرد آتی شركتهای پذیرفته شده در
… تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه
نقد.
خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل) – بهار فایل | پایان نامه های دانلودی …
baharfile.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/‎Cached… پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد …
نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد
آزاد ….. تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه …
بر – طراحی وب سایت
https://netwebd.ir/tag/بر/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام
تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد.
دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار …
filer.filenik.ir/product-20702-shakhese-gheymate-hamvazn.aspx
بررسی-تاثیر-ریسک-ورشکستگی-بر-بزرگنمایی-اقلام-تعهدی- … بین ریسک
ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد
. …. و دارایی های فیزیکی سازمان ، بازتاب تنها بخشی کوچک از موفقیت سازمان است.
[DOC] بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش …
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=429&slc_lang=fa&sid…‎Cachedواژه های کلیدی: اقلام تعهدی عادی، اقلام تعهدی غیر عادی، ریسک ورشکستگی، خطای …
توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر ….
بر ارتباط ارزشی اجزای غیر اختیاری سود مانند جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی
….. “رابط بین سود حسابداری و جریانهای وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک”.
[PDF] ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري اﻗﻼم ﺗ
qfaj.ir/article-1-136-fa.pdf‎Cached28 فوریه 2013 … ﭼﻨﻴﻦ، رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي آﺗﻲ. ﺳﻬﺎم(ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري اﻗﻼم …. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدي، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻻ،. ﻫﺮدو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ …
پروژه پایانی کسب و کار کوچک
371pgdc.onvil.ir/‎Cachedبررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه نقد عملیاتی · تحلیل اجزای … پروژه پایانی کسب و کار کوچک. طرح كسب و كار …
حسابداری :خرید و دانلود مجموعه پایان نامه ارشد
anydownload.ir/حسابداری-خرید-و-دانلود-مجموعه-پایان-نا/‎Cached4 جولای 2017 … پایان نامه حسابداری : اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط … پایان
نامه حسابداری : بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی ….. تاثیر ریسک
ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
نقشه ی بخش های شهرستان نور – j5s|برترین فایل یاب
https://j5s.ir/نقشه-ی-بخش-های-شهرستان-نور/‎Cached… شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت · بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر
بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی · پاورپوینت (اسلاید)
آموزش …
نسخه قابل چاپ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
download-thesis.blogsky.com/print/post-6565‎Cachedپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی
از … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تاثیر انتشار درصد های …..
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری | مرجع دانلود پایان نامه ارشد
full-thesis.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/‎Cached… پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد ناشی از عملیات سال
جاری … پایان نامه ارشد حسابداری :بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
بر ….. تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه …
دانلود رساله مرکز هنرهای نمایشی – روباه لینک – لینک دانش
foxlink.ir/دانلود-رساله-مرکز-هنرهای-نمایشی/‎Cachedدانلود بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام … دانلود بررسی
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

برچسب تعهدی – اینجا یاب
injayab.ir/tag/تعهدی
بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه
… تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …
برگه 309 – سایت دانلود پایان نامه های آماده
payannamedl.ir/page/309/?exam=C2040-985.html‎Cached23 ژوئن 2016 … گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 88 ……
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …. و
بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد.
بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
mastanehoinline.marketfile.ir/product-30605-Reviews-threat-to-public-health-and-environmental.aspx
بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست بررسی تهدید علیه … بررسی
رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه ….
بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه …
حمل و نقل 2
469txpd.9i8.ir/‎Cachedتاثير پياده روها بر حمل و نقل درون شهري. بررسي وضعيت حمل ونقل در شهر مشهد …
ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
عملیاتی
فروشگاه پایان نامه ارشد کاربر 84072 – صفحه 1 آگهی ها – هفت گردون
www.7gardoon.com/…/206347-فروشگاه%20پایان%20نامه%20ارشد.html‎Cachedبررسی اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در …
بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در …
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
خرید و فروش و دانلود پایان نامه حسابداری
thesis-acc.mihanblog.com/‎Cached
Similarپایان نامه حسابداری: بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ….. دانلود
پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر ….
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي – سیدا
sida.wordpressblog.ir/tag/مالي/‎Cached2 روز پیش … بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي … ورشکستگی
بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی · بررسی … ویژگی
های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته …. مبانی نظری
و پیشینه پژوهش نظریه های ریسک نقدشوندگی (فصل دوم حسابداری) …
-i9300-4.1.2 | سیدا
sida.wordpressblog.ir/tag/i9300-4-1-2/‎Cachedبررسي تأثير آموزش حل مسئله بر ميزان حرمت خود نوجوانان داراي مشكلات رفتاري
ارتباطي … بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک
نمایی … بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني
سود …
کاربرگ نگار گوگل چیست؟
googleexcel.sellu.ir/
بررسی-تاثیر-ریسک-ورشکستگی-بر-بزرگنمایی-اقلام-تعهدی- … بین ریسک
ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد
. …. و دارایی های فیزیکی سازمان ، بازتاب تنها بخشی کوچک از موفقیت سازمان است.
دانلود پایان نامه با فرمت ورد – صفحه 171 – پایان نامه کارشناسی ارشد
ending.lineblog.ir/page/171
29 جولای 2016 … پایان نامه بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و …. تاثیر
ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد … و
بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد.
همگام ایـران و ایـرانـی – جوکهای خفن +18 توپ توپ
iranimaha.blogfa.com/page/18‎Cached
Similar… دین و سلامت جسم و روانمبانی نظري و پیشینه پژوهش نقد نظام سرمایه داری و بحران
های … نظری و پیشینه پژوهش جنبش های اجتماعیفایل بررسی کامل آب در معماری ایران و
…… CVA برای یک مجموعه بانک ایرانیبررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي
… تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …
جواب تمرینات کتاب Menschen A1.1 | Filepark
filepark.ir/28466-جواب-تمرینات-کتاب-menschen-a1-1‎Cached… پاورپوینت درباره انواع ساختمان و مدلهای آوار · بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی
بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی · پایان نامه امنیت …
کتاب آموزش رانندگی | Filepark
8ll8.ir/tag/کتاب-آموزش-رانندگی/‎Cached9 سپتامبر 2016 … … پاورپوینت درباره انواع ساختمان و مدلهای آوار · بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی
بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی …
مرداد 1391 – مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه – بلاگفا
godarzimanager.blogfa.com/1391/05‎Cached
Similarبررسي تأثير طرح رشد و ارتقاء در كارائي كاركنان شركت آب و فاضلاب استان
كرمانشاه …. بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدي در نقد شوندگی سهام شرکت هاي پذیرفته
شده در بورس … شرکتهاي صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران93 . …. رابطه بین سود حسابداري و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک
سیستماتیک: …
کارآموزی بررسي سيســتم حسـا بداري آموزش و پرورش میانه 25 ص فایل …
8ev.efsell.ir/‎Cachedکارآموزی برق بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين · کتاب تکنیک
دستیابی به ضمیر … بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام
تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی · ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حجم
معاملات …
شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در …
avafile.com/پایان-نامه-ارشد-شناسایی-و-تبیین-عوامل/
پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و …
شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل نقش مهم در اقتصاد کشور ایران درصورت …. تعریف
عملیاتی.. 61 …. و تجارت الکترونیکی، کسب مهارتهای مدیریتی و کاربردی و
کارآفرینانه، ریسک … پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت
استعداد با توجه به …
مدیریت مالی – ادغام و ورشکستگی
financialmanegment.blogfa.com/post-11.aspx‎Cached
Similarدر ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. … تامین مالی بیشتر
از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود. … زیانها: زیانهای
عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. … و
سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی
کرد.
IT و مخابرات – روزنامه بین المللی چهار زبانه عصر اقتصاد
www.asre-eghtesad.com/zirbanaee/it-و-مخابرات‎Cachedوی با بیان اینکه جریان کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سالهای گذشته دولت قبل تا
…. بانک‌های کوچک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق این بانک‌های بزرگ کار می‌کنند،
… بر خلاف قوانین بین‌المللی می دانیم نمی‌توانیم تحت بیمه ریسک سیاسی قرار دهیم.
….. وی گفت: یکی از بزرگ نمایی ها این بود که شما گفتید من معاون وزیر بودم که این …
رفاه و سازمان های بازنشستگی – روزنامه بین المللی چهار زبانه عصر اقتصاد
www.asre-eghtesad.com/ejtemaee/رفاه-و-سازمان-های-بازنشستگی‎Cachedوی با بیان اینکه جریان کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سالهای گذشته دولت قبل تا
…. بانک‌های کوچک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق این بانک‌های بزرگ کار می‌کنند،
… بر خلاف قوانین بین‌المللی می دانیم نمی‌توانیم تحت بیمه ریسک سیاسی قرار دهیم.
….. وی گفت: یکی از بزرگ نمایی ها این بود که شما گفتید من معاون وزیر بودم که این …
پایان نامه های دانلودی رشته حسابداریمرجع دانلود متن کامل … – سازی
khabaryab.in/…/170334-14-پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداریمرجع-دانلود-متن-کامل
… پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد …
نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد
آزاد ….. تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه …
[سایت علم یار] – پایان نامه – رز بلاگ
23thesis.rozblog.com/post/1089‎Cached18 جولای 2016 … ب- تحقیق پیمایشی روشی است که برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامـــعه آماری
…. پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای …
ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد … پایان نامه
تحقیق در رابطه باریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیاتی و بازده …
پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی – بلاگ خوان
mikhakt.rzb.bloges.ir/view615009.html
27 آوريل 2017 … پیشینه ومبانی نظری تحقیق کیفیت اقلام تعهدی. مبانی نظری پایان نامه-پیشینه
تحقیق-دانلود مبانی نظری پایان نامه. لینک منبع و پست :پیشینه …
پایان نامه بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و …
www.thesis-accounting.loxtarin.com/post/219/آدرس%20لينك%20شما
پایان نامه بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با ……
ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، …
این پژوهش، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها می‌باشد که عددی است که میزان نقد شدن یک سهم
…. تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه
نقد.
پایان نامه تربیت بدنی بایگانی – صفحه 18 از 47 – 9rton|كاملترين …
www.9rton.ir/tag/پایان-نامه-تربیت-بدنی/page/18/
هدف پژوهش بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین …..
هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه ….
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
پایان نا بایگانی – صفحه 18 از 49 – 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه …
www.9rton.ir/tag/پایان-نا/page/18/
هدف پژوهش بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین …..
هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه ….
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
پایان نامه تاریخ بایگانی – صفحه 18 از 47 – 9rton|كاملترين مرجع پایان …
www.9rton.ir/tag/پایان-نامه-تاریخ/page/18/
از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ….. و
هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه ….
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها
www.thesis-accounting.glxblog.com/pages/202
در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک ……
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
…. این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می
باشند.
علوم انسانی | مرجع دانلود متن کامل پایان نامه – Part 44
www.jahandoc.com/category/انسانی/page/44/
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه …..
ارشد رشته حسابداری: اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود …..
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد – همه رشته ها | پایان نامه …
tezdocs.com/پایان-نامه-شناسایی-و-الویت-بندی-عوامل/
26 آوريل 2016 … در این تحقیق عوامل حیاتی موفقیت از سه جنبه مختلف مورد بحث و بررسی قرار
گرفته: منظر سازمانی، فرایندی و فناوری. … مزایا و معایب هوش تجاری در سازمان‌های
کوچک و متوسط… 50 … برای برنامه‌های کاربردی پشتیبان تصمیم و عملیاتی
تعریف شود. …. دارند، ولی فرایند پیاده‌سازی این سیستم‌ها چندان بدون ریسک نیست.
عنوان پروژه: بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی …
www.goldandroid.ir/…/doc-24-عنوان-پروژه-بررسی-نقش-رویکردهای-مدیر/
موضوع پژوهش حاضر «بررسی نقش انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود»
می باشد. … ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه
نقد … پروژه: بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده …
مطالب پیشنهادهای – جدیدترین و آخرین مطالب پیشنهادهای – بهترین های روز
www.bestofday.ir/reader/tag/پیشنهادهای‎Cached60 جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکتهای سالم و شرکتهای دارای … 80
چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت …… پایان نامه
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …
https://www.civilica.com/Paper-NDMCONFT06-NDMCONFT06_269 …
https://www.civilica.com/sitemap-paper-31_fa.xml
… =بررسی-تاثیر-حاکمیت-شرکتی-بر-عملکرد-شرکت-ها.html never 0.5 ….. never
0.5 https://www.civilica.com/Paper-AETCONF03-AETCONF03_009=تعهد-و- …… –
عملیاتی-در-سامانه-های-تصفیه-ی-فاضلاب-بر-حذف-آنتیبیوتیکها-از.html never 0.5
…… -ترکیبی-مبتنی-بر-صورت-جریان-وجوه-نقد-و-اقلام-تعهدی-با-نسبتهای-مالی.html

پایان نامه های رشته حسابداری – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده
iranresearcher.blogfa.com/post/106‎Cached17 ژانويه 2017 … بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني … تاثیر
ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی …
دانشگاه تهران – مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران
https://maktabkhooneh.org/courses
فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران.
آموزش زبان فرانسه به کودکان معلول ذهنی
hotel-yab.ir/?t=1082&e=22274074&ref=selfhotel-yab‎Cachedدر این پایان نامه با بررسی در مورد انواع ودرجات معلولیت آموزش بر روی 2 کودک معلول
… مقایسه اثر بخشی روش های درمانی شناختی رفتاری گروهی و انفرادی بر کاهش … 
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد
دانلود داشبورد مدیریتی فروش، هزینه و سود شرکت بازرگانی در اکسل …
amparticle.ir/…/68959-داشبورد-مدیریتی-فروش،-هزینه-و-سود-شرکت.html‎Cached18 آگوست 2015 … دانلود بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و … به ترکهای
کوچک و رفتار نوسانی (variable – amplitude behavior) آنها دارد. …. 11- بالا بردن
ریسک 1 : …. شرکت محصولات کاغذی لطیف در تاریخ 7/3/1364 تأسیس و عملیات ….. 4
-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7).
علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد – متن کامل – همه رشته ها …
www.payanname.net/category/انسانی/page/4/
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جزای نقدی در حقوق ایران · پایان نامه …… دانلود کامل
پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات ….. دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر
ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد.
پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی
1.industrythesis.ir/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حسابداری/‎Cached… پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه سود عملیاتی سال جاری و نقد …
نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد
آزاد ….. تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان
وجوه …
تحقیق درباره مراحل شکل گيري جنين و مدت مراحل آن از منظر قرآن و …
nowface.ir/تحقیق-درباره-مراحل-شکل-گيري-جنين-و-مدت-م‎CachedPost navigation. ← بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و
کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی · تحقیق درباره تاریخچه نقاشی → …
پاورپوینت درباره اندیشه های راهبردی امام خمینی – nowface
nowface.ir/پاورپوینت-درباره-اندیشه-های-راهبردی-ا‎Cachedپایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدينگ صحبت · بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی
بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی → …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات