× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی-تاثیر-سرمایه-فکری-بر-شاخص-توسعه-انسانی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 149صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
این پژوهش به مطالعه تأثیرسرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی مطرح  شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1381 تا 1390 و نمونه انتخابی 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق در مجموع شامل چهار فرضیه بوده است که علاوه بر فرضیات فوق، دو فرضیه مبنی بر تحقیقات مازاد ارائه شده است.
فرضیه اول این پژوهش به بررسی این موضوع که، بین سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ پرداخته است، که با استفاد از رگرسیون خطی این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در ادامه، جهت اطمینان از وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای تحقیق با شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی، به بررسی ضریب همبستگی هر یک از این متغیر ها با شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی پرداخته شده است.
و در تحقیق مازاد به بررسی دنبال وجود رابطه معنی داری بین اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
در مجموع نتایج بدست آمده حاصل از کاربرد روش های آماری حکایت از عدم تاثیر سرمایه فکری بر  شاخص های مختلف توسعه انسانی است.

مقدمه
فرآیند فراملیتی شدن و جهانی شدن اقتصاد فن آوری همراه با انقلاب بی سابقه ی علمی و فنی، به رغم موانع عظیم برای دولت های توسعه نیافته، فرصت های انگیزشی را برای پیشرفت و رفاه به وجود آورده است. تولید صنعتی، امروز به علّت اختراع مواد جایگزین، موّاد مصنوعی جدید و سازماندهی یارانه ای، به طور روزافزونی به موّاد خام و انرژی کمتری به ازای هر واحد تولید نیازمند است. در قرن بیست ویکم داشتن قدرت جهانی، دیگر پیروزی در بازی موازنه ژئوپلیتیکی میان قدرت های بزرگ نخواهد بود(حبیبا،1390).
در طی دو قرن گذشته، دانش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنها دوعامل نیروی کار و سرمایه در تولید محصول نقش دارند، در حالی که در عصر کنونی، این دانش و اطلاعات است که به عنوان دارایی ایجاد کننده ثروت و ارزش اقتصادی شناخته می شود. هم چنین، توسعه فناوری جدید در سال های اخیر بخش زیادی از فعالیت های فیزیکی ایجاد ارزش را به ابعاد مبتنی به دانش انتقال داده است (باس و توماس  ، 2007). امروزه سرمایه فکری اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فن آوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت محسوب می شود. دو عامل مهم که موجب افزایش کیفیت عملکرد شرکت ها طی دو دهه گذشته شده است، جهانی شدن فزونی تغییرات فن آوری است. در این محیط، سرمایه فکری و دارایی نامشهود عوامل مهم موفقیت هستند. در رقابت اقتصادی جدید، دارایی مبتنی بر دانش، فراهم کننده یک مزیت رقابتی ذاتی هستند (مجتهد زاده و همکاران، 1389). از ویژگی های مبتنی بر دانش ، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است؛ و از آنجایی که ظرفیت تولید برای دانش نامحدود است، در اقصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می شود. ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، باعث افزایش اهمیّت سرمایه فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهّمی برای ایجاد مزّیت رقابتی یک شرکت است(روس وروس  ، 1997)
میزان قدرت یک کشور، تعداد لشکرها، هواپیماها، ناوها و موشک های هسته ای آن نخواهد بود، بلکه قدرت آن به توانایی اش در نوآوری فن آورانه به منظور رقابت و انجام داد وستد در مقیاس جهانی وابسته است. به عبارت بهتر ما در دوره انتقال از قدرت سخت به نرم قرار داریم. اغلب کشورهای دنیا در ماراتن تاریخ باخته اند. آنها نه تنها نتوانسته اند توسعه پیدا کنند و در قدرت جهانی سهیم شوند، بلکه در مقابل چالش های عظیمی که در اقتصاد جهانی و انقلاب فن آوری پدید می آورند، کارآمدی ملّی را از دست داده اند(حبیبا، 1390).
سرمایه فکری عبارتست از تلاش برای استفاده موثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (مواد خام) است. از دیدگاه روس و همکاران (1998) وی سرمایه فکری شامل همه فرآیند ها و دارایی هایی است که معمولا در ترازنامه نشان داده نمی شوند؛ و همچنین شامل همه دارایی های ناملموس (مثل علائم تجاری، حق ثبت و بهره برادری و نام تجاری) است که در روش های مدرن مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر سرمایه ی فکری از جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد آن هاست (هوانگ و یانگ  ، 2008)
توسعه وابسته به دلیل فقدان فن آوری مستقل وملّی، ناقص الخلقه و ابتر باقی می ماند، بنابراین مجبور به وارد کردن فن آوری است و باید همه عواقب فن آوری سرمایه بر را تحمّل نماید. به علاوه صنعت سرمایه های ملی و بومی، نیاز کشور وابسته به سرمایه های مالی بین المللی را تشدید می نماید. بنابراین در چارچوب توسعه ی وابسته، ناچارند خود را در سرمایه داری بین المللی مستحیل سازند (حبیبا، 1390).
انباشت سرمایه که روزی به زعم کارل مارکس (1986)، از مجموع ارزش های افزوده ی ناشی از کار کارگران صنعتی، قوام می یافت هیچ گاه متوقّف نگردید . دنبال کردن فرآیند تاریخی گسترش نظام سرمایه داری تا عصر حاضر، نشان می دهد که این نظام متشکل از عناصر متضاد، علی رغم تضاد درونی خود و به وسیله دیالکتیک تاریخی، چگونه توانسته است خود را از ورطه ی سقوط بیرون کشد. انباشت سرمایه شکل نوینی به خود گرفته که این تغییر شکل، ناشی از انتقال تمرکز از سرمایه ی ملی به سرمایه غیر مادی یعنی اموال و دارایی های عظیم و نامتناهی است. این تغییر نیز به نوبه خود ابزاری است در خدمت نظام هوشمند سرمایه داری برای بقاء. در واقع، هزینه های بالای تولید کالاهای صنعتی و مادی، از جمله حمل و نقل، نگهداری و کنترل کیفیت به علاوه ی محدودیت های موجود در راه ساخت و راه اندازی این گونه اموال، کشورهای توسعه یافته را بر آن داشته است تا در زمینه هایی که کفه ی ترازوی مزیت نسبی در آنها سنگینی می کند، اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری نمایند؛ یعنی در زمینه اموال فکری.
متاسفانه اکثر صنایع در کشوهای مختلف دنیا در حال استفاده از روش های  سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی های ملموس ایجاد شده بودند (بنتیس  ، 1999). در حالی که محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتریان فرهنگ سازمانی، سیستم ها، فرآیندها، ساختار سازمانی را در برمی گیرد. در این میان موضوعات مربوط به سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است (قلیچ لی و همکاران، 1385).


فهرست مطالب
چکیده                1
فصل اول: کلیات تحقیق             2
1-1 مقدمه                3
1-2 مساله اصلی تحقیق                 5
1-3 تشریح و بیان موضوع                5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق             7
1-5 فرضیه ها                  8
1-6 اهداف اساسی تحقیق                9
1-7 روش انجام تحقیق               9
1-8 قلمرو تحقیق                       10
1-9 روش یا روش های نمونه گیری        10
1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح     11
فصل دوم: مبانی تحقیق             13
2-1 مقدمه              14
2-2 تعریف سرمایه فکری          15
2-3 تفاوت سرمایه های انسانی با سرمایه فکری              16
2-3-1 بند اول ـ مقصود از سرمايه‌ي انساني چيست؟    17
2-3-2 بند دوم ـ سرمايه‌ي فكري چيست؟                18
2-4 اجزاي سرمايه‌ي فكری             19
2-5 نظريه‌هاي موجود در زمينه‌ي اندازه‌گيري سرمايه‌ي فكري               22
2- 6 روش‌هاي محاسبه‌ي ارزش سرمايه‌ي فكري                    30
2-7 مزاياي مدل پاليك                       33
2-8 توسعه انسانی                    34
2-9 مفهوم توسعه انسانی در رویکرد های متفاوت      37
2-10  شاخص توسعه‌ي انساني HDI               39
2-11پیوند سرمایه فکری و فرآیند توسعه انسانی           42
2-12 پیشینه تحقیق:            43
2-12-1 مروری بر تاریخچه سرمایه فکری           43
2-12-2 مروری بر تاریخچه وسیر تحول توسعه انسانی                47
2-13 توسعه انسانی و حسابداری           49
2-14 سرمایه فکری و توسعه انسانی                 51
فصل سوم: روش تحقیق            52
3-1 مقدّمه                      53
3-2 جامعه، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری                  53
3-3 فرضیّات تحقیق                             55
3-4 متغییر های تحقیق                              56
3-5 محاسبه متغییر های مستقل                     56
3-6 محاسبه متغیر وابسته                        59
فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل                 65
4-1 مقدمه                                      66
4-2 آماره‌هاي توصيفي                     66
4-3 آزمون فرضیات                    70
4-3-1 فرضيه اول                              70
4-3-2 فرضيه دوم                                  71
4-3-3 فرضيه سوم                                   72
4-3-4 فرضيه چهارم                                  72
4-4 تجزیه تحلیل مازاد                                73
4-4-1 رگرسيون تاثیر اجزای تشکیل دهنده سرمايه فكري بر توسعه انسانی           73
4-4-2 رگرسیون تاثیر سرمایه فکری شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی         75
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد                        78
5-1 مقدمه                                    79
5-2 خلاصه تحقیق                               80
5-3 تحلیل یافته و نتایج تحقیق                               80
5-4 تحلیل یافته ها ونتایج حاصل از محاسبات مازاد تحقیق            81
5-5 محدودیت های تحقیق                               82
5-6پیشنهادات تحقیق                                        83
5-6-1 پیشنهادات کاربردی                            83
5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی                       83
فهرست منابع و مآخذ                                             84
پیوست ها                                  94

دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7/

[PDF] ي پذيرفته اجزاي سرمايه فکري در تعیین عملکرد شرکتها تأثیر شده در …
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4020213913601.pdf‎Cached
Similarهدف اين پژوهش، بررسي. تاثیر. اجزاي سرمايه فکري در تعیین عملکرد شرکت. هاي
پذيرفته شده. در بورس اوراق بهادار تهران مي. باشد. سرمايه انساني. 1. ، سرمايه ارتباطي
.
اثرات سرمايه فكري و دارايي هاي مشهود بر خلق ارزش افزوده و عملكرد شركت …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=218669‎Cached
Similar… هاي مشهود بر خلق ارزش افزوده و عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران. … به کارگرفته شده در ايجاد ارزش افزوده، هدف اين پژوهش بررسي تاثير سرمايه
فکري و … در اين پژوهش، تاثير شاخص هاي سرمايه فکري (کارآيي سرمايه انساني و
ساختاري) و … كنفرانس سالانه مهندسي عمران، معماري توسعه مديريت شهري (13 مرداد
1396) …
[PDF] بررسي ارتباط بين سرمايه فکري با ارزش بازار شركت هاي پذيرفته …
www.ensani.ir/storage/Files/20161225131705-9884-176.pdf‎Cached25 دسامبر 2016 … در این پژوهش براي سنجش سرمایه فکري از مدل پالیک و مدل تعدیل شده پالیک استفاده
شد. … ارزش بازار شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد …
دارایي هاي بازار، دارایي هاي متمرکز شده در نیروي انساني، دارایي هاي …. نمازي و
ابراهیمي )1388( به بررسي تاثیر سرمایه فکري بر عملکرد مالي جاري و آینده.
[PDF] بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته …
danesh.dmk.ir/files/site1/user…/admin-A-10-1-164-f5fa368.pdf‎Cachedشــرکت هــای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران اســت. در ایــن پژوهــش،
تاثیــر. ارزش افزودهـی سـرمایه انسـانی، ارزش افـزوده سـرمایه سـاختاری، ارزش افـزوده
سـرمایه مـورد. اسـتفاده و ارزش … ارزش افزوده، سرمایه فکری، درماندگی مالی، مدل آلتمن،
مدل زیمسکیواژگان کلیدی ….. VACA-3: شاخص ارزش افزوده سرمایه مورداستفاده. VAIC
-4: …
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکتهای پذیرفته …
https://payanname.us/…/431-تاثیر-سرمایه-فکری-بر-شاخص-توسعه-انسانی-در-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران.html‎Cachedفرضیه اول این پژوهش به بررسی این موضوع که، بین سرمایه فکری شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی رابطه مثبت و معنا
داری …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ارزﺷ – دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
jfksa.srbiau.ac.ir/article_4948_85cbd82a00c2610e8825355180790a5a.pdf‎Cachedرﺷﺪي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دﮐﺘﺮ. ﻫﺎﺷﻢ ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام. 1. ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺤﻘﯽ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ارزﺷﯽ و. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي رﺷﺪي … ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮ. د
ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﻃﺒﻖ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ … ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺷﺎﯾﺴﺘ. ﮕﯽ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي وﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي،. ﺗﺤﺼﯿﻼت، … ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎ. ﯾﻪ
ﻓﮑﺮي …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي، اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﻮدآوري و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ – دانش مالی تحلیل اوراق …
jfksa.srbiau.ac.ir/article_4868_2ff5dbd0d40977776a88089c2646556d.pdf‎Cachedاﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ،. اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ و … ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎ. ﺞﯾ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﮐﻪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ) … ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ …. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮان ﻧﻮآوري و رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ.
بررسی رابطه ی شاخص توسعه انسانی و عملکرد مالی و سرمایه فکری …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/786867‎Cachedاویرایش شده بررسی رابطه ی شاخص توسعه انسانی و عملکرد مالی و سرمایه فکری
شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران …
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های …
9784hpxb.eljo.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشتهحسا.
مقاله بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نرخ رشد شرکتهای پذیرفته شده …
www.civilica.com/Paper-MAESREAI01-MAESREAI01_292=بررسی-تاثیر-سرمایه-انسانی-بر-نرخ-رشد-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اورا…‎Cachedامروزه سرمایه انسانی بعنوان یکی از اجزای سرمایه فکری در رشد و شکوفایی … بررسی
تاثیر سرمایه انسانی بر نرخ رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
… سرمایه انسانیو نرخ رشد شرکتها های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی
دوره … متغیر سرمایه انسانی با متغیرهایفرصت های رشد، شاخص سودآوری و اندازه
شرکت …
[PDF] ارزیابی تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته …
qfaj.ir/article-1-79-fa.pdf‎Cached03. شركت. پذيرفته شده در صنعت مواد ومحصوالت دارويی بورس اوراق بهادار تهران …..
نتايج نشان می دهد كه توسعه شركت ها تحت تاثیر سرمايه ساختاري و انسانی. قرار دارد …
بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در …
www.drzavari.com/…/بررسی-رابطه-سرمایه-فکری-و-عملکرد-مالی-ش/‎Cached
Similar2 مه 2015 … بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در … به این منظور
ابتدا پنج شاخص کلیدی عملکرد شرکت‌ها و شاخص کارایی سرمایه فکری با … اگر چه
تاثیر سرمایه انسانی نیز در هر دو صنعت با اهمیت بوده، اما تاثیر …. سرمایه فکری با
بازده دارایی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار رابطه دارد. ….. تهران: سمت.
دانلود پایان نامه ارشد :تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در …
baharfile.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-تاثیر-سرمایه-فک/‎Cached6 مه 2016 … فرضیه اول این پژوهش به بررسی این موضوع که، بین سرمایه فکری شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی رابطه …
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی … 5, 5,
بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس …
9, 9, بررسی تاثیر انگیزنده ها وپاداش ها بر جذب و نگهداری منابع انسانی نیروی …..
227, 227, اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه
فکری در …
شرکت سامانه ساز مرواريد-تست
erp.gonbad.ac.ir/SubSystem/Edari/PRelate/…/Site_TextView.aspx?…‎Cachedاسکو وحيد، خيرانديش مسعود، تاکر رضا (1393)، بررسي تاثير مکانيزم هاي حاکميت
… توبين و هزينه هاي نمايندگي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،
مجله … مرتضي(1391)، گزارشگري توسعه پايدار و زبان گزارشگري مالي توسعه‌پذير
، همايش … هاي سرمايه فکري، نخستين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه …
تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری …
faar.iauctb.ac.ir/article_526874.html‎Cachedسرمایه فکری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ارزش ناملموس محاسبه شده
است. … به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ترکیبی از شاخص های اقتصادی و
حسابداری همچنان … سرمایه انسانی اولین و مهم ترین جزء سرمایه‌های فکری است و تا به
حال طبقه بندی … فکری و ارزش افزوده و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران …
[PDF] ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮرﺳ – مهندسی مالی و مدیریت …
fej.iauctb.ac.ir/article_511689_a725c7888b2025ebf3ab51cae729f3f1.pdf‎Cachedﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ.
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ … در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻨﺼﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان …. ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ….. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ درﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
دارو.
پروپوزال بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق …
order.fileina.com/product-63831-پروپوزال-تاثير-سرمايه-فکري-بر-شاخص-توسعه-انساني.aspx‎Cachedاین پژوهش به مطالعه تأثیرسرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران بر شاخص توسعه انسانی مطرح شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1381 تا …
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته …
hesabdari6.payan20.ir/…/تاثیر-سرمایه-فکری-بر-شاخص-توسعه-انسانی/‎Cachedدانلود پایان نامه ارشد:بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین
…. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی مطرح …
بررسی تجربی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های…
bamdadgroup.net/SC.php?type=component_sections&id=14…‎Cachedبررسی تجربی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در
بورس … سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است که … از ویژگیهای اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایهگذاریهای عظیم در سرمایه
انسانی و …. به این منظور ابتدا پنج شاخص کلیدی عملکرد شرکت ها و شاخص کارایی
سرمایه …
[PDF] پروپوزال جلسه 127 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
qaemiau.ac.ir/دانلود-فرم-ها/defunivfilelist/downloadfile/184.html‎Cached10 مارس 2017 … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر …
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ … و ﻧﺮخ ﺑﺎزده داراﯾﯽ ﻫﺎ در
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮد داده ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠ … ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان …. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و.
[PDF] رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده …
fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1888.pdf‎Cachedشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای. 5231. تا … توسعه. ی
دارایی. های. کلیدی. یك. سازمان. می. دانند . اندازه. گیری. سرمایه. فكری. به. منظور …
رابطه بین سرمایه فكری و اثر آن بر عملكرد مالی را مورد بررسی قرار داده است . در واقع
هدف ….. ش تاثیر. شاخص های سرمایه فكری. ) کارایی سرمایه انسانی ، فیزیكی و
ساختاری.
[PDF] تأثير سرمايه فکري بر کارايي درآمد در صنعت بانکداري ايران
bar.yazd.ac.ir/article_517_047cbcf08a739bc0b42bafbc25bf7cf2.pdf‎Cachedسرمایه فکری، سرمایه انساني، سرمایه ساختاری، سرمایه بکارگرفته شده، کارایي درآمد
و … وضوح روشن است که سنجش سرمایه فکری شاخص مهمي در تعیین توان رقابتي
شرکت … سرمایه فکری شامل ارتباط با مشتری، فرایند کسب و کار، تحقیق و توسعه،
دانش نیروی …. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي تأثیر سرمایه.
[PDF] سرمایه فکری از طریق مدیریت سود بر ارزش تاثیر رسی بر گذاری …
www.pantajournals.ir/uploads/pdf/2017116185660.pdf‎Cachedهدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری از طریق مدیریت سود بر ارزش. فعلی
خالص سرمایه گذاری. در شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تهران است ….
2272. به(. سنجش. سرمایه. ی. ف. کری. با. شاخص. ارزش. افزوده. و. بررسی. نتایج. آن ….
توسعه سرمایه فکری. ،. سـرمایه انسـانی و سـرمایه فیزیکـی بـه کـار گرفتـه شـده در
بـازار.
حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com…id…‎Cached6 جولای 2015 … بررسی رابطه ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری با سایر متغیرهای کنترلی
…. در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ …. می توان در تحقیقی دیگر
اثر شاخص توسعه انسانی و سرمایه فکری را بر روی عملکرد غیر …
[PDF] ها شرکت ی بر عملکرد مال ی سرمايه فکر ر یتأث ی بررس
qjma.atu.ac.ir/article_1106_6da5c991f67d3e7a9b8ae8c6211aa3fe.pdf‎Cachedشركت. هاي پذيرفته شده در. بورس اوراق بهادار تهران گردآوري و. درمجموع. 338. سا. ـل …
هاي. كليدي: سرمايه فكري، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، عملكرد مالي، سرمايه ….
سرمايه فكري را شامل: سرمايه. انساني، سرمايه سازماني، سرمايه نوسازي. و توسعه. و.
سرمايه …. به بررسي. تأثير. كارايي. هر. يك. از. عناصر. سرما. يه. فكري. بر. شاخص. .
هاي. مالي.
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای …
www2.manudl.ir/object-67636/related‎Cachedدسته: علوم انسانی فرمت فایل: docx حجم فایل: 539 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
126. … تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی. … بررسی علل
امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری …. واهرم مالی
به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی، هزینه.
[PDF] اصل مقاله
jak.uk.ac.ir/article_507_d520054fc5c006553ce10dcb21c0780e.pdf‎Cachedﻣﺸﺘﺮي، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، داﻧﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي. اﺳﺖ. ﮐﻪ … ﺑﻪ وﺿﻮح
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ،. ﺷﺎﺧﺺ. ﻣﻬﻤ. ﯽ. در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري … ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘ. ﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . آﻧﻬﺎ …
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
بورس اوراق بهادار تهران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/بورس_اوراق_بهادار_تهران‎Cached
Similarدر این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد
… لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی
تصویب شد. … با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۱۰۵ شرکت،
به ۵۶ …. و تعاملات با ذی‌نفعان; توسعه مستمر دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی شرکت

[PDF] اصل مقاله
jha.sums.ac.ir/article_16901_a1ec0ddc56cdafd609eae9b9eb5dd4a2.pdf
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و. ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. داروﯾﯽ. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار. دﮐﺘﺮ … ﺷﺮﮐﺖ. يﻫﺎ. ﯾﯽدارو. ﯾﺮﻓﺘﻪﭘﺬ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ. 1389-
1386. اﺳﺖ ….. ﻫﺎي. ﻣﺸﺘﺮي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮﺳﺎزي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨـﺪي و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ را.
ﺗﻮﺳــﻌﻪ داد ….. ﻋﺒﺎﺳـﯽ و ﺻـﺪﻗﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻـﺮ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و. ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ. ي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ.
يﻓﮑـﺮ.
پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-سرمایه-فکری-و-سرمایه-در-گردش-بر-عملکرد-مالی-شرکت-های-تولیدی-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-…‎Cachedجامعۀ آماری آن کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که
… کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر … و
سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح بالای رشد و توسعه
دست یابند. …. 1- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده
حقوق …
تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های …
download3.hardl.ir/object-39529/description‎Cached… تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران … این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری، تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد
مالی … شده، سپس تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخص های عملکرد مالی
با … کلید واژه ها: سرمایه فکری، عملکرد مالی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه

پايان نامه هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران
alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php‎Similarدکتر فرشته امين, بررسي تأثير عوامل استراتژيك بر توسعه محصول جديد (مورد
مطالعه: … با تاكيد بر موفقيت كارراهه در شركت پتروشيمي شازند, مديريت – مديريت
منابع انساني ….. شركتي، مديريت سود و ارزشمداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار … شاخص سهام با استفاده ازسيستم هوشمند تركيبي (مطالعه موردي : بورس
اوراق …
Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست …
www.refah-bank.ir/portal/default-1466.aspx‎Cached
Similarتاثیر سیاست های مشتری محوری بانک رفاه کارگران بر رضایت مشتریان در شهر …
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه انسانی در بانک رفاه مناطق شمال و غرب
تهران … بازار و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران …. رابطه بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی هوا در کشورهای منتخب توسعه
یافته و …
رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار …
download-thesis.com/…/رابطه-بین-سرمایه-فکری-با-ریسک-سیستماتی/‎Cachedرابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران … 7-1-2-
نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها
47 … جدول 10-4: آناليز واريانس رگرسيونبرای سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک
…. سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس است تا …
بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در …
www.modiryar.com/…/5872-بررسی-رابطه-سرمایه-فکری-و-عملکرد-مالی-شرکت‌های-پذیرفته‌شده-در-بورس-اوراق-بهادار.html‎Cachedبررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار
… به اين منظور ابتدا پنج شاخص کليدي عملکرد شرکت‌ها و شاخص کارایي سرمايه …
كليد واژه‌ها: سرمایه فکری، عملکرد مالی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه …..
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های فعال پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی

کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در …
studentstore.rzb.blogdooni.ir/view484193.html
کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران. دانلود کامل فایل. لینک منبع و پست :کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی …
تعیین ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته …
marketingarticles.ir/…/53-تعیین-ارتباط-بین-سرمایه-فکری-و-عملکرد-مالی-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران.html‎Cached
Similar… بین سرمایه فکری (IC) و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
را … دهد که بین سرمایه فکری و شاخص های عملکرد مورد بررسی در کلیّه شرکت های مورد
مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد و سرمایه فکری برروی این شاخص ها تأثیرگذار است.
… جوامع همانگونه که سعی در جهت توسعه روابط انسانی دارند، دانش را به عنوان کلیدی …
امکان دریافت مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
www.iran-futures.org/امکان-دریافت-مجموعه-مقالات-کنفرانس-مل/‎Cached30 آوريل 2017 … بررسی اثرات اقدامات مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کیفیت خدمات، وفاداری مشتری
وعملکرد سازمانی … ارزیابی ارتباط بین فقر و سرمایه گذاری مستقیم خارجی …
اختیاری و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … بررسی
سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق استان یزد بر شاخص توسعه انسانی با …
دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد مهدی مظفری
www.ikiu.ac.ir/old/members/?id=104&cat=13&lang=0‎Cached64, بررسی تاثیر عوامل سیاسی ریسک پذیری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در … 68, بررسی عوامل موثر بر توسعه و انتقال تکنولوژی در صنعت (مطالعه موردی:
شرکت شهرک … 71, بررسی رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد طرحی … 74, شناسایی و الویت بندی شاخص های کیفی مؤثر در کاهش ضایعات
شرکت …
بررسی رابطه ی شاخص توسعه انسانی و عملکرد مالی و سرمایه فکری …
khone4u.ir/?…بررسی…شاخص+توسعه+انسانی…سرمایه+فکری+شرکت+های+پذیرفته+شده+دربورس+اوراق+بهادار+تهران
… و عملکرد مالی و سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران …
آماری شامل 111 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده به
… و مستقیمی بین شاخص توسعه انسانی و سرمایه فکری شرکت‌ها وجود دارد و تأثیر …
دانشکده مدیریت – برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-12 بهمن 1394
management.old.iau-arak.ac.ir/fa/contents/…/12.بهمن.1394.html‎Cachedتاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی سرمایه اجتماعی …
بررسی نقش خط مشی های عمومی منالع انسانی بر توسعه منابع انسانی در اموزش وپرورش
اراک … شناسایی و رتبه بندی شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری در شرکتهای
تولیدی خودرو ….. از اقلام تعهدی حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران.
[PDF] رزومه دکتر انواری رستمی خالصه – دانشگاه تربیت مدرس
modares.ac.ir/uploads/FaResume.anvary.pdf‎Cachedبهبود فرايندها، براي موسسه مطالعات مديريت بهره وري و منابع انساني, تهران ….
سخنراني با عنوان طراحي ومدلسازي نظام ارزيابي عملكرد توسعه متوازن و پايدار
روستايي ايران در …. سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …. تأثير
سرمايه فكري بر عملكرد مالي در صنعت داري سازي ايران …. بورس جهان با بازده شاخص
بورس تهران ،.
[DOC] مقاله و پروژه کلاسی رشته حسابداری – Nasir-Institute | موسسه علمی …
www.nasir-institute.com/word/175.docx‎Cachedارزیابی تحقیقات حسابداری; ارزش گذاری دارایی های فکری؛ چالش جهانی در تئوری و …
بر رفتار تأمین کنندگان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
سیر توسعه ارزش های منصفانه; پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ….
های سرمایه فکری بر شاخص های مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران; بررسی رابطه …
بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران …
jadidtarinsite.com/بررسی-تاثیر-سرمایه-فکری-در-شرکت-های-عضو/‎Cached17 جولای 2017 … فرضیه اول این پژوهش به بررسی این موضوع که، بین سرمایه فکری شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی رابطه …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – محمدحسن قلی زاده
staff.guilan.ac.ir/gholizadeh/?lg=0‎Cached
Similarدانشکده ادبیات و علوم انسانی … کارشناسى ارشد مديريت مالى دانشگاه تهران
1376الى1373 ….. عنوان: طرح مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران با …. عنوان: بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر
نقدشوندگی ….. های ظهور یافته از تکنولوژی های اینترنت مشارکتی(وب 2) بر مدیریت
سرمایه فکری
ح‍س‍اب‍داري – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=fa214‎Similarارزي‍اب‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ،درآم‍دس‍ه‍ام‌وب‍ازده‌ اوراق‌ ق‍رض‍ه‌ دول‍ت‍ي‌ درب‍ل‍ن‍دم‍دت‌
ت‍وس‍ط م‍دل‌ fed … ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌
ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ … ب‍رآورد ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ک‍ري‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌:ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌
داروس‍ازي‌ … ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ب‍ک‍ارگ‍ي‍ري‌ م‍دل‌ ب‍ه‍اي‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ح‍س‍اب‍داري‌ م‍ن‍اب‍ع‌
ان‍س‍ان‍ي‌ …
فهرست مقالات پذیرفته شده – همایش ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
newideaconf.com/index.php/مقالات/فهرست-مقالات-پذیرفته-شده‎Cachedبررسی ابزارهای هوشمندی سیاستی بر سیاست گذاری علم ،فناوری و نواوری در ایران …
شناسایی شاخص های نهادی موثر بر مدیریت استراتژیک درایران – مهدی خرم آبادی;
ارزيابي اثر تصاحب برپارامترهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران … در توسعه فرهنگ کارآفرینی; بررسی روابط بین سرمایه فکری و کارایی
شرکتهای …
فصلنامه پژوهش هاي تجربي حسابداري، شماره 11 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6781&Number=11‎Cached
Similar6 آگوست 2014 … فصلنامه داراي رتبه علمي – پژوهشي (علوم انساني) … رابطه ي بين به موقع بودن
گزارشگري مالي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ….
بررسي رابطه سرمايه فكري و اجزاي آن با خطر ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در
بورس … آزمون اثر مخارج سرمايه اي دولت بر شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
محمود یحیی‌زاده‌فر – دانشگاه مازندران
cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/159/Mahmood_Yahyazadehfar‎Cachedبیوگرافی; سوابق تحصیلی; مقالات; دروس تدریس شده; علایق پژوهشی; جوایز و
افتخارات; اطلاعات تماس. نام : محمود نام خانوادگي : يحيي زاده فر تاريخ تولد : 8/10/
1334
[PDF] ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ، ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺎزي ﭘﺮ – بنیاد نخبگان استان …
fars.bmn.ir/pr/DR%20Namazi.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در اﻳﺮان. » از اﻧﺘﺸﺎرات … ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .48.
ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺸﻢ … ﻫﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. و. ﻣﺠﻠﻪ. ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. ﺑﻮده و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ……
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ …. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎري و آﻳﻨﺪه. ﺷﺮﻛﺖ.
ﻫﺎي … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي. در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ، ».
پایان نامه/رساله – صفحه خانگی – دانشگاه تبریز
simap.tabrizu.ac.ir/homepage/fazlzadeh/?ac=thesis‎Cachedرابطه مدیریت دانش عملکرد در سازمانها:شواهدی از شرکتهای بین المللی شده ایرانی، مهدی
… بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار ایران، حاجیه رحیم پور
اسنجان، … از مدل زنجیره سود خدمات(مطالعه موردی: شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار
تهران)، … تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر شاخص های موثر در تصمیم گیری سرمایه …
مشاهده رزومه کامل – پروفایل
https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375691‎Cached”بررسي حبابهاي قيمتي سهام در بورس اوراق بهادر تهران” . … وجه نقد نگهداري شده بر
ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار” , دانش حسابرسي ( علمي – پژوهشي )

واکاوی ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی
jmr.usb.ac.ir/article_2851.html
… مدیران سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه ایران است که می‌تواند به عنوان یک شاخص
برای … «تبیین مدل توسعه قابلیت‌های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک‌سازی
بنگاه‌های … «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری، شماره چهارم، زمستان
1388، 25-4.
پایان نامه های دانشجوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/Pages/thesis.aspx‎Cached
Similarبررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در …
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان … 67. تأثیر سرمایه اجتماعی بر
توسعه مدیریت دانش سازمانی … بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد
سازمان …. بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران.
[PDF] در صنعت بانکداری رقابتی توسعه توان بر فکری تأثیر ابعاد سرمایه …
uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1396/spring/2.pdf‎Cachedدهی متغیرهای ناملموس مانند سرمایه انسانی و رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد. ،. درک
و … رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر توسعه توان رقابتی در
… های ناملموس و سرمایه فکری دو فاکتور کلیدی در مؤفقیت شرکت … سبب شده چنان
که شاید و باید به شاخص …… پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین.
[PDF] ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
www.baboliau.ac.ir/Portals/0/research/modiriyat1.pdf‎Cached
Similarﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ. ﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺣﻔﻆ …
ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ p/e. وﺑﺎزدﻩ ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ …
ارزﻳﺎﺑﻲ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﻮرس ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ … ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ ارز ﺑﺮ
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه ﺑﻮرس اوراق ﺑ. ﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ درﭘﺮوژه
ﻫﺎي.
لیست اسامی مقالات پذیرش شده – پنجمین کنفرانس بین المللی علوم …
icsm2017.com/123.php‎Cached1, 17, بررسی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس … حسابرسی و
تجدید ارائه حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … 1, 59,
رضا عالی * طاهره ثابت نژاد *, تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران … آذرخش *
محمدرضا ایمانی کله پردسری *, منابع انسانی و توسعه ی اقتصاد مقاومتی در سلامت
سازماني.
موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-حسابداری-2/‎Cached
Similarبررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام شرکتهای … بررسی
اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران بررسی … بررسی اثر حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت در بورس اوراق
بهادار تهران … و حسابداری) و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار
تهران
علی اصغر قربانی، یاسر رضائی پیته نوئی،دکتر مهدی صفری گرایلی
www.bandargaziau.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4876&Site…‎Cached
Similarبررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالي شرکتهای صنایع خودرو و ساخت … بر
هزینه نمایندگی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
ارزیابی کارایی نسبی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
مدل تحلیل پوششی داده ها … چارچوبی مفهومی برای توسعه ارزش های اخلاقی حرفه
حسابداری.
[PDF] PDF[کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته …
gigabytedl.ir/pdf-15409.pdf‎Cachedﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … دﺳﺘﻪ:
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 538 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 129. داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺮرﺳﯽ و… ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ… دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 829
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 77 داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ! …. ﻧﻤﻮدار 5-2 ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی در ﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﮑﺮی 49.
محمد نمازی – پایگاه مجلات تخصصی نور
www.noormags.ir/view/fa/creator/149385‎Cached
Similarمجله توسعه و سرمایه 1 … بررسی تأثیر منحنی یادگیری بر سیستم هزینه یابی بر
مبنای فعالیت … بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت های پذیرفته
شده در بورس … ی پدیده ی فرآیند آشوب در شاخص قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق
بهادار تهران … سرمایهشاخص هرفیندالهیرشمنبازده سهامریسک سیستماتیکسرمایه
فکری.
مقالات دریافت شده – آنلاین داوری
onlinedavari.com/Pagesses/Details/7‎Cached3-شناسایی شاخص های نهادی موثر بر مدیریت استراتژیک درایران – مهدی خرم آبادی. 4-
ارزيابي اثر تصاحب برپارامترهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران … عنوان : تاثیر عوامل آمیخته ی بازاریابی سبز ازطريق نشان گذاری و ارزش ویژه
… بررسی روابط بین سرمایه فکری و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق …
تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های …
article2.ardl.ir/article-26344/description‎Cachedلغات کلیدی در خطوط پایین در خصوص تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری
بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده است. …
پروژه مدیریت; سرمایه ساختاری; دانلود تحقیق; پژوهش; سرمایه انسانی; پروژه; دانلود
پروژه … شده، سپس تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخص های عملکرد مالی
با …
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته …
payaname.com/…/2148-بررسی-رابطه-بین-سرمایه-فکری-و-کیفیت-سود-در-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران.html‎Cached
Similar9 آگوست 2015 … بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد … توسعه اطلاعات در دهه های اخیر،
موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. … در این میان، سازمان ها
بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در …
[PDF] بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری … – مدیریت نوآوری
www.nowavari.ir/article_14904_60844d7a70dc181aebb97c0df723e089.pdf‎Cachedنویسنده مسوول مکاتبات – کارشناس ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران/* …
واژگان کلیدی: مدیریت استعداد، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری …. از
بررسی شاخص های مرتبط با متﻐیرهای مورد مطالعه با تحلیل عاملی تاییدی و ……
بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراﻕ
بهادار.
[PDF] به نام خدا رساند که نتایج داوری مقاالت در اولین کنفرانس ملی مدلسازی ری
www.iauc.ac.ir/Portals/0/نتایج.pdf‎Cached20 آوريل 2017 … … های زمانی گروه های. بورس تهران به روش تبدیل موجکگسسته. 9 … ریاضیات مسیر
توسعه …. مؤثر بر سرمایه فکری … و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار. تهران ….. بررسی اثر کاربرد شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری.
مجموعه مقالات
conference.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=article…‎Cached
Similarنقش حسابداری منابع انسانی در مدیریت بهینه سرمایه های انسانی … تاثیر سرمایه
فکری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس …
بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف درشرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار …. مطالعه موردي: شرکت‌‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران.
[PDF] PDF: تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی …
00article.ir/pdf-3982-تاثیر-سرمایه-فکری-و-تصمیمات-سرمایه-گذا-2016-04-09.pdf‎Cachedﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق … اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ … ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﺮخ ﺑﺎزده
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺑﺎزده داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺳﻮد … -2-7ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
… … ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی 13871381 دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ:.
[PDF] تاثیر اهرم مالی و نرخ بیکاری بر هزینه های سرمایه فکری – مجله علمی …
johs.jseas.ir/Admin/Articlefile/johs.jseas.ir/83502493.pdf‎Cachedعلوم انسانی ، شماره … 100. شرکت پذیرفته شده در. بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی سال. های. 1331 … از نقطه نظر بازار سرمایه، اطالعات سرمایه فکری باید به عنوان
یک بخش جداگانه از … این معضل در دهه های اخیر، هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در
… به بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در
بورس.

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات