× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان

بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 117 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می باشد. از سوی دیگر روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان بندر شهیدرجایی شهر بندرعباس می باشد.  حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش نامه‌های زیر استفاده شد: پرسشنامه های شادمانی ذهنی PANAS، پرسشنامه عملکرد شغلی(ارزیابی سرپرست) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: مولفه عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، تقريباً 5.2% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نماید، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني، تقريباً 1.9% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نمايد، مؤلفه عاطفه مثبت بهزيستي ذهني تقريباً 5.9% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني تقريباً 2.5% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه های بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و منفی) بطور همزمان مي توانند روي‌هم‌رفته تقريباً 6.1% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين نمايند و مولفه‌های بهزیستی ذهنی (عاطفه منفی و عاطفه مثبت) به طور همزمان مي توانند روي هم رفته تقريباً 7% از واريانس عملکرد شغلی را تبيين نمايند.

مقدمه
تقریباً 60 سال قبل سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد (سازمان بهداشت جهانی، 2004). در دنیای غرب هنوز هم شاخص‌های وضعیت سلامت متمرکز بر بیماری و مفاهیم منفی است و مفاهیم اساسی همه‌گیرشناسی (اپیدمولوژی) با میزان مرگ و میر سر و کار دارد، نه میزان عملکرد مثبت افراد. سلامت یک مفهوم چندبعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در برمی گیرد. اغلب روان پزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه‌های مثبت سلامت را نادیده می‌گیرند (بیانی و همکاران، 1387).
از زمان‌های دور بشر به دنبال آرمان شهری بوده است که در آن با رضایت زندگی کند و از زندگی خود خشنود باشد. شادمانی، رضایت از زندگی و احساس ذهنی بهزیستی واژه‌هایی هستند که در روان شناسی امروز برای بیان این حالت به کار می‌روند. این واژه‌ها با آن که در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند، اما به یک موضوع اشاره دارند. اگر چه برخی از مردم، جایگاه اجتماعی، پول و دسترسی به منابع مادی را عامل اصلی احساس ذهنی بهزیستی می‌دانند، ولی پژوهش‌ها این نگرش‌ها را تأیید نکرده اند. در بیشتر پژوهش‌ها همبستگی بین درآمد و احساس ذهنی بهزیستی پایین گزارش شده است. پژوهش گران در توجیه این یافته‌ها بر این باورند که جایگاه اجتماعی، ثروت و دسترسی به منابع مادی اگر چه باعث شادکامی می‌شوند، ولی به خاطر سازوکار خوپذیری، اندک اندک تأثیر مثبت خود را از دست می‌دهند تا فرد به نقطه استقرار، یا همان سطح سازگاری اولیه برسد؛ بنابراین موقعیت‌های زندگی تأثیر موقتی بر احساس ذهنی بهزیستی دارند (هادیانفرد، 1384).
فهرست مطالب
1-1- مقدمه                                        2
1-2- بیان مسأله                                        3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق                                4
1-4- اهداف تحقیق                                    6
1-4-1- هدف کلی                                    6
1-4-2- اهداف جزئی                                    6
1-5- سؤالات تحقیق                                    7
1-6- فرضیه های تحقیق                                    7
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی                                8
1-7-1- تعاریف مفهومی                                8
1-7-2- تعاریف عملیاتی                                8
فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق
2-1- مقدمه                                        11
2-2- پیشینه‌ی نظری                                    12
2-2-1- بهزیستی ذهنی                                    12
2-2-2- عملکرد شغلی                                    24
2-2-3- کیفیت زندگی                                    39
2-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی                    47
2-3- پیشینه‌ی پژوهشی                                    49
2-3-1- پیشینه‌ی خارجی                                49
2-3-2- پیشینه‌ی داخلی                                    55
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه                                        59
3-2- روش تحقیق                                    59
3-3- جامعه آماری                                    59
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه                            59
3-5- ابزارهای گردآوری داده ها                                59
3-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS                        60
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)                    60
3-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی                    61
3-6- روش تحلیل داده ها                                61
3-7- روش اجرای پژوهش                                 62
فصل چهارم: تحلیل نتایج
4-1- مقدمه                                        64
4-2- آمار توصیفی                                    65
4-3- آمار استنباطی: فرضیه ها                                71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث                                        86
5-2- نتیجه گیری                                    87
5-3- محدودیت ها                                    91
5-4- پیشنهادات                                        92
5-4-1- پیشنهادات کاربردی                                92
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی                                92
منابع                                            94
الف) منابع فارسی                                    94
ب) منابع لاتین                                        96
پیوست 1: پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)                        101
پیوست 2: مقیاس شادمانی ذهنی (PANAS)                        102
پیوست 3: پرسشنامه کیفیت زندگی                            104


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنانhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84/

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
irfile.neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت
زندگی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش …
پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان-بندر-شهید-رجایی‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
neginfile22.rozblog.com/…/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان.html‎Cachedبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان تحقیق
رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: این…
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
2809llyr.i7o.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت
زندگی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرای.
پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
downloadfile.abtinblog.com/…/پایان+نامه+بررسی+رابطه+بهزیستی+ذهنی+با+عملکرد+شغلی+و+کیفیت+زندگی‎Cachedموضوع: بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
بندر شهیدرجایی. استاد راهنما: …. پایان نامه فرمت ورد( لوکس بلاگ) · پایان نامه ارشد .
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
downloadlink.gigfa.com/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغل/‎Cachedبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان ….
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی …
filelimo.ir/tag/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغل/
10 مارس 2017 … این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید.
پایان نامه کیفیت زندگی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی
payan20.ir/پایان-نامه-کیفیت-زندگی-کارکنان-بر-اساس-2/‎Cached26 جولای 2016 … ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی: بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و
کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی ۱-۴-۲- اهداف جزیی: …
کیفیت زندگی کاری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/کیفیت_زندگی_کاری‎Cached
Similarدر این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع …
کیفیت زندگی کاری در عکس العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سلامت روحی
… با تصورات ذهنی مختلف درباره زندگی و کار است، شاخص‌های اندازه گیری کیفیت …
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی …
file1400.ir/?p=190559‎Cached5 سپتامبر 2016 … همراه با پرسش نامه. 115 صفحه. چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی
با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در …
پایان نامه کیفیت زندگی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی
acer.asilfile.ir/2016/…/پایان-نامه-کیفیت-زندگی-کارکنان-بر-اساس-2/‎Cached26 جولای 2016 … بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی … پیش‌بینی
کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی بر اساس عاطفه مثبت …
[PDF] پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت زندگی کاری و …
journals.police.ir/…/b589ee269102517180632a63c4a16de06dbb2e16.pdf‎Cachedبهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان زندان، فرسودگی شغلی. … و
خلق مثبت پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت، از مشخصه هاي فرد
سالم … سالمتی و تندرستی متقاضیان، به بررسی روحی و روانی آنان برای کار در زندان
…. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران شرکت – شیرکوند، …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی کیفیت زندگی کارکنان …
chihiro.data6.ir/…/بررسی+رابطه+بهزیستی+ذهنی+با+عملکرد+شغلی+کیفیت+زندگی+کارکنان+بندر+شهیدرجایی.html
دانلود پروپوزال آماده تحقیق رشته مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش بندر با موضوع
بررسي میزان رضایت شغلي کارکنان بندر خرمشهر، در قالب فایل word و در حجم 7 …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
dayfun.ir/Tags/?…بررسی%20رابطه%20بهزیستی%20ذهنی%20با%20عملکرد%20شغ…‎Cachedرییس سازمان بهزيستي کشور گفت: 24 هزار کودک بدسرپرست تحت نگهداری و
مراقبت بهزيستي هستند. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در جمع
خبرنگاران …
پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
bankproje.ir/downloads/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با/‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اجرا گردید. روش پژوهش حاضر …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
store.arkmarket.ir/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغل-2/‎Cachedچکیدهاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت
زندگی کارکنان …. در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش

مهدی ابزری، اکبر اعتباریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
www.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=article&lang…‎Cached
Similar۳۳-بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان … ۴۲-رابطه رهبری
خدمتگزار با تعهد سازمانی و مولفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان …
۵۱-رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد

[PDF] رابطه بین کیفیت زندگی با درگیری شغلی کارکنان مدارس استثنایی
exceptionaleducation.ir/article-1-253-fa.pdf‎Cachedبررسي رابطه بین کیفیت زندگي و درگیري شغلي کارکنان مدارس استثنایي بود. …
با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که با بهبود کیفیت زندگی افراد …
انگیزش عملکرد و رشد فردی و رضایت در محل کار … انواع آسیب های جسمی و ذهنی، کار
با دانش آموزان با ….. رابطه هوش معنوي و بهزیستی معنوي با کیفیت زندگی و رضایت.
پایان‌نامه ها – بندر شهید رجایی – سازمان بنادر و دریانوردی
shahidrajaeeport.pmo.ir/fa/research/…/payannameh-پایان-نامه-ها‎Cached… مقایسه عملکرد اداره آموزش بندر شهید رجایی با اهداف آن; طراحی ترمینال کانتینری با
… بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی … – خانه
https://news.yfile.ir/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغل/
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان …. – روان
شناسی-۵۳۹۰۳. دسته بندی مطلب: روان شناسی. شناسه مطلب: ۵۳۹۰۳ …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی …
8rozaneh24.niloblog.com/p/27/
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر

تاثیر آموزش سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی و اشتیاق شغلی در …
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=2&q=سرمایه…topic_2…‎Cached
Similarاین تحقیق با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی در
… رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان با رضایت مراجعین به مراکز …
با هیجانات مثبت، بهزیستی روانشناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی در بین …
[PDF] ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮐﺮد – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20170515081849-10098-164.pdf‎Cached15 مه 2017 … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن از. ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﮐ …
ﮐﺎري و اﺑﻌﺎد ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و. ﻣﻌﻨﺎداري. )
01/0 … ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻬﺮوري ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و. ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
…. ﺣﻮزه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ . ﻧﯿﻮاﺳﺘﺮام و.
[DOC] کيفيت زندگی دانشجويان دخترگروه پزشکی و غير پزشکی ساکن …
www.zaums.ac.ir/%5Cuploads%5Czaman_11318.doc‎Cachedبررسی رابطه هوش عاطفی و تحلیل رفتگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسلامی … بررسی تاثیر مدل توانمند سازی با حمایت خانواده (خانواده محور)بر کیفیت
زندگی …. بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان انتقال خون زاهدان بر اساس مدل
والتون ….. بررسی تاثیر اموزش شیوهی زندگی سالم بر میزان نگرش و عملکرد سالمندان
در …
[XLS] مدیریت-آموزشی.xlsx – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/…/مدیریت-آموزشی.xlsx‎Cached… رابطه هوش سازمانی و سرمایه های فکری با عملکرد سازمای کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی …. لیلا فرجو, بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی
کارکنان آموزش و …. مصطفی قادری, بررسی رابطه فرسودگی شغلی با بهزیستی
روانشناختی …
[PDF] برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
iaubushehr.ac.ir/…/7b0af5d1-43cd-48e9-88e8-303d3347d5a5‎Cachedبررسی رابطه جو سازمانی با اثر بخشی سازمانی مدیران. مدارس ابتدایی … بررسی
تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی. کارکنان …. رضایت شغلی در
کارکنان سازمان بهزیستی … 82 ….. عزت دیره. بررسی رابطه بین گشودگی ذهنی و ذهن
آگاهی بر.
دوره 8, شماره 2 – مشاوره شغلی و سازمانی
jcoc.sbu.ac.ir/issue/view/811‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن ژ