× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان

بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 118 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می باشد. از سوی دیگر روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان بندر شهیدرجایی شهر بندرعباس می باشد.  حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش نامه‌های زیر استفاده شد: پرسشنامه های شادمانی ذهنی PANAS، پرسشنامه عملکرد شغلی(ارزیابی سرپرست) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: مولفه عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، تقريباً 5.2% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نماید، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني، تقريباً 1.9% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نمايد، مؤلفه عاطفه مثبت بهزيستي ذهني تقريباً 5.9% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني تقريباً 2.5% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه های بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و منفی) بطور همزمان مي توانند روي‌هم‌رفته تقريباً 6.1% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين نمايند و مولفه‌های بهزیستی ذهنی (عاطفه منفی و عاطفه مثبت) به طور همزمان مي توانند روي هم رفته تقريباً 7% از واريانس عملکرد شغلی را تبيين نمايند.
 
مقدمه
تقریباً 60 سال قبل سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد (سازمان بهداشت جهانی، 2004). در دنیای غرب هنوز هم شاخص‌های وضعیت سلامت متمرکز بر بیماری و مفاهیم منفی است و مفاهیم اساسی همه‌گیرشناسی (اپیدمولوژی) با میزان مرگ و میر سر و کار دارد، نه میزان عملکرد مثبت افراد. سلامت یک مفهوم چندبعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در برمی گیرد. اغلب روان پزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه‌های مثبت سلامت را نادیده می‌گیرند (بیانی و همکاران، 1387).

از زمان‌های دور بشر به دنبال آرمان شهری بوده است که در آن با رضایت زندگی کند و از زندگی خود خشنود باشد. شادمانی، رضایت از زندگی و احساس ذهنی بهزیستی واژه‌هایی هستند که در روان شناسی امروز برای بیان این حالت به کار می‌روند. این واژه‌ها با آن که در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند، اما به یک موضوع اشاره دارند. اگر چه برخی از مردم، جایگاه اجتماعی، پول و دسترسی به منابع مادی را عامل اصلی احساس ذهنی بهزیستی می‌دانند، ولی پژوهش‌ها این نگرش‌ها را تأیید نکرده اند. در بیشتر پژوهش‌ها همبستگی بین درآمد و احساس ذهنی بهزیستی پایین گزارش شده است. پژوهش گران در توجیه این یافته‌ها بر این باورند که جایگاه اجتماعی، ثروت و دسترسی به منابع مادی اگر چه باعث شادکامی می‌شوند، ولی به خاطر سازوکار خوپذیری، اندک اندک تأثیر مثبت خود را از دست می‌دهند تا فرد به نقطه استقرار، یا همان سطح سازگاری اولیه برسد؛ بنابراین موقعیت‌های زندگی تأثیر موقتی بر احساس ذهنی بهزیستی دارند (هادیانفرد، 1384).
برخی افراد زندگی آرمانی را بهره مند هر چه بیشتر از ثروت و مواهب مادی می‌دانند، برخی آن را داشتن روابط معنادار و با ارزش و برخی دیگر به اهمیت کمک و خدمت به همنوعان به عنوان محور آرمانی تاکید دارند. همه این افراد علی‌رغم خواسته‌ها، شرایط و مقتضیات متفاوت در یک زمینه با هم اشتراک دارند و آن همان احساس ذهنی سلامتی (بهزیستی ذهنی) است. واژه بهزیستی ذهنی به نحوه ارزیابی‌های افراد از زندگی خودشان اشاره دارد. این ارزیابی‌ها هم قضاوت‌های شناختی (رضایت از زندگی) و هم ارزیابی‌های عاطفی (احساس‌ها و هیجان‌های مثبت و منفی) را در بر می‌گیرد. (داینر ، 2000). بهزیستی ذهنی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است و از تعادل بین عاطفه مثبت و منفی، رضایت مندی زندگی و رضایت مندی شغلی ناشی می‌شود. از آن جا که بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است و متغیرهای زیادی از قبیل متغیرهای زیستی، اجتماعی، شخصیتی و شغلی و. . . در میزان بهزیستی افراد نقش دارند، بنابراین لازم است برای تأمین سلامت روان شناختی به متغیرهای مؤثر در مفهوم بهزیستی ذهنی از جمله کیفیت زندگی، شغل و. . . توجه شود (داینر، 2005).
عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. یکی از این عوامل وجود انگیزه‌های سطح بالا می‌باشد. از طرفی، عملکرد شغلی پی آمدهای گوناگونی دارد که یکی از این پی آمدها، رضایت شغلی می‌باشد و رضایت شغلی نیز به نوبه ی خود موجب افزایش عملکرد شغلی می‌گردد. بنابراین، عملکرد کارآمد، تابعی از کنش متقابل وضوح نقش، صلاحیت، محیط کار، ارزش‌های کاری، تمایلات و سلیقه‌های فرد و پاداش می‌باشد (غضنفری و عابدی، 1388).

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه    
1-2- بیان مسأله    
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   
1-4- اهداف تحقیق       
1-4-1- هدف کلی       
1-4-2- اهداف جزئی       
1-5- سؤالات تحقیق       
1-6- فرضیه های تحقیق       
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی   
1-7-1- تعاریف مفهومی   
1-7-2- تعاریف عملیاتی   
فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق
2-1- مقدمه    
2-2- پیشینه‌ی نظری       
2-2-1- بهزیستی ذهنی       
2-2-2- عملکرد شغلی       
2-2-3- کیفیت زندگی       
2-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی     
2-3- پیشینه‌ی پژوهشی       
2-3-1- پیشینه‌ی خارجی   
2-3-2- پیشینه‌ی داخلی       
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- روش تحقیق       
3-3- جامعه آماری       
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه      
3-5- ابزارهای گردآوری داده ها   
3-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS  
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)    
3-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی     
3-6- روش تحلیل داده ها   
3-7- روش اجرای پژوهش    
فصل چهارم: تحلیل نتایج
4-1- مقدمه    
4-2- آمار توصیفی       
4-3- آمار استنباطی: فرضیه ها   
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث    
5-2- نتیجه گیری       
5-3- محدودیت ها       
5-4- پیشنهادات    
5-4-1- پیشنهادات کاربردی   
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی   
منابع        
الف) منابع فارسی      
ب) منابع لاتین    
پیوست 1: پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)  
پیوست 2: مقیاس شادمانی ذهنی (PANAS)  
پیوست 3: پرسشنامه کیفیت زندگی      


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84-3/

پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان-بندر-شهید-رجایی‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
irfile.neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت
زندگی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
2809llyr.i7o.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت
زندگی کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرای.
پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و …
omidfile.com/پایان-نامه-کارشناسیبررسی-رابطه-بهزیس/‎Cached9 مه 2016 … بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر
شهیدرجایی. استاد راهنما: دکترعبدالوهاب سماوی. استاد مشاور: دکتراقبال …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
neginfile22.rozblog.com/…/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان‎Cachedبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان تحقیق
رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: این…
مقاله بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی …
neginfile22.rozblog.com/…/مقاله-بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان‎Cachedبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان تحقیق
رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: این…,مقاله

پایان نامه کیفیت زندگی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی
acer.asilfile.ir/2016/…/پایان-نامه-کیفیت-زندگی-کارکنان-بر-اساس-2/‎Cached26 جولای 2016 … بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی … پیش‌بینی
کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی بر اساس عاطفه مثبت …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی …
filelimo.ir/tag/بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغل/
10 مارس 2017 … این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید.
پایان نامه کیفیت زندگی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی
payan20.ir/پایان-نامه-کیفیت-زندگی-کارکنان-بر-اساس-2/‎Cached26 جولای 2016 … ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی: بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و
کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی ۱-۴-۲- اهداف جزیی: …
[PDF] پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت زندگی کاری و …
journals.police.ir/…/b589ee269102517180632a63c4a16de06dbb2e16.pdf‎Cachedبهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان زندان، فرسودگی شغلی. … و
خلق مثبت پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت، از مشخصه هاي فرد
سالم … سالمتی و تندرستی متقاضیان، به بررسی روحی و روانی آنان برای کار در زندان
…. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران شرکت – شیرکوند، …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان
dayfun.ir/Tags/?…بررسی%20رابطه%20بهزیستی%20ذهنی%20با%20عملکرد%20شغ…‎Cachedشی جینپینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو
کنفراسن خبری مشترک داشتند که در آن درباره همکاری و روابط دوجانبه صحبت کردند.
پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
bankproje.ir/downloads/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بهزیستی-ذهنی-با/‎Cachedاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اجرا گردید. روش پژوهش حاضر …
پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت …
unifile.gotoblog.ir/post/2189‎Cached20 ا کتبر 2016 … این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی
کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید.
کیفیت زندگی کاری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=کیفیت+زندگی+کاری&topic…‎Cached
Similarدولتی – وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
… در این تحقیق، کیفیت زندگی کاری در رابطه با دیدگاههای کارکنان از بهداشت و …
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با مهارتهای شغلی … و
عملکرد کاری، پژوهش کار بردی از نوع توصیفی، پیمایشی در بین کارکنان
بیمارستان …
کیفیت زندگی کاری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/کیفیت_زندگی_کاری‎Cached
Similarدر این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع …
کیفیت زندگی کاری در عکس العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سلامت روحی
… با تصورات ذهنی مختلف درباره زندگی و کار است، شاخص‌های اندازه گیری کیفیت …
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی …
مهدی ابزری، اکبر اعتباریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
www.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=article&lang…‎Cached
Similar۳۳-بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان … ۴۲-رابطه رهبری
خدمتگزار با تعهد سازمانی و مولفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان …
۵۱-رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد

[PDF] رابطه بین کیفیت زندگی با درگیری شغلی کارکنان مدارس استثنایی
exceptionaleducation.ir/article-1-253-fa.pdf‎Cachedبررسي رابطه بین کیفیت زندگي و درگیري شغلي کارکنان مدارس استثنایي بود. …
با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که با بهبود کیفیت زندگی افراد …
انگیزش عملکرد و رشد فردی و رضایت در محل کار … انواع آسیب های جسمی و ذهنی، کار
با دانش آموزان با ….. رابطه هوش معنوي و بهزیستی معنوي با کیفیت زندگی و رضایت.
پایان‌نامه ها – بندر شهید رجایی – سازمان بنادر و دریانوردی
shahidrajaeeport.pmo.ir/fa/research/…/payannameh-پایان-نامه-ها‎Cached… مقایسه عملکرد اداره آموزش بندر شهید رجایی با اهداف آن; طراحی ترمینال کانتینری با
… بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر …
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی کیفیت زندگی کارکنان …
shahroodchessnews.data6.ir/…/بررسی+رابطه+بهزیستی+ذهنی+با+عملکرد+شغلی+کیفیت+زندگی+کارکنان+بندر+شهیدرجایی.html‎Cachedپایان نامه (کارشناسی ارشد) بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های
اجتماعی دختران کم توان ذه … پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی.
[PDF] ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮐﺮد – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20170515081849-10098-164.pdf‎Cached15 مه 2017 … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن از. ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﮐ …
ﮐﺎري و اﺑﻌﺎد ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و. ﻣﻌﻨﺎداري. )
01/0 … ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻬﺮوري ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و. ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
…. ﺣﻮزه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ . ﻧﯿﻮاﺳﺘﺮام و.
[DOC] کيفيت زندگی دانشجويان دخترگروه پزشکی و غير پزشکی ساکن …
www.zaums.ac.ir/%5Cuploads%5Czaman_11318.doc‎Cachedبررسی رابطه هوش عاطفی و تحلیل رفتگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسلامی … بررسی تاثیر مدل توانمند سازی با حمایت خانواده (خانواده محور)بر کیفیت
زندگی …. بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان انتقال خون زاهدان بر اساس مدل
والتون ….. بررسی تاثیر اموزش شیوهی زندگی سالم بر میزان نگرش و عملکرد سالمندان
در …
[XLS] مدیریت-آموزشی.xlsx – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/…/مدیریت-آموزشی.xlsx‎Cached… رابطه هوش سازمانی و سرمایه های فکری با عملکرد سازمای کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی …. لیلا فرجو, بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی
کارکنان آموزش و …. مصطفی قادری, بررسی رابطه فرسودگی شغلی با بهزیستی
روانشناختی …
دوره 8, شماره 2 – مشاوره شغلی و سازمانی
jcoc.sbu.ac.ir/issue/view/811‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن ژنگ، ژو،
زائو و … بدین منظور، 201 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در بوشهر به صورت
تصادفی … شغلی، عاطفه‌ی مثبت و منفی، تعهد عاطفی، عملکرد شغلی و تمایل به ترک
شغل بودند. … مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای
دریانوردان و …
[PDF] برنامه ریزی آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
iaubushehr.ac.ir/…/7b0af5d1-43cd-48e9-88e8-303d3347d5a5‎Cachedبررسی رابطه جو سازمانی با اثر بخشی سازمانی مدیران. مدارس ابتدایی … بررسی
تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی. کارکنان …. رضایت شغلی در
کارکنان سازمان بهزیستی … 82 ….. عزت دیره. بررسی رابطه بین گشودگی ذهنی و ذهن
آگاهی بر.
مقالات پذیرفته شده – نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره …
psyconference.miau.ac.ir/paper‎Cached65, 1490-ICPC, بررسی رابطه ابعاد شخصیت و کیفیت تجارب یادگیری با
فرسودگی … بین استرس شغلی با بهزیستی روانشناختی، تعهد سازمانی، انطباق و
خشنودی شغلی … بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای با عملکرد
شغلی کارکنان … بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی با تاب آوری
کارکنان اداره …
نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی …
jld.uma.ac.ir/article_193_22.html‎Cachedنتایج نشان داد بین دلبستگی ایمن با بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به … در
صورت ارزیابی سطحی و نامناسب ممکن است ناتوانی‌های یادگیری بر عملکرد فرد
تأثیر … بین کیفیت زندگی و استرس شغلی نیز رابطه‌ی معناداری وجود دارد (
خورسندی، … در بررسی دیگری رابطه معناداری بین عزت نفس و کیفیت زندگی پیدا
شد (حجتی، 1386).
نیلوفر میکاییلی – دانشگاه محقق اردبیلی
uma.ac.ir/cv.php?cv=354&mod=scv&pgload=thesis…‎Cachedاثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر سبک اسناد و عملکرد تحصیلی دانش آموزان-
عارف … بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی، رفتار تیپ A و کمال گرایی با
بهزیستی … بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های عشق با کیفیت
زندگی و … بررسی رابطه هوش معنوی و قدردانی با بهزیستی ذهنی و مهارتهای ارتباطی
کارکنان زن …
ناصر ناستي زائي – University of Sistan & Baluchestan
astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=1069&Culture=fa-ir‎Cached
Similarرابطه کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری در پرسنل مرکز آموزشی، درمانی و
تحقیقاتی روانپزشکی بهاران زاهدان … رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران
گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان … رابطه فرسودگی شغلی با سلامت
عمومی کارکنان اداره کل مخابرات زاهدان … بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم
توان ذهنی.
[PDF] Examining the Quality of Working Life of Female High School … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6007413880608.pdf‎Cached
Similarﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري دﺑﯿﺮان زن ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد . روش. ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
….. ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻤﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻫﺎي. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ …
[PDF] ﮐﺎري و رﺿﺎﯾﺖ از ﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﯿ زﻧﺪﮔ – مجله مطالعات میان …
icsq.journals.iau.ir/article_513734_4788b3363257581dfe09ec789a550f37.pdf‎Cached15 نوامبر 2012 … اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕ. ﯽ ﺑﺎ … ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد . وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش …. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و
اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ … ﺳﺎزي ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي
اﻧﮕﯿﺰش دارد. (. ﯿرﺿﺎ …… ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ از. ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ از.
بایگانی‌ها عملکرد شغلی – لینک سانا – لینک دانلود فایل
linksana.ir/tag/عملکرد-شغلی/‎Cachedخرید دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد شغلی (فصل دوم روانشناسی) … خرید
بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان.
بایگانی‌ها داروسازی – لینک – لینک دانلود فایل
link.misslink.ir/category/داروسازی/‎Cached… دانلود بررسی رابطه‌‌ی تعارض والدین و فرزندان و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با
… دانلود بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان …
[PDF] همبستگی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه …
jhpm.ir/article-1-592-fa.pdf‎Cachedبررسي عوامﻞ بالیني مرتبﻂ با شیوﻉ تنگي مجدد عروق در بیماران تحت
آنژیوپالستي با استفاده از رگرسیون … همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری
کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز . …. اين مطالعه با هدف تعیین همبستگی تعهد
سازمانی با كیفیت زندگی كاری …. زندگی كاری كاركنان است كه رابطه مثبت بین اين
دو متغیر شغلی.
[PDF] ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳ
10ohs.gums.ac.ir/files/…/10ohs_Poster_Presentation_Program.pdf‎Cachedﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺍﻳﻤﻨﻲ. ﻣﺠﻴﺪ … ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺘﺪ FMEA ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻳﻤﻨﻲ ….. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ. ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ … ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺭﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻧﻮﺑﺖ
ﻛﺎﺭ.
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
www.iauq.ac.ir/cdn/C5.FileManager.Uploads/…/92/4/علوم%20انسانی.xls‎Similar22, 21, حسين حسيني, بررسي رابطه كيفيت دلبستگي با تاب آوري در والدين بدون
….. لاینی, ” بررسي رابطه عملكرد خانواده، هوش هيجاني و سازگاري روانشناختي دانش
آموزان مقطع ….. بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي و سبك هاي تفكر با بهزيستي ذهني
معلمان …. رابطه توانمند سازي شناختي و كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي كاركنان

[PDF] بررسی سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی …
https://militarymedj.ir/article-1-979-fa.pdf‎Cachedبررسی سالمت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان. یک
دانشگاه … سطح کیفیت خدمات ارائه شده، نقش بسزایی دارد. شادمانی، رضایت. از زندگی
و احساس ذهنی بهزیستی عباراتی هستند که در روانشناسی. امروز برای بیان این …..
کارکنان و کاهش فرسودگی در آنان باعث بهبود عملکرد کارکنان در دراز. مدت گردد.
منابع.
نقش سلامت‌ذهنی معلمان بر کیفیّت زندگی کاری و عملکرد سازمانی
jontoe.alzahra.ac.ir/article_388_76.html‎Cached
Similarپژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین سلامت ذهنی، کیفیّت زندگی کاری و عملکرد …
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با
مردان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و …
دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و …
https://www.callforpapers.ir/…/دانلود-مجموعه-مقالات-کنفرانس-بین-المل-3/‎Cachedبررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، انگیزش شغلی و رضایت شغلی با
رفتار … رابطه سبک های هویتی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
شهرستان اهواز … رابطه ی بهزیستی معنوی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت
زندگی کارکنان …. رابطه بین استرس ادراک شده وفشار خون با نقش میانجی گری
بهزیستی ذهنی
سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
rms.scu.ac.ir/Public/Teacher/Thesis.aspx?ID=4-9671332…1‎Cached
Similar2, رابطة علّی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی، با میانجیگری
حمایت … و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد به سازمان و عزت نفس سازمان محور در
کارکنان … 17, بررسی رابطه برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی
در … 27, اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر براسترس ناباروری، كیفیت زندگی،

[PDF] رابطه رضایت شغلی پزشکان مرد با رضایتمندی زناشویی و کیفیت …
ijnr.ir/article-1-1569-fa.pdf‎Cachedتصویر ﺫهنی از جسم در بیماران تحت درمان با دیالیز . … بررسی مقایسه ای انگیزه
شﻐلی کارکنان ستادی و عملیاتی مرکز مدیریت حوادﺙ و فوریت های پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی … رابﻄه رﺿایت شﻐلﻲ پزشکان مرد با رﺿایتمندﻱ زناشویﻲ وکیفیت
زندگﻲ همسران آنها . …. زناشویي بر کیفیت زناشویي و بهزیستي فرد تاثیر منفي
گذاشته.
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین » صفحه شخصی دکتر معصومه …
esfarayen.ac.ir/صفحه-شخصی-دکتر-معصومه-کرامتی/‎Cached31 مه 2017 … ۳, بررسی رابطهی بین سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی بر … ۶, بررسي
رابطه بین بهزيستي عاطفي مبتني بر شغل با جامعه پذيري سازماني … ۲۱, بررسی
رابطه بین نقش منابع قدرت مدیریت با اعتماد شازمانی و بهبود عملکرد کارکنان اداره …
ذهنی و سلامت عمومی نوجوانان دختر تحت سرپرستی بهزیستی اسفراین.
[PDF] The Relationship between Job Satisfaction and Health-Related …
journal.rums.ac.ir/article-1-1861-en.pdf‎Cached2 آوريل 2014 … ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﮔﯿﻼن. ﻏﺮب در ﺳﺎل.
1392 …. زﻧﺪﮔﯽ. و. ﺳﻼﻣﺖ. روان. ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. [3]. راﺿﯽ و. ﺧﺸﻨﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ،. از دﻏﺪﻏﻪ. ﻫﺎي
ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮان … ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮآوردي از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﻓﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. [8]. ، ﮐ. ﻪ اﯾﻦ. وﯾﮋﮔﯽ …. ﻋﻤـﻠﮑﺮد ﻓـﯿﺰﯾـﮑﯽ،
ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ، درد ….. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ. زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ …
دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه اضطراب با کیفیت زندگی کاری در …
www.leanfile.ir/دانلود-فایل-پروپوزال-بررسی-رابطه-اضطر/‎Cached22 مه 2017 … بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با فرسودگی شغلی … و سلامت
روان مدیران با عملکرد کارکنان در بیمارستان شهداء شهرستان …
مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد …
https://www.civilica.com/Paper-NCPML01-NCPML01_046=بررسی-رابطه-بین-ویژگیهای-شخصیتی-و-تعهد-سازمانی-با-عملکرد-شغلی-کارمن…‎Cachedبررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی … با هدف
بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان
اجرا … عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر دامغان، نخستین همایش ملی شخصیت و
زندگی … بهزیستی روانشناختی در افراد جانباز و غیر جانباز · بررسی آگاهی
فراشناختی …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و در ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ – فصلنامه« رهبری و …
journals.iau-garmsar.ac.ir/psy/library/upload/…/af_33954293-.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و در ﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ. در ﺑﯿﻦ ﮐـﺎرﮐـﻨﺎن.
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. 1 … ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. ﮐﻪ در. ادرات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ي
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. ﺣﻀﻮر. دارﻧﺪ …. اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ. (. ﻣﺴﺎﺋﻞ …. در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر را. ﻣﯽ … ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن در دو ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح. ﻣـﯽ.
ﺷـﻮد.
ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی خودکارآمدی (فصل 2 پایان نامه)
2797ftfb.wreyhan.ir/‎Cachedبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان … دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری در زندگی فرد (خوش بینی و بدبینی).
پیام نورطبس spss پایان نامه تحقیق سمینار
tabaspnu.blogfa.com/‎Cached
Similarبررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهید
… بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان …
تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد …
hrm.iranjournals.ir/article_24815.html‎Cached… با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. …
منصور (1393)، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان
بهزیستی … بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار- خانواده با
عملکرد شغلی …
[DOC] 5- وضعیت فعالیت فیزیکی در سالمندان و عوامل موثر بر آن
guilan.ac.ir/fe/wp…/sites/…/الویت-پژوهشی-سازمانهای-مختلف1.docx‎Cached
Similar2-1 کیفیت زندگی معلولین با ضایعات نخاعی شهری و روستایی ، بیماران مبتلا به
صرع ، بیماریهای مزمن و…..) … 1- رضایت شغلی در کارکنان شاغل در بخش های مختلف
…. بررسی اثربخشی ارایه خدمات به سالمندان، معلولین جسمی حرکتی ذهنی و روان در طرح
توانبخشی … بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و فرهنگ سازمانی با عملکرد
کارکنان.
بایگانی‌ها نگین فایل – hi tech link
hitechlink.ir/tag/نگین-فایل/‎Cached8 جولای 2017 … بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان … بررسی
رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای …
[PDF] ﺷﻮراي و درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
iausdj.ac.ir/…/مصوبات%20شورای%20پژوهشی%20واحد/شورای%20پژوهشی94-12-09.pdf‎Cachedﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ادارات ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن … ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ. ﻣﻘﺪم. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. راﺑﻄﻪ
. ﺑﯿﻦ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺳﻮد. و. ﻧﻘﺪ. ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ. ﺳﻬﺎم. ﺑﺎ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺣﻘﻮق. ﺻﺎﺣﺒﺎن. ﺳﻬﺎم. ﻓﺮﻫﺎد. ﺷﺎه … ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎري در دﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن … ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﺑﻬﺮه. وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ….
ﮐﯿﻔﯿﺖ. زﻧﺪﮔﯽ. و. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. ذﻫﻨﯽ. اﻓﺮاد. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ. ﻓﻌﺎل. و. ﻏﯿﺮ. ﻓﻌﺎل. ﺷﻬﺮ. ﺳﻨﻨﺪج. در. ﺳﺎل. 1394.
ﻣﺤﻤﻮد.
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش
www.mtez.ir/انجام%20پایان%20نامه%20مدیریت/13‎Cachedشناسایی و تببین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان مطالعه موردی راه
آهن … تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی
استان … مسوولیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی در ستاد سازمان بهزیستی
کشوری.
دکتر سیمین حسینیان – انجمن روانشناسی ایران
www.iranpa.org/News/dr-simin-hosseinian‎Cached10 جولای 2016 … v مهارتهاي زندگي با تمركز بر پيشگيري از مصرف مواد در خانواده. … آموزش کنترل
استرس براساس الگوی شناختی- رفتاری بر بهزیستی …. نقش پیش بینی کنندگی
عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط زناشویی زوجها … بررسي رابطه بين سخت رويي و
رضايت شغلي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد.
طرح توجیهی و کارافرینی توليد صنعتي موزاييک کف
2817owyf.eljo.ir/‎Cached… جهت استفاده. خلاصه ای از متن:مقدمه :در جامعه امروزي با توجه بر فرهنگ جدي. … بررسی
رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان · طرح توجیهی و …
آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها – کمیته امداد امام خمینی ره
emdad.ir/mcontent/default.aspx?id=2215‎Cached
Similarتاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان فارس.
بررسي تاثير مشاركت بر طرح خودكفايي بر سلامت روان و عملكرد خانواده هاي تحت
حمايت … دانش آموزان ساكن در مجتمع شبانه روزي كميته امداد امام خميني(ره)و سازمان
بهزيستي …. 1393, بررسی رابطه مهارتهای زندگی و کیفیت زندگی با طلاق عاطفی در
کارمندان …
[PDF] راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤ – فصلنامه علمی – پژوهشی …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_519876_840034c0260c17b89e4514d41832fbfb.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﻣـﺪاد اﻣـﺎم ….
دار ﻧﺒﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎورﻫﺎي ﯾـﺄس آور. ﻣـﯽ …. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ارﺗﻘﺎي ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﯾـﺮان. : ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺟﺰاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ
… راﺑﻄـﻪ ﻋﻠـﯽ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺎ ﻫﯿﺠـﺎن. ﻫـﺎي. ﻣﺜﺒـﺖ، ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﻐﻠﯽ و
اﻟﺘـﺰام.
[PDF] داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐ 1
jpm.iaut.ac.ir/article_517948_6eda5adffb0aa5c58bd61c119b0ce376.pdf‎Cachedﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري آﻧﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد . .5. ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري … ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧـﺪازه ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف. ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ …. در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ اي ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اﯾﯽ. از ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﻤﻞ … را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﯿﻂ. ﮐـﺎر … ﮐـﺎري ﮐﺎرﮐﻨـﺎن. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ روزاﻧـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن
ﺗﻬـﺮان.
صفحه اصلی – فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های مشاوره – انجمن مشاوره ایران
irancounseling.ir/journal/tops.php?&slct_pg_id=63&sid…‎Cachedاثربخشی گشتالت درمانی بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای …
بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی (2384 مشاهده) …
بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (2300 مشاهده) …
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت مایرز-بریگز و میزان بهره وری در بین کارکنان

20170714 – biznaz
biznaz.ir/2017/07/14/‎Cached14 جولای 2017 … دانلود با موضوع بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از … بررسی رابطه
بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان.
دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق فرهنگ کیفیت محوری – روباه لینک …
foxlink.ir/دانلود-پیشینه-ومبانی-نظری-تحقیق-فرهنگ/‎Cachedامید است فایل کامل پیشینه ومبانی نظری تحقیق فرهنگ کیفیت محوری به اعتلای …
دانلود بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان.
[PDF] ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧ
salmandj.uswr.ac.ir/article-1-307-en.pdf‎Cachedدراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و اﺑﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮاﻫﺎي ﺧـﺼﻮﺻﻲ و … ﻧﻴﺰ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧـﺸﺎن … ﺧﺼﻮﺻﻲ
و دوﻟﺘﻲ در اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ … آﻣﺎر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
…. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪ. اﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﻦ. و ﺟﻨ. ﺲ. ،. ﻣﺬﻫﺐ. ،. ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت. ،. ﺷـﻐﻞ ﻓﻌﻠـﻲ.
نقش تعدیل کننده راهبردهای مقابله با استرس در رابطه بین فرسودگی …
ormr.modares.ac.ir/article_12592_5083.html‎Cached
Similarهدف پژوهش حاضر تعیین رابطه راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی شغلی بر
عملکرد … بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس، رضایت‌مندی زناشویی و
فرسودگی شغلی … مقایسه کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در کارکنان خشنود و نا‌
خشنود؛ پایان‌نامه … رابطه سخت رویی و عملکرد خانواده با بهزیستی ذهن پرستاران
شهرستان بوکان.
[PDF] ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮔﺮوه 94 / /9 17 94 / /9 17 94 / /9 17 94 / /9 17 94 / /9 17 94 / /9 …
humanities.old.iauahvaz.ac.ir/…/17%20azar%2094%20jalase%2010%20ravanshenasi,%20hesabdari,…‎Cachedراﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ. ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن …. راﺑﻄﻪ ادراك.
دﺷﻮاري ﮐﺎر و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
[PDF] ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ { ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ {
tabrizu.ac.ir/Files/Content/No_18.pdf‎Similarﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻱ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ … ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺭﻳﻒ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ….. ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﻳﮑﻲ
ﺍﺯ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ … ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ،
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑ … ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ.
[PDF] ﻧﻘﺶ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
jmsd.atu.ac.ir/article_595_4fb44f9e501f32ba066dd025c804525e.pdf
رواﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ درﺻﺪد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄـﻪ اي ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﯽ …
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ اﺟـﺮاي ﻗـﺮارداد رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي … ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ …. اﻧﺮژي و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳـﺖ
…… ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ.
[PDF] اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی …
jgn.medilam.ac.ir/article-1-136-fa.pdf‎Cachedﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻮد. … رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. و.
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،. رﺿﺎﯾﺖ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﻄﻠﻮب. ﺑﯿﻦ. ﻓﺮدي. و. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺑﻬﺘﺮ. زﻧﺪﮔﯽ. در. ارﺗﺒﺎط. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ …
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، ﺷﺎدي و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ. ﺑـﺎ … اﺳـﺘﺮس. داﺷـﺘﻪ. ﺑﺎﺷـﺪ. و ﺑـﺎ. ﺳـﻼﻣﺖ. رواﻧـﯽ،. ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺴﻤﯽ،. رﺿﺎﯾﺖ. از. زﻧﺪﮔﯽ. و.
ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ راﺑﻄـﻪ.
[PDF] بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در …
https://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-114-fa.pdf‎Cached15 ژوئن 2016 … پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با … رضایت
از زندگی، کارکنان شرکت نفت، ویژگی های شخصیتی، هوش … هوش معنوی پایه و اساس
ضروری برای عملکرد مؤثر هوش … و کیفیت زندگی در زنان معتاد در حال ترک رشت
یافتند )9(. ….. بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در دو.
کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
https://www.symposia.ir/HPSCONF01‎Cachedبررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، انگیزش شغلی و رضایت شغلی با
رفتار … رابطه اعتیاد به اینترنت و سبک های هویتی با عملکرد تحصیلی در دانش
آموزان دختر مقطع … رابطه ی بهزیستی معنوی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت
زندگی کارکنان …. رابطه بین استرس ادراک شده وفشار خون با نقش میانجی گری
بهزیستی ذهنی.
ابوالفضل قاسم زاده – پایگاه مجلات تخصصی نور
www.noormags.ir/view/fa/creator/75056/ابوالفضل_قاسم_زاده‎Cachedبررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
… نقش تمایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی … رابطه
کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی …
[PDF] ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮ آوري در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ، )1377( ،ﻋﻠﯽ آﻗﺎﯾ – دانشکده علوم …
libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/e14.pdf‎Cached
Similarداﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و. ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻬﺮان … ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ. ﺎنﮐﺎرﮐﻨ
ccu … ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﻨﺶ زا ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن. اﺳﺘﺮس در … ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
آﻣـﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺧـﻮد در ﮐـﺎر … )1383. ،. رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ﻣﺜﺒــﺖ اﺣﺴــﺎس.
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ذﻫﻨﯽ. ،. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه ﻫﺎي روان. در ﻣﺎﻧﯽ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺻـﺪا
و.

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات