× بستن تبلیغات
آگوست
1
2017

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان

بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-با-سبک-های-تفکر-و-سبک-های-حل-مسئله-در-دانش-آموزان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 109 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که  بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد.‬‬‬‬‬‬

مقدمه
زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه افراد در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری-عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری دانش آموزان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده به‌ویژه والدین می‌باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش‌های تربیتی و شیوه های فرزند پروری نادرست والدین و تعاملات معیوب آن‌ها با فرزندان  ارتباط دارد(هیبتی، 1381).
منظور از شیوه‌های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(حسینیان، پورشهریاری و کلانتری، 1387). این پژوهش بر آن است که ارتباط شیو ه های فرزند پروری والدین را باسبک های تفکر و سبک های حل مسئله بررسی نماید.
پژوهش در مورد سبک های تفکر از مطالعات مربوط به ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیک فرآیند آموزش سرچشمه گرفته است. شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است. شناخت سبک های تفکر و متغیرهای مربوط به آن در آموزش و پرورش امری ضروری است زیرا بسیاری از تفاوت ها در عملکرد افراد را به جای نسبت دادن به توانایی ها می توان به سبک های تفکر نسبت داد. به گونه ای که اگر معلمان از سبک های تفکر دانش آموزان آگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیت های آموزشی می توانند به نتایج موثری برسند( ژانک ، 2003؛ به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام،1386).
   متغیر دیگر مورد بحث در پژوهش حاضر سبک های حل مسئله است. به این معنی که افراد در موقعیت های تنش زا از مهارت های حل مسئله متفاوتی استفاده می کنند و کارآمد و ناکارآمد بودن این راهکارها نقش اساسی در بهزیستی جسمی و روانشناختی آن ها ایفا می کند (نوری،1377). از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.

فهرست مطالب بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان به شرح زیر می باشد:
چکیده  
فصل اول  
کلیات پژوهش    2
1-1مقدمه    3
1-2بیان مسئله    4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش    7
1-4 اهداف پژوهش    9
1-4-1 هدف اصلی    9
1-4-2اهداف فرعی    9
1-5 فرضیه های پژوهش    10
1-5-1 فرضیه اصلی    10
1-5-2فرضیه های فرعی    10
1-6  تعاریف متغیر ها    10
1-6-1 تعاریف مفهومی متغیر ها    10
1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها    11
فصل دوم   
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش    12
2-1 شیوه های فرزند پروری    13
2-1-1 تعاریف شیوه های فرزند پروری    13
2-1-2 نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری    14
2-1-2-1 نظریه بامریند    14
2-1-2-2 الگوی شفر    17
2-1-2-3 دیدگاه السون    18
2-1-2-3 نظریه اریکسون    20
2-1-2-4 الگوی زیگلمن    21
2-1-3 نگرش های فرزندپروری    24
2-1-4 مزایای سبک فرزند پروری اقتدارانه    25
2-1-5 تاثیر شیوه های فرزندپروری مقتدارنه بر شایستگی فرزندان    27
2-1-6 طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری    28
2-1-7 فرهنگ و فرزندپروری    29
2-2 سبک های تفکر    30
2-2-1 تعریف تفکر و سبک های تفکر    30
2-2-2 انواع سبک های تفکر    32
2-2-3 تفکر از دیدگاه جان دیویی    36
2-2-4 تفکر از دیدگاه گیلفورد    37
2-2-5 مراحل تفکر منطقی در مواجهه با مشکلات    38
2-2-6 سبک های تفکر از دید استرنبرگ    39
2-2-7  رابطه هوش و تفکر    40
2-2-8 عوامل بستر ساز تفکر    42
2-3 سبک های حل مسئله    43
2-3-1 تعاریف  و مفاهیم سبک های حل مسئله    43
2-3-2 دیدگاه نزو در رابطه با حل مسئله    46
2-3-3 دیدگاه دزوریلا و گلدفرید در رابطه با حل مسئله    47
2-3-4 دیدگاه بدل و لناکس در رابطه با حل مسئله    47
2-3-5 فرآیند حل مسئله    49
2-3-6 نظریه های حل مسئله    53
2-4 پیشینه پژوهش های انجام گرفته    56
2-4-1 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    56
2-4-2 پیشینه پژوهش های انجام گرفته در خارج کشور    57
فصل سوم   
روش پژوهش    59
3-1 طرح پژوهش    60
3-2 طبقه بندی متغیرها    60
3-3 جامعه آماری پژوهش    60
3-4 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری    60
3-5 ابزار پژوهش    61
3-5-1پرسش نامه  شیوه های فرزند پروری    61
3-5-2 پرسش نامه  سبک های تفکر    61
3-5-3پرسش نامه سبک های حل مسئله    62
3-6روش اجرا    62
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها    63
فصل چهارم   
تجزیه و تحلیل داده ها    64
الف) یافته های توصیفی    65
4-1- فراوانی و درصد سبک های فرزندپروری والدین    65
4-2- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های فرزندپروری    66
4-3- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های تفکر    66
4-4- میانگین و انحراف معیار نمره سبک های حل مسئله    67
ب) یافته های استنباطی    67
4-5- ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های تفکر و سبک های فرزندپروری    68
4-6- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های تفکر   
4-7- ضریب همبستگی پیرسون بین  شیوه های حل مسئله  و سبک های فرزند پروری
فصل پنجم  
بحث و نتیجه گیری    72
5-1 تفسیر نتایج    73
5-2 نتیجه گیری کلی    78
5-3 محدودیت ها    78
5-4 پیشنهادات    78
5-4- 1 پیشنهادهای پژوهشی    78
5-4-2 پیشنهاد های کاربردی    79
منابع فارسی    80
منابع لاتین    86

دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84/

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
1001daneshjo.ir/بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-وال/‎Cachedاز این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک
های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه است.
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
payanname.neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-با-سبک-های-تفکر-و-سبک-های-حل-مسئله-در-دانش-آموزان‎Cachedهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های
تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود.
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-با-سبک-های-تفکر-و-سبک-های-حل-مسئله-در-دانش-آموزان‎Cachedهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های
تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
neginfile22.rozblog.com/…/بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-با-سبک-های-تفکر-و-سبک-های-حل-مسئله-در.html‎Cachedبررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل
مسئله در دانش آموزان تحقیق رشته روانشناسی گرایش مشاوره و راهنمایی(مقطع…
پایان نامه تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر
mm.full-thesis.com/پایان-نامه-تعیین-رابطه-شیوه-های-فرزند-پ/‎Cached1-4 اهداف پژوهش. 1-4-1 هدف اصلی. هدف اصلی بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری
والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان است.
[PDF] بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با سبک های حل مساله در …
joih1.jseas.ir/Admin/Articlefile/joih.jseas.ir/2013194865.pdf‎Cachedچکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری )مقتدرانه،
مستبدانه و. سهل گیرانه( والدین با سبک های حل مساله فرزندان در جامعه دانش آموزان پسر

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
jooya.gigfa.com/بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-وال/‎Cachedچکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک
های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود.
دانلود بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های …
linksana.ir/دانلود-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پر/‎Cachedامید دارم که فایل بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر
و سبک های حل مسئله در دانش آموزان به پیشرفت تمام ایرانیان سرافراز کمکی …
بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان دانش …
https://www.civilica.com/Paper-ASIBCONF01-ASIBCONF01_465=بررسی-رابطه-بین-سبکهای-فرزند-پروری-والدین-با-سلامت-روان-دانش-آموزا…‎Cachedپژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سلامت روان دانش آموزان )
هر دو جنس( دبیرستان های شیروان در سال تحصیلی 39 39 است. – روش:جامعه آماری…
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
20015.ir/…/2544-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-با-سبک-های-تفکر-و-سبک-های-حل-مسئله-در-دانش-آموزان.html‎Cached20015 دات آی آر » علوم تربیتی » بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین
با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان. 189 …
[PDF] منابع و مآخذ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/m477.pdf‎Cachedتعیین ارتباط بین مولفههای کمال گرایی و راهبردهای خود تنظیمی در دانش آموزان، …
بررسی رابطه ادراک روش های فرزند پروری و مذهبی بودن والدین باهوش معنوی دانشجویان
دانشگاه … رابطه بین سبکهای تربیتی والدین با سازگاری اجتماعی و حل مساله بین
دانش آموزان … پیش بینی اضطراب آزمون بر اساس سبکهای شناختی تفکر با واسطه
گری.
دانلود ( بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های …
firelink.ir/دانلود-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پ/‎Cachedبا عرض سلام و احترام نام محصول : بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با
سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان. درجه کیفی و رضایت از دانلود …
اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض والدین …
www.iaujournals.ir/article_519792_0.html‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شیوه های فرزندپروری بر راهبردهای حل
تعارض … جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر کرمان و نمونه آماری
شامل 70 … باباپور خیرالدین، جلیل (1381)، بررسی رابطه بین شیوه حل مسئله، شیوه
حل … بین والدین نظیر رضایت زناشویی، راهبردهای حل تعارض و سبک های دلبستگی
آنان …
تحقیق نگرش های فرزند پروری و نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های …
payandaneshjo.ir/تحقیق-نگرش-های-فرزند-پروری-و-نظریه-ها-و/‎Cachedبررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در زندانیان مجرم. … بررسی
تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت،رشته تحصیلی و میزان تحصیلات
… بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان،
مطالعات … با توجه به گسترش اطلاعات در مورد شیوه های فرزندپروری، نگرش والدین
نیز در …
رزومه – پرویز شریفی درآمدی
simap.atu.ac.ir/cv/9693094/‎CachedSharif Daramadi Parviz, the relationship between consanguineous marriage and
… سبک حل مسئله بر عزت نفس نوجوانان دارای مشکلات رفتاری، نوآوری های آموزشی، 1،
… تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در
… رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر، …
چاپ – دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/javadejei/print/‎Cached
Similarرابطه خودشناسی انسجامی و سبکهای هویت با جهت گیری های هدفی دانشجویان، محسن
بابایی … رابطه بین سبکهای پردازش اطلاعات و ویژگی های شخصتی با بهزیستی
روان … های چندگانه گاردنر با سبک های تفکر استرنبرگ و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان، … رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری والدین با حل مسئله اجتماعی کودکان،
موسی …
[PDF] بررسی رابطه ی سبک های تفکر و راهبردهای مقابله با استرس در …
www.ensani.ir/…/20101228162455-بررسي%20رابطه%20ي%20سبك%20هاي%20تفكر%20و%20راهبرد…‎Cached
Similar٥٠. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس. در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز … ﺗﺮي از
ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ دارد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ژاﻧﮓ. ) 2002(. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮو ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس …
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ د. اﺷﺘﻪ. اﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻴﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑ. ﻪ. ﻛـﺎر ﺑـﺮده. اﻧـﺪ . ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي
….. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ.
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
www.iauq.ac.ir/cdn/C5.FileManager.Uploads/…/92/4/علوم%20انسانی.xls‎Similar11, 10, نسترن حقانی قاسمیان, بررسی رابطه بین افسردگی شغلیبا طرحواره های …
بررسي تاثير آموزش تفكر منطقي بر عزت نفس و اضطراب دانش آموزان دختر مدارس
نمونه …. 78, 77, نفیسه جمشیدی کاخکی, بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با سبك
… آموزش حل مسئله بر افزايش عزت نفس دانش آموزان و والدين انان در دبيرستان هاي
دخترانه” …
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
cbs.ui.ac.ir/‎Cachedهدف مجله‌ی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری منتشر نمودن مقاله‌های علمی- پژوهشی در
زمینه‌های روان‌شناسی، کودکان با نیازهای خاص (استثنایی) و توانبخشی می‌باشد.
نیلوفر میکاییلی – دانشگاه محقق اردبیلی
uma.ac.ir/cv.php?cv=354&mod=scv&pgload=thesis…‎Cachedبررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های عشق با کیفیت زندگی و …
تحصیلی و سبکهای تفکر در پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان – لیلا قلی
زاده- – 1391 . … بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و استرس والدینی با مشکلات
رفتاری در … مقایسه میزان افسردگی و اضطراب والدین کودکان با اختلالات یادگیری و
عادی با …
[PDF] چکیده مقاالت نهمین کنفرانس ملی آموزش – نهمین همایش ملی آموزش
9theducation.ir/files_site/files/r_20_170523223733.pdf‎Cachedها همایش ملی و بین المللی، برگزاری بیش. از بیست … وجود اعضای هیات علمی با
تخصص و تجارب ارزنده در حوزه آموزش و همکاری … های پیش رو، تغییرات در برنامه های
درسی دانشگاهی، آموزش معلمان در ….. بررسي رابطه سبک. هاي فرزند پروري والدين بر
گرايش به تفكر انتقادي در … نقش توانايي حل مساله بر تفكر انتقادي و خالقيت
دانش آموزان.
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
appo.rzb.h5h.ir/view735288.html‎Cached>بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل
مسئله در دانش آموزان · لینک کانال سکسی تلگرام +18 جهت ورود و جوین شدن کلیک …
فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
journal.bpj.ir/article_516612.html‎Cachedبررسی تحولی سبک‌های تفکر در دانش‌آموزان و دانشجویان و رابطه آن‌ها با خلاقیت و
پیشرفت … مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مسئله و بارش مغزی
بر میزان … نقش باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت
کودکان. …. بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان …
Tabtiz university of medical sciences
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive‎Cached
Similarبررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان. 11. ….
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری در والدین دارای
تحصیلات متوسطه شهر ….. اثربخشی آموزش گروهي مهارت‌هاي حل مسأله بر سازگاری
اجتماعی دانش آموزان …. مقایسه تسلط تفكر خلاق ربع مغزي D دانش¬آموزان با و بدون
ناتوان یادگیری.
دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با …
www.leanfile.ir/دانلود-پروپوزال-بررسی-رابطه-بین-سبکها/‎Cached23 مه 2017 … پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و … …
با سبک های تفکر یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن …. والدين با
سازگاري اجتماعي و سبک‌هاي حل مساله در بين دانش آموزان دبيرستان.
[PDF] رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده بااحساس تنهایی نوجوانان دختر
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/article-1-77-fa.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﺔ. ادراك از ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آن. ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. دﺧﺘﺮ
اﺳﺖ … ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ﻣ. ﻘﺘﺪر. )54/0- r = ،). ﺳﺒﻚ. ﻣﺴﺘﺒﺪ. )34/ 0 r = و ). ﺳﺒﻚ ﺳﻬﻞ. ﮔﻴﺮ. )18/
0 r = ). ﺑﺎ ….. ﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎر. ة. اﻧﺴﺎن. ﻫـﺎ. و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻘﻮﻻت و زﻳﺮﻣﻘﻮﻻت. ﻣﺘﻌﺪد و. ﮔﺴﺘﺮده. ﺗﺮ اﺳﺖ
….. آﻣـﻮزان ﺑـﺎ. واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ. ﻣﺴﺘﺒﺪ. و ﺳﻬﻞ. ﮔﻴﺮ، از ﺷﻴﻮ. ه. ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ.
پایان نامه تعیین رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های …
civil.full-thesis.net/پایان-نامه-تعیین-رابطه-شیوه-های-فرزند-پ/‎Cachedاهداف پژوهش ۱-۴-۱ هدف اصلی هدف اصلی بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری
والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان است. ۱-۴-۲اهداف فرعی
تعیین.
[PDF] اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ ﺗ و – زن و مطالعات خانواده
jwsf.iaut.ac.ir/article_519792_992328deaff87454bab07cbbc41563b8.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ. ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪان … ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري. ﺷﺎﻣﻞ.
70 …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، از اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض، ﺟﺰﺋﯽ از. راﺑﻄﻪ واﻟﺪ. –. ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ
…… ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻧﻘﺶ. رواﺑﻂ. ﺑﯿﻦ. واﻟﺪﯾﻦ. ﻧﻈﯿﺮ. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﺣﻞ. ﺗﻌﺎرض. و. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي.
[PDF] ﻮﯾﺎن ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ د – دانشگاه لرستان
lu.ac.ir/usersfiles/44793.14690368.9459633.59713.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ. ﻪراﺑﻄ. ادراك از ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﯽ … او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻔﮑﺮ، ﻫﯿﺠﺎن و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را. از راه ﺧﻮدﻧﻈﻢ …. آورﻧﺪ. از اﯾﻦ رو، ﺑﺮاي ﻣ.
ﺪت. ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ روي …. 1994. ). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮري واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﭘﺮداﺧﺘﻪ …… اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮاي.
[PDF] فصلنامه پژوهشی – سال اول – شامره دوم | زمستان … – مرکز مشاوره روان پویا
psy-dy.com/images/Mag22.pdf‎Cachedبررسـی رابطـه شـیوه هـای فرزنـد پـروری والدیـن و خودپنـداره تحصیلـی بـا پیرشفـت
تحصیلـی دانـش آمـوزان …. احترام در بين همکاران درون سازمانی و یا بين سازمانی می شود
. …. داشته است به طول می انجامد؛ تغييرات شدید سبک … است که برای فرآیند تفکر
بهنجار و در نهایت برای زندگی ….. این مسأله که امروزه بسياري از دانش آموزان در مقاطع.
فهرست پروپوزال های تصویب شده در جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ و ۹۵/۱۲/۲۲ شورای
psyes.azad.ac.ir/…/فهرست-پروپوزال-های-تصویب-شده-در-جلسه-مورخ-۹۵-۱۲-۲۱-و-۹۵-۱۲-۲۲-شورای-پژوهشی-دانشکده‎Cached12 مارس 2017 … فهرست مقالات و پوروپوزال های تائید شده در جلسه ۲۱/۱۲/۹۵ و ۲۲/۱۲/۹۵ … بررسی
پروپوزال های دانشجویان … با عنوان «نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه بین
سبک های …. رشته روان شناسی بالینی با عنوان «نقش حرمت خود و سبک های حل مساله در
… آموزش الکترونیکی بر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان» به راهنمایی …
[DOC] سوابق تحصیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
iau-saveh.ac.ir/Files/…/2015-07-05_06.18.39_نیوشا%20رزومه.docx‎Cached
Similar5 جولای 2015 … بررسی عوامل موثر در الگوهای رفتاری دانش آموزان تیزهوش ناموفق و مقایسه آن با دانش …
ادراک رفتار فرزند پروری والدین ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی … رابطه
بین نگرش مذهبی و شایستگی اجتماعی والد –فرزند با فراشناخت هیجانی در …. رابطه
سخترویی روانی و تفکر انتقادی با سبکهای حل مساله در دانش آموزان …
zap.in | Zap your URLs and earn bitcoin! – Google URL Shortener
https://goo.gl/XF3LHh‎Cachedبررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل
مسئله در دانش آموزان. بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های …
روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق
https://parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎CachedSA11- پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش
آموزان … SA40-تحقیق علوم اجتماعی: رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ …
OL914- بررسی رابطه بین سبک های حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان دوم دبیرستان
… OL44-بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان.
موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh – Academia.edu
www.academia.edu/30402800/موضوع_پايان_نامه‎Cached.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک …
and normal .9 .10 بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با گرایش به
اعتیاد در …. به والدين كودكان مهد و غيرمهد .96 رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري و
سبك هاي ….. گروهي مهار تهاي حل مسأله بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان .235 رابطه
جهتگيري …
[PDF] رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش …
old.razi.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=8c597b44-e39b…‎Cachedبررسی رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی انجام شد. این
… سبک های شناختی، سبک های یادگیری، اضطراب ریاضی، دانش آموزان. 4 … درس
ریاضی از جمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن همواره برای دانش آموزان و والدین آنها از
اهمیت باالیی … دهد که بین سبک فرزند پروری و اضطراب ریاضی، مظفری و حسینی).
6444.
[XLS] Sheet1
congress.iacap.ir/2014/images/congress-iacap-resault2015.xls‎Cached
Similar8, تعیین اثربخشی مداخله روانی آموزشی (تصویر) بر مهارت های فرزندپروری مادران اچ
… 10, بررسی رابطه بین منبع کنترل، سبک های مقابله با فشار روانی با سبک های
هویت, پوستر …. 63, مقایسه سبک های تفکر و انعطاف پذیر کنشی با سلامت روان در
نوجوانان …. 123, بررسی اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان دختر عادی و با
اختلال …
[DOC] بسمه تعالي » 1- مشخصات فردي: نام: محمدحسين نام خانوادگي: عبداللهي …
pe.khu.ac.ir/lecturers?…‎Cachedتدريس دروس يادگيري و تفكر، نوروسايكولوژي، روانشناسي يادگيري در مقاطع …
بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی، خلاقیت هیجانی و سلامت …
ارتباط ادراک رفتار والدین با افسردگی و اضطراب در فرزندان با نقش میانجی طرحواره
های … رابطه بین سبک یادگیری وسبک فرزندپروری با یادگیری خودتنظیمی در
دانش‌آموزان …
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و …
doc.arkmarket.ir/بررسی-رابطه-بین-سبک-های-فرزند-پروری-وال/‎Cachedچکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با
سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه
بود.
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های …
unifile.gotoblog.ir/post/779‎Cached23 سپتامبر 2016 … هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های
تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر …
پرسشنامه رایگان –
questionnaire1.com/‎Similarپرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان ….
پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران …
پرسشنامه رایگان حل مسئله خانواده (FPS) … پرسشنامه رایگان سبک های دلبستگی
بزرگسالان هازن و شیور …. پرسشنامه رایگان شیوه فرزندپروری والدین …
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با خود …
www.wikiproject.ir/1746-.html‎Cachedبررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با خودکارآمدی و خلاقیت دانشجویان …
بنابراين براي پيشرفت در صنعت، اقتصاد، سياست و همه علوم نيازمند تفكر خلاق و
نو آوري … تحولات سريع عصر كنوني ما، نيازمند حل مسائل و مشكلات به گونه اي خلاق
است. … بنابراین مسئله شیوه فرزند پروری یکی از مسائل مهم و شایان توجه در مبحث …
[PDF] ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺖ ﻮﻟﻴ ﺌ و ﻣﺴ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺔ راﺑﻄ ﺷﻬﺮ
refahj.uswr.ac.ir/article-1-912-en.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل. دوازدﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. 44. ﻧﻔﻴﺴﻪ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. *،. ﺳﻴﺪﺷﻬﺎب. اﻟﺪﻳﻦ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ** … ﺳﺒﻚ
. ﻫﺎي. ﻫﻮﻳﺖ. و ﻣﺴ. ﺌ. ﻮﻟﻴ. ﺖ. ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. 15. 18 ﺗﺎ. ﺳﺎﻟ. ﺔ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان … ﻃﺮح
ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻃﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم …. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان.
15.
بررسي سبك فرزندپروري و هوش فرزندان – پروژه بیست
www.prozhebist.ir/بررسي-سبك-فرزندپروري-و-هوش-فرزندان/‎Cached
Similar6 مه 2015 … بین سبک فرزند پروری مستبدانه با هوش دانش اموزان رابطه وجود ندارد. ، بین سبک های
فرزند پروری آسان گیرانه با هوش رابطه وجود دارد . واژگان كليدي: فرزندپروري ، هوش
فرزندان ، والدين … ۱-۲- بيان مسئله ۳ …. همواره اساس اختراعات ، اکتشافات و پیدایش
راههای مناسب برای حل مسائل و مشکلات در زندگی انسان به شمار می آیند .
[PDF] متن کامل (PDF) – دانشگاه شاهد
tlr.shahed.ac.ir/article-1-887-fa.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در. داﻧــﺶ. آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ و. ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن …. 2
. ]15[. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. ﺗﻔﻜﺮ و. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن … ﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده. اﻧﺪ. ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ. ﻫـﺎي. ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖ. ،. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ. ،. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي …… )1381(.
ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. واﻟﺪﻳﻦ. و. راﺑﻄﻪ. آن. ﺑﺎ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺎ. اﺳﺘﺮس. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان.
[PDF] ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺣﺴﺎس – پژوهش ملل
www.rnmagz.com/images/PDF13/Pajooheshe-Mellal-13-5.pdf‎Cached2 ژانويه 2017 … ﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، وﺍﻟﺪﯾﻦ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍده، ﺍﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ. 1. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ….. ﮐﻨﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻌـﺎﻣـﻞ. ﻫـﺎي ﺑـﯿـﻦ ﮐـﻮدک و. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري وﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺳﺖ. (. Elhageen …
راهنمایی،مشاوره وروانشناسی تربیتی – پژوهشکده معلم فارس
pajooheshkadeh.farsedu.org/menu.aspx?id=118275‎Cached
Similarبررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان دختر …
اي رابطة بين سبكهاي تفكر دختران و پسران دبيرستاني با پيشرفت تحصيلي آنان
… آن با مداخلة حل مسأله به والدين برافسردگی كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه …
پروپوزال رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با خلاقیت دانشجویان …
ckhashm.rzb.web.tabligh.bid/post429.html
های فرزندپروری با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام رابطه بین سبک های تفکر با .
…. بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
…. ذخیره شده همچنین بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش …
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نارسایی هیجانی یا الکسی تیمیا …
6824clor.eljo.ir/‎Cachedبررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل
مسئله در دانش آموزان · مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های کیفی اطلاعات در …
[PDF] اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان The …
journals.iau-garmsar.ac.ir/psy/library/upload/…/af_59922396-.pdf‎Cachedپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش روش حل مسئله در … های شغلی و خانوادگی
بیانگر وجود رابطه مستقیم و غیر. مستقیم … ها تفکر دربارة رابطة والـدین و فرزنـدان
بـه ایـن نتیجـه …. کردن بر اساس دانش پیشین است )فونک … اگرچه رابطه میان سبک
تربیتی مقتدرانة مادران با رفتارهـای ارتبـاطی، معنـادار نبـوده … های فرزندپروری پی
برد.
پایان نامه ها – حسن حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
faculty.iaukhomein.ac.ir/hedari/fa/page/162/پایان-نامه-ها‎Cachedرابطه عوامل روانی خطرساز، حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی با طلاق روانی …
تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی و ذهن آگاهی بر بهزیستس روانشناختی و تاب آوری …
رابطه بین هوش هیجانی، سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی با خلاقیت در دانش آموزان
…. بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و تفکر انتقادی در هنرجویان فنی و حرفه ای
تهران.
بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان
majalle-anar.ir/2017/04/16/بررسي-رابطه-بين-شيوه-هاي-فرزندپروري-با/
16 آوريل 2017 … بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با خلاقیت دانش آموزان راهنمایی
دختر … همچنین بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان
رابطه … … پیش بینی میزان ﺧﻼﻗیت براساﺱ سﺒﻚ ﻫای تفﻜر دانش آموزان ان
روانشناسي – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=zg211‎Similarاث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ طرح‌ ج‍اب‍رب‍ن‌ ح‍ي‍ان‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌
ش‍ش‍م‌ … ارت‍ب‍اط س‍ب‍ک‌ ه‍اي‌ ت‍ف‍ک‍ر و خ‍ودک‍ار آم‍دي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ….
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ا ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ي‌ و گ‍راي‍ش‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ …
سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
rms.scu.ac.ir/Public/Teacher/Thesis.aspx?ID=0-7326879…1‎Cached
Similar2, بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری مدیران سازمان‌های دولتی
شهرستان … با گرایش به تفکر انتقادی با میانجگری باورهای معرفت شناختی در
دانش‌آموزان … نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری رابطه ی والد- فرزندی
،رفتار …. 61, تأثیر آموزش فرایند حل مسئله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و
نوآوری در …
[PDF] PDF: رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین باکیفیت … – شش آردانلود
article6.ardl.ir/article-212118/description.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ. ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻓﺮزﻧﺪان. ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ … 2017-05-26 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ… q …
DOC ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 0 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﭼﮑﯿﺪه: از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻓﺖ آﻣﻮزش ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
…. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺪارس دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 5
ﺑﺎر.
مقالات اختلاهای یادگیری(فارسی ) – اختلال یادگیری
ldfb.ir/Page/12‎Cached
Similar8- بررسي رابطه نشانه هاي مرضي مادر باشكل گيري دلبستگي و مشكلات رفتاري /
اجتماعي … 10-اثربخشي آموزش حل مساله شناختي- اجتماعي بر بهبود روابط بين فردي
… 13- نكته هاي كاربردي براي آموزش دانش آموزان با اختلال يادگيري (اختلال در … 43-
مقايسه‌ي سبكهاي دلبستگي و شيوه‌هاي فرزندپروري مادران دانش آموزان عادي و دانش‌آموزان
با …
معلمی – بررسی رابطه شیوه فرزند پروری با خلاقیت دانشآموزان
jabermomayez.blogfa.com/post/3‎Cachedبررسی رابطه شیوه فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان پسر دوره دوم دبستان ناحیه2
… عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکر خلاق است درباره آن دیدگاههای بسیاری وجود
دارد . … کرده است، بهترین راه حل را در حل مشکل و کسب موفقیت بیابد اما خلاقیت
عبارت …. اینکه والدین کدام یک از انواع سبک های مختلف تربیتی را در خانواده اتخاذ
کنند …
مقایسه سبک‌های حل مسئله و باورهای خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره …
journals.iau.ir/article_521543_0.html‎Cachedبرای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی خودکارآمدی عمومی شرر و سبک‌های حل مسئله کسیدی و
… مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش یعنی سبک های حل مسئله مستلزم …
2) بین سبک‌های حل مسئله در دانش‌آموزان دبیرستان‌های نمونه و عادی تفاوت وجود دارد. …..
فرزندپروری و یا حمایت والدین از خودگردانی فرزندان در میزان خودباوری دانش‌آموزان …
لیست پایان نامه های روانشناسی و علوم تربیتی – پیام نورطبس spss …
tabaspnu.blogfa.com/post/10‎Cachedبررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی …
بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل …
مجله پژوهش هاي كاربردي روانشناختي، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6288&Number=502‎Cachedرابطه صبر با شخصيت، سلامت رواني، و رضايت از زندگي … بررسي اثربخشي «نرم
افزار تقويت حافظه فعال» بر عملكرد حافظه فعال دانش آموزان مهرنوش فهيمي*، … مدل
ساختاري روابط ميان سبك هاي فرزندپروري والدين با سبك هاي هويت و تعهد هويت
نوجوانان … رابطه بافت فرهنگي، سبك هاي تفكر و انگيزش پيشرفت با پيشرفت
تحصيلي
لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-روان-شناسی-سری2/‎Cached
Similarپرسش نامه بررسی مشارکت اجتماعی دانش اموزان در فعالیت های فوق برنامه ….
پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان دیر آموز و عادی و ارتباط آن با پیشرفت …..
پرسشنامه حل مسئله هلربگل اسلو کوم و وودمن …. پرسشنامه سبکهای تفکر یادگیری و
شناختی ….. رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، باورهای غیر منطقی و
رضایت …
[PDF] موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
taybad.ac.ir/my_doc/taybad/jozve/pajooheshi%20hoghoogh.pdf‎Cachedبررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس. 3 … رابطه شیوه فرزند
پروری با خالقیت و پیشرفت تحصیلی … رابطه عزت نفس با انتخاب رشته
تحصیلی در بین دانش آموزان دختر رشته های ریاضی تجربی …. بررسی و مقایسه
تاثیر روش تدریس حل مساله با روش تدریس سنتی در دروس علوم تجربی و ریاضی بر
پیشرفت.
سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/PSYCHOCONF03‎Cachedمقایسه جهت گیری هدف دانش آموزان براساس سبک فرزندپروری ادراک شده والدین …
تاثیر درمان کم خونی فقر آهن با آهن خوراکی بر مهارت حل مسئله زوجین مبتلا به کم
خونی … رابطه بین توانایی تفکر خلاق و شخصیت خلاق کودکان پیش دبستانی دختر
و پسر … بررسی رابطه ی سبک های فرزند پروری و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان
مقطع …
تاثیر آموزش والدین بر حل مسئله، حل تعارض، سبک های فرزند پروری و …
elmnet.ir/…/تاثیر-آموزش-والدین-بر-حل-مسئله،-حل-تعارض،-سبک-های-فرزند-پروری-و-ارتباط-والد-فرزند
جامعه آماری – این پژوهش را مادران دانش آموزان مدارس دخترانه دبیرستانهای شهرستان …
پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و
سبک …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر سید ولی ا… موسوی
staff.guilan.ac.ir/mousavi/?lg=0‎Cached
Similarالف) جریان تحصیلی و شروع همکاری با دانشگاه گیلان : … بررسی ارتباط بین سبک
های اسناد و عزت نفس دانشجویان، مجله روانشناسی و علوم تربیتی … نقش طرحواره¬هاي
سبك فرزندپروري در دوگروه بهنجار و گروه داراي اختلال ADHD ، مجله … عنوان بررسی
تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر افزایش مهارتهای حل مسئله و عزت نفس دانش آموزان دوره

مطالب مشابه با «بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با …
pscdl.ir/10001017/18.html/html_related‎Cachedبررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان;
رابطه … سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان
… به قضاوت های پیچیده دست بزند، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل کند و نقشه ها
را … در دانش آموزان مقدمه از شیوه های فرزند پروری، روش هایی است که والدین برای
تربیت …
مبانی نظری و پیشینه تجربی سازگاری عاطفی اجتماعی و سبک های هویت
pazhuheshgaran.ir/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-تجربی-سازگاری-عاطف/‎Cached3 جولای 2017 … بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری اجتماعی فرزندان پایان نامه … بررسی
رابطه بین میزان سازگاری تحصیلی و سبک های هویت دانشجویان. … روش های آموزش
مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان. … مقایسه شیوه های
فرزند پروری با سبكهاي هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر …
میگنا – رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان …
www.migna.ir/vdceve8z.jh8fni9bbj.html‎Cached
Similarهدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن … بر
اساس نظریه بامریند، سبکهای فرزند پروری به عنوان واسطه بین متغیرهای … دانش
آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان با والدین مستبد و سهل گیر، از شیوه حل
مساله … در حالی که شناخت هنجارشامل تفکر درباره انسان ها و روابط با یکدیگر و
مقولات و …
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد تفکر انتقادی
www.karenthesis.ir/پایان-نامه/q/تفکر-انتقادی‎Cachedروش تحقیق تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره
متوسطه … بوده است که تاثیر نظریه های انتقادی را بر تئاتر بررسی کنم و به این
مسئله بپردازم که … پایان نامه بررسی روابط بین سبک‌ های تفکر و رویکرد‌های
یادگیری با …. چکیده این پژوهش به منظور بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین
با کمرویی …
پایان نامه بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان …
www.karenthesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-سبک-های-فرزند-پروری-والدین-بر-میزان-خلاقیت-کودکان‎Cachedپایان نامه بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
فصل اول … جوامع بشری با مسائل ناهمگون بی شمار فزاینده وابستگی متقابل بین
کشور‌ها، … خصوصیات افراد خلاق و غیر خلاق مباحثی چند را در رابطه با محیط خانوادگی
با …. که تفکر آفریننده صورت گرفته است این فرایند در حل مسئله هم صورت می‌گیرد
.

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات