× بستن تبلیغات
آگوست
1
2017

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-در-نوجوانان-و-جوانان-و-ارائه-راهکارهای-رسانه-ای-برای-تقویت-آن

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در 218 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت    .
 نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان  و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

مقدمه
مهمترين چيزدر زندگي انسان که از ارزش والايي برخوردار است،زمان (وقت)مي باشد.در واقع وقت شيرازه حيات ما را تشکيل مي دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته مي شود که خداوند در قرآن کريم سوره اي را به نام ‘والعصر’يعني وقت يا زمان نازل کرده ودر جاهاي ديگري از قرآن به برهه هايي از زمان اشاراتي داشته است ؛’ والضحي واليل اذا سجي’   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گيرد).’والفجر واليال عشر’ (به سپيده دم و شب هاي دهگانه سوگند). در احاديث نيز مواردي در اين زمينه آمده است ، اينها  بيانگر ارزش و اهميت زمان مي باشد. در طول تاريخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه اين توجه بيش از پيش اهميت يافته است، به گونه‌اي که فناوري‌هاي نو، محيطي فراهم آورده‌اند که تقريباً در کوتا مدت مي‌توان به اطلاعات بي‌شماري دسترسي پيدا کرده و کارها را بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از پيش انجام داد. لذا تمايل  به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بيشتر مي‌شود. با چنين تمايلي اين احساس در افراد بوجود مي‌آيدکه از زمان عقب مانده و نمي‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمايه بشري است، زندگي تنها زماني پربار مي‌شود که براساس مفهوم صحيح زمان، بنا شده باشد.( اين عقيده که افراد چگونه تصميم مي‌گيرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظريه مديريت زمان را تشکيل مي‌دهد (سواري،1388)).
ضرورت به کارگيري مديريت زمان وتنظيم منطقي اوقات در اختيار افراد چه در بعد سازماني و يا خصوصي، به درستي نشانگر اين است که زمان منتظر کسي نمي ماند. مديريت بر وقت ،مديريت بر کار و مديريت بر خود سه امر تجزيه ناپذير هستند و مي توان به جرات گفت که مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خود است. اصولاً مديريت زمان يک امر همگاني و عمومي است. آگاهي از مفهوم مديريت زمان هم در زندگي فردي و هم در زندگي حرفه‌اي جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعي خود مديريتي سوق مي‌دهد. با استناد به اين ديدگاه هدف از مديريت زمان،جلوگيري از اتلاف وقت و تنظيم زمان کاري است. مسلماً در اين حکايت نبايد شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگي مديريت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دليل ورود به دوره بحراني با تحولات گستردة فيزيولوژيکي،شناختي،هيجاني و اجتماعي روبرو مي شوند واين تغييرات مي تواند مشکلاتي را براي نوجوانان فراهم آورد،از اين قبيل عوامل مي توان به مواردي از قبيل حواسپرتي،دقت کم و غيره اشاره کرد  که مديريت کردن زمان در نوجوانان مهمتر مي باشد. مديريت زمان، فعاليتهاي نوجوانان و جوانان را نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصي از روز را براي درس خواندن برنامه‌ريزي کنند خيلي زود به آن عادت خواهند کرد.يکي از مهمترين لايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ ما و هر جامعه‌اي، قشر جوان و نوجوانان مي‌باشند که سعي مي‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مديريت زمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان با تأکيد بر چگونگي پرداختن به فعاليتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. اميد است نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهاي معيني در زمينه هدايت «وضع موجود»  به «وضع مطلوب» منتهي گردد.

فهرست مطالب بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن به شرح زیر می باشد:
چکیده     

فصل اول: چارچوب تحقیق          
مقدمه            3
بیان مسئله     5   
اهمیت و ضرورت تحقیق    10
اهداف تحقیق    12   
سؤال‌های تحقیق    13   
فرضیه‌های تحقیق    13
تعریف مفاهیم    14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق   
مقدمه    17  
ماهیت و مفهوم زمان     18
تاریخچه مختصر از زمان    20
مفهوم مدیریت زمان    24
مبانی نظری مدیریت زمان    24
مفهوم نوجواني    40   
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام    40   
نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر    42
نظریه‌های رشد نوجوانی    44   
ویژگی‌های نوجوانی    60   
جوانی    63   
جوانی و رشد آن در اسلام    63     
جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر    64
شرایط زیستی ـ غریزی جوانی    66
شرایط ذهنی جوانی    67
شرایط روانی جوانی    68
شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی    69   
ویژگی‌های رشد جوانی    72
رشد اجتماعی و اخلاقی        75
ویژگی‌های تفکر دوره جوانی        76
مفهوم روانشناختی مدیریت زمان         80
اصول مدیریت زمان    84   
دیدگاه‌های مدیریت زمان    85   
تکنیک‌های مدیریت زمان    86    
قوانین مرتبط با مدیریت زمان        91   
نسل‌های مدیریت زمان        93   
عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان        95
عوامل اتلاف وقت        99
مباني نظري رسانه     105
پیشینه تحقیق        114
تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان        115
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان        122   
جمع بندي ادبيات و پيشينه تحقيق    130
فصل سوم: روش تحقیق   
مقدمه    138
روش تحقيق    139
جامعه آماری    140   
نمونه و روش نمونه‌گیری    140   
حجم نمونه    142      
ابزار اندازه‌گیری     142        
نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان     143   
روایی         143   
پایایی         144
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها         144   
روش اجرا                                            145
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها    
مقدمه         148
ویژگی پاسخگویان نوجوانان و  جوانان    150   
جنسیت     150   
سن     151   
میزان تحصیلات    152   
طبقه اقتصادی ـ اجتماعی    153        
وضعیت تماشای تلویزیون    154    
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز    155   
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته    156   
بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان    158   
بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان    159   
بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان    160   
بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان    161   
بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان    162   
بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان    163   
بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان    164
بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان     165
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان    166
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس     169
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات        171  
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی    174      
فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج        
مقدمه         177   

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7/

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای …
5739ovqk.i7o.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه
راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن از سری تحقیق های رشته روانشن.
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای …
payaname.com/…/3059-بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-در-نوجوانان-و-ارائه-راهکارهای-رسانه-ای-برای-تقویت-آن.html‎Cached8 مارس 2016 … این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه
راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است …
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای …
neginfile22.rozblog.com/…/بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-در-نوجوانان-و-جوانان-و-ارائه-راهکارهای-رسانه-ای-برای-تقویت-آن‎Cachedبررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای
تقویت آن تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع…,بررسی
میزان …
بایگانی‌ها بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه …
link.misslink.ir/tag/بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-در-نوجوا/‎Cachedبا سلام شما به صفحه دانلود بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه
راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن خوش آمدید بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در …
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه …
bmpdi.com/downloads/بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-در-نوجوا/‎Cachedدانلود پروپوزال آماده: : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و
ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن. دانلود نمونه فرم دانشگاهی پروپوزال پر شده در

پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت زمان …
baharfile.com/پایان-نامه-روانشناسی-گرایش-تربیتی-برر-2/‎Cached22 فوریه 2016 … این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه
راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشی انجام شده است …
سایت پایان نامه | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد – متن کامل – همه رشته …
www.payanname.net/category/دسته‌بندی-نشده/page/180/
دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی. عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت
مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن …
دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس شرکت تولیدی نرم افزار های …
5860fduc.eljo.ir/‎Cachedبررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای
تقویت آن … در این پروژه به بررسی شرکت تولید کننده نرم افزارهای رایانه ای از
دیدگاه …
قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها
5824bajb.eljo.ir/‎Cachedبررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای
تقویت آن · مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و نظریه های درگیری شغلی کارکنان …
ماهواره و جنگ نرم رسانه ای – or20.ir
https://or20.ir/ماهواره-و-جنگ-نرم-رسانه-ای/‎Cachedما در جنگ رسانه‌ای، یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های «جنگ نرم» است. … مبانی و پیشینه
نظری پژوهش سواد رسانه ای · بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و …
پایان نامه ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت مهارت مدیریت زمان در …
payan20.ir/پایان-نامه-ارائه-راهکارهای-رسانه-ای-بر/‎Cached6 آگوست 2016 … عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و
ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن شاخص هاي مديريت.
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای …
www.irpost.tk/…/بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-در-نوجوانان-و-جوانان-و-ارائه-راهکارهای-رسانه-ای-برای-تقویت-آن‎Cachedبررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای
تقویت آن.
دانلود پایان نامه تعيين ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان …
civil.full-thesis.net/دانلود-پایان-نامه-تعيين-ميزان-مهارت-مد/‎Cached6 آگوست 2016 … عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و
ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن مفهوم مديريت زمان مفهوم مديريت.
دانلود بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه …
www.takbook.com/best/دانلود-بررسی-میزان-مهارت-مدیریت-زمان-د/
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای
برای تقویت آن. بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه …
[DOC] اولویت های پژوهشی در پرستاری – دانشکده پرستاری و مامایی اهواز
fnursing.ajums.ac.ir/_…/Nursing%20research%20priorities_20161205_123824.docx‎Cached5 دسامبر 2016 … مباحث مربوط به گسست تئوری از بالین و ارائه راهکار … کاربرد تئوری های مختلف
پرستاری در آموزش، بالین و مدیریت … روش های ارزیابی عملکرد و مهارت های بالینی
دانشجویان در بالین …. نظام ارزشیابی و تأثیر آن بر شایستگی حرفه ای پرستاران …
بررسی میزان اثربخشی مشاوره خانواده بر کاهش سوء رفتار نوجوانان.
روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق
https://parsproje.com/pn/88-ol-sa.html‎CachedSA3- پایان نامه روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل
رشته روانشناسی · SA4- پایان نامه بررسی … OL922- بررسی تأثیر رسانه های جمعی
بر فرهنگ جوانان … OL57-بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی
نوجوانان … OL62-بررسی وضعیت افسردگی شغلی در مدیران مدارس و ارائه راهکارها و
پیشنهادات.
[PDF] ﻛﻮدك، رﺳﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ – علوم و فنون مدیریت اطلاعات
stim.qom.ac.ir/article_602_9f826f3f33610fc5f85584e10427e6cb.pdf‎Cached7 ژانويه 2016 … ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﺳﺎﻧﻪ. روش … اي. ﻛﻪ دارد،
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪ ي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي …. ﺒﻲ دﻳﺪاري و
ﺷـﻨﻴﺪاري اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اراﺋـﻪ … ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن دارد و آن ﻫﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ذﻫﻨﻲ ﺗﺨﻴﻞ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﺲ در ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ
. ….. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ. اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴ. ﺎﻻن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ:.
[PDF] اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش سال 95
farabi.ut.ac.ir/files/pajkar/OlaviatAmoozeshParvaresh95.pdf‎Cachedبررسي تذكرات و سواﻻت نمايندگان محترم مﺠلﺲ شوراي اسﻼمي از وزارت آموزش و پرورش
… آسيب شناسي آموزش و پرورش مناطق مرزي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور رفع آسيب
… ارزشيابي تشكيﻼت و ساختار سازماني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان …
تدوين استاندارهاي محتوايي برنامه درسي مهارت زندگي دوره ابتدايي و اعتبا …. اي و
كاردانش.
رزومه – اسماعیل سعدی پور – سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات …
simap.atu.ac.ir/cv/9693143/‎Cached… گروه روان شناسی مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، 1375/01/
01، … سعدی پور اسماعیل، اثرسنجی در حوزه رسانه، تالیف، مرکز تحقیقات صدا وسیما
، … شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن، ترجمه، انتشارات دانشگاهی، 1395/10/29
….. بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان، مطالعات راهبردی ورزش و …
اسماعیل‌ سعدی پور – مشاهده فعالیت – دانشگاه علامه طباطبائی
simap.atu.ac.ir/homepage/9693143/‎Cachedبررسی رابطه ویژگی¬های شخصیتی با نگرش فراحدی شغلی کارمندان دانشگاه علامه …
شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل، تاثیر چند رسانه ای آموزشی طراحی شده بر
… بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان، مطالعات راهبردی ورزش و ….
پور اسماعیل، پانزدهمین اجلاس سراسری نماز، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، راهکار های …
[PDF] فهرست عناوین اولویت هاي پژوهشی دستگاه هاي … – دانشگاه حضرت معصومه
hmu.ac.ir/images/researchpriorities.pdf‎Cachedﺟﺎده اي. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي. ITS. اﺟﺮا ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮ. ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ راه … ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎي اﻧﺒﻮه و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ. ﺑﺮرﺳﯽ راه ﻫﺎي …
پایان نامه ارشد میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه …
arshadfile.ir/پایان-نامه-ارشد-میزان-مهارت-مدیریت-زما-2/‎Cached6 آگوست 2016 … عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و
ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن تعريف واژه‌ها و اصلاحات فني …
میگنا – راهكارهايي براي افزايش مهارت هاي اجتماعي در كودكان
migna.ir/vdcjvtev.uqeyizsffu.html‎Cachedتعاریف و نظریه هایی از مهارت های اجتماعی و بررسی علل و انگیزه های ناسازگاری و
شرارت … را بررسی کرده و به ارائه راهکارهایی برای برخورد با رفتار نا سازگارانه
پرداخته است. … 2) شامل مجموعه اي از رفتارهاي كلامي و غير كلامي گوناگون ويژه اند. ….
کودکان کم توجه و پرتحرک، اغلب زمان صحبت کردن و گوش کردن را درست تشخیص
نمی‌دهند.
[PDF] اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
nastinfo.nlai.ir/article_26_9a2787ad3f6394c3f50e323971362450.pdf‎Cachedراهکارهای تقویت مهارت های مطالعه ، راهکارهای رسانه ای، نقش … استاد دانشکده مدیریت
پردیس … پيشرفت فرهنگي هر فرد يا جامعه بستگي مستقيم به ميزان خواندن و
کيفيت آنچه مي خوانند … جايگاه را در گستره هاي فردي و اجتماعي بهويژه در ميان نسل
نوجوان و جوان دانش آموز …. بررسي و ارائه راهکارهاي سازماني در ترويج فرهنگ مطالعه دانش
آموزان؛.
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‎Cached
Similar11 نوامبر 2013 … بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران
نوجوان و جوان قشر غنی. 67برگ. بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن
خانه سالمندان و … بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه
حل های … عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه.
[PDF] ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎه – ماهنامه مدیریت رسانه
mediamgt.ir/wp…/پایان-نامه-های-کارشناسی-ارشد-مدیریت-رسانه.pdf‎Cachedﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﯾﺠﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻓﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻬﭙﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺷﺪه آن در. ﻣﻌﺎوﻧﺖ … ي ﮐﺸﻮر.
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ. 17. ﻣﺮﺗﻀﯽ رﻣﻀﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ده. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي دروازه. ﺑﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده و رﺿﺎﻣﻨﺪي اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ….. اي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
در اﯾﺮان …. ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻮزﯾﮏ. ﺧﺎرﺟﯽ. ازدﯾﺪﮔﺎه. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان. واراﺋﻪ. راﻫﮑﺎرﻫﺎي.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ستاد مبارزه با مواد مخدر – صفحه اصلی
www.dchq.ir/‎Cached
Similarبه گزارش ایسنا، دکتر عباسی در نشست بررسی ابعاد توزیع موادمخدر دولتی که به …
و باعث افزايش ميزان اعتياد و گرايش افراد به سمت و سوي مصرف مواد مخدر مي‌شود. … ماده
15 قانون مبارزه با مواد مخدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است درمان و کاهش آ.
… از اعتياد و مصون‌سازي جوانان در راستاي مبارزه اجتماعي با مواد مخدر وارد ميدان شوند.
همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis‎Similar9, بررسي سبکهاي تصویرگري قصههاي عامیانه در کتابهاي کودکان و نوجوانان )گروه …
14, بررسی تطبیقی میزان استفاده خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان از شبکه های
… 42, بررسی پوشش اخبار صنعتی در شبکه 1 و 2 سیما و ارائه راهکارهای مسئولان و …
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و روابط عمومی, 1395-04-20.
[PDF] ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ
www.muk.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/Users/…/salamatravan.pdf‎Cached
Similarﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ….. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮﺭﻱ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩﻱ، … ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳ ….. ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ،ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻔﻴﺪ
ﺑﻮﺩﻥ … ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ.
[PPT] HSR – معاونت تحقیقات و فن آوری – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
vc-research.kums.ac.ir/kums_content/media/…/22364_orig.pptx‎Cached
Similarبررسی میزان و ارائه راهکار برای شناسایی و کاهش خطرات آکریل آمید در مواد غذایی ….
مداخله ای; ارائه راهکارهای افزایش کیفیت مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه; بررسی
بهره … تلاش در جهت ایجاد زایمان ایمن; مراقبت های مناسب در زمان لیبر; رویکردهایی در
جهت ….. علت یابی و ارائه روش های عملی برای پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به

[PDF] عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
gorganiau.ac.ir/my_doc/gorgan//…//olaviat%20paghohesh.pdf‎Cachedاره ای از ویژگیهای دانش آموزان ممتاز و ارائه الگوی پیش بینی پیشرفت … بررسی
رابطه مهارت سازمانی مدیریت زمان بااسترس شغلی دربین مد ….. بررسی تاثیر آموزش
مهارتهای زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان و جوانان. 197 …. بررسی نظرات
مدیران و معلمان مدارس دوره ابتدایی و متوسطه در مورد ضرورت و میزان کاربرد رسانه های
آموزشی.
[PDF] متن کامل (PDF)
etiadpajohi.ir/article-1-408-fa.pdf‎Cachedواﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ. ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ اﻣـﺮوز. اﺳﺖ …. دوﺳﺘﺎن،
زﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد، ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺗـﺮك، ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫـﻞ و ﻣـﺸﺎﺑﻪ آن. ،. ﺳﺆاﻻﺗﻲ. اراﺋﻪ. ﺷﺪ. ه اﺳﺖ . -2.
[PDF] اولويت هاي پژوهشي استان يزد
amoozesh.ostanyazd.ir/documents/…/اولويت%20هاي%20پژوهشي1..pdf‎Cached
Similarبررسي. راهكارهاي. تقويت. تعامل. بين. مراكز. فرهنگي. هنري. كانون. و. مدارس .7. بررسي
. علل … بررسي علل عالقه مفرط نوجوانان و جوانان به هنرهاي نمايشي و موسيقي در استان
يزد .11. بررسي …. سنجش سرمايه اجتماعي استان يزد و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن. ” .3 ….
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي با نيزهاي شغلي كار.
[PDF] پیشگیری از بزهکاری نوجوانان با مدیریت برنامه های رسانه ملی چکیده …
journals.police.ir/…/70ba46368c8b03f09bc21f863588605815e877a5.pdf‎Cached7 ژوئن 2016 … آســیب های مدیریتــی در هــر حــوزه ای صدمــات و خســارات غیرقابــل جبرانــی را …
رســانه های ملــی در حــوزه بزهــکاری نوجوانــان و ارائــه راهــکار الزم می باشــد. … سـالمتی
جوامـع در سـطح بین المللـی اسـت و جالـب توجـه اسـت کـه بـا گذشـت زمـان، میـزان …
جوانـان اتحادیـه اروپـا را قـرار داشـتن وسـیع کـودکان در معـرض خشـونت از …
سازمان تبلیغات اسلامی – راهکارها و پیشنهاد های اخلاقی در استفاده …
www.ido.ir/pages/?id=118680‎Cached
Similar9 آگوست 2014 … در ذیل راهکارهایی ارائه می‌شود که در صورت اجرای آنها انتظار می رود از آسیب … ما خاصه
قشر جوان از اینترنت و ارتباطات شبکه ای داشته است و تأثیرات عمیق و … به این
ترتیب با مهارت های استفاده صحیح از اینترنت آشنا می شوند. … گردد؛ از جمله رابطه
تحصیلات و کاربران اینترنتی با مدیریت زمان و خیلی از …. چند رسانه‌ای.
[PDF] بررسی ابعاد و مولفه های مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار مناسب برای
jearq.riau.ac.ir/article_545_117d32efc6523501dacb9a0949d7f639.pdf‎Cachedاین پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی بحران به منظور ارائه راهکار … مولفه
های درون مدرسه ای در بعد فیزیکی، پیشگیری، مداخله، در حد مطلوبی قرار …. برنامه دوم(
طرح آموزش مهارت هاي زندگي: به منظور افزایش آگاهي دانش آموزان در مدارس راهنمایي و …
تنها در بعد زمان و مکان خاص سالمت جسمي، رواني، عاطفي و اجتماعي کودکان و نوجوانان را

[XLS] Compatibility Report – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – دانشگاه …
mng.mui.ac.ir/sites/mng.mui.ac.ir/files/pdf-word/list.xlsx‎Cached11, 10, پایان نامه, بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در دانشجویان سال اول و سال آخر ….
41, 40, طرح, بررسی علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد گزارش فاز اول
پائیز …. رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و رشته پزشکی بر حسب شاخص های
مهارت های … میزان رعایت زمان انتظار بیماران بستری در فرآیند ترخیص و ارائه
راهکارهایی …
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی …
foxlink.ir/دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-خودکا-2/‎Cachedبعد دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری نوجوانان … دانلود بررسی میزان
مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن. 22
دقیقه …
[PDF] تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان
www.jicr.ir/article_212_9da2296c4465bb319b5f6c0d19a0368b.pdf‎Cachedزمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس بوک و …
امروزه کمتر کسي در این گزاره شک مي کند که جهان وارد عصر تاز ه اي شده است که نماد آن
… به سبب گسترش دامنه تأثیر رسانه هاي جمعي، جامعه اطالعاتي، امروزه بعدي جهاني
پیدا …. اجتماعی مجازی باعث تقویت هویت مدرن و مصرفی کاربران جوان این شبکهها
میشوند.
لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی | سایت …
accounte.ir/?page_id=96559‎Cachedپایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر
رشته های تحصیلی … و پسر · دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن
بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ….. گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت
مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن ·
پایان نامه …
[PDF] بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده
www.farhangeilam.ir/article_9443_793062d106873b17efed8352b4079ebf.pdf‎Cachedبررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده … 3- دانشجوی دکتری
مدیریت، گرایش تولید از دانشگاه آزاد واحد کیش، مدرس دانشگاه آزاد دهلران … رسـانه ای
اینترنـت، فضـای ذهنـی جوانـان را اشـغال کـرده اسـت و ایـن مسـئله نقـش والدیـن را در ….
دانش آمـوزان مقطع متوسـطه شـهر شـیراز و ارائـه ی راهکارهایی برای پیشـگیری و درمان« …
پایان نامه های رشته روانشناسی1 – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده
iranresearch.mihanblog.com/post/10‎Cached23 دسامبر 2016 … 10039 بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در
شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای 130 …. 10156 بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در
نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن 210 … 10200
بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در …
[PDF] رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی – صفحه نخست
news.saramad.ir/Content/media/image/2015/03/88323_orig.pdf‎Cachedرسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی مجازی؛« نام کتاب: ….. از ایـن ابـزار، به منظـور
انتقـال پیـام فرهنگی و تقویـت حضور فعـال و مقتدرانه … و بـا بـذل توجـهالزم بـه
زیرسـاخت ها، نیـروی انسـانی جـوان و پرتالش، توسـعۀ مهارت هـا و دانش … جوانـان و
نوجوانـان ما به طـور فزاینده ای مدت زمان نسـبتا زیـادی از اوقـات فراغت خود را صرف این
شـبکه های.
[PDF] بررسی اعتیاد به اینترنت و فضاهای مجازی در بین جوانان و نوجوانان
https://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat/2/محمدي%20حمزه.pdf‎Cachedاﻧﻘﻼب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻘﻼب راﻳﺎﻧﻪ اي، ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎري را در ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دﻫﻪ
ﭘﻴﺶ ﺑﺎ … ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد، و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ اراﺋﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. ﻳﻚ … ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﺗﻠﻘﻲ. ﺷﻮد … ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻳﺮان اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ. 15. ﺗﺎ
. 18.
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سبکهای مقابلهای
jinev.iaut.ac.ir/article_521667.html‎Cachedنتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌های زندگی موجب افزایش معناداری در میانگین … که
آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند به عنوان یک روش مفید، برای نوجوانان در مقابله با …
می‌‌توانند به انتخاب و ارائه رفتارهای مناسب و در زمان و موقعیت معینی، دست بزنند که
جدا ….. آموزش مهارت‌های حل مسأله‌، مهارت‌های اجتماعی و مدیریت استرس‌به کاهش میزان
استرس، …
انجمن جامعه شناسی ایران – سرقت از منازل: علل اجتماعی و راهکارها
www.isa.org.ir/…/2210-گزارش-نشست-سرقت-از-منازل-علل-اجتماعی-و-راهکارها‎Cached15 آگوست 2016 … عضو شوراي مديريت دفتر دانشگاهي لرستان نیز با بیان اینکه نتایج تحقیق … (
نظریه مرتن) و بدآموزی های رسانه ای (نظریه ساترلند)را از تطابق نتایج حاصله از …
دانست و اظهار کرد: سرقت و میزان آن یک پدیده چند وجهی است که مجموعه ای از عوامل … به
صورت میدانی برای ارائه راهکارهای موثر و پیشگیرانه، وجود نیروهای جوان و …
دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دكترعباسعلي …
academicstaff.uk.ac.ir/abrostami‎Cachedمشاور بررسی مشکلات کشور و ارائه راه حلها …. ۱-عباسعلی رستمی نسب ۲- محمد همتی
فر ۳-مسعود فضیلت پور, بررسی میزان … ۱-اکرم درتاج ۲-مهدی لسانی ۳-عباسعلی
رستمی نسب, تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خود کارآمدی دانشجویان روان
شناسی دانشگاه … تهدیدها، فرصتها و راهکارهای فضای مجازی برای تربیت دینی
نوجوانان و جوانان.
[DOC] مقدمه : چرایی اولویت گذاری درحوزه پژوهش و فناوری اولویت گذاری ، درواقع …
ostan-chb.ir/dorsapax/Data/Sub_18/File/file120.doc‎Cached
Similarدر یک جمله ، تغییرات شتابان درحوزه علم و فناوری ، ما را با آینده ای ناشناخته و مبهم …
1 حمایت از پژوهش های کاربردی تقاضا محور با رویکرد حل مسئله با هدف تقویت … 1
عزمی راسخ برای اینکه در چارچوب زمان تعیین شده در طرح عمل کند و فعالیت …..
بررسي و شناسائي بازارهاي هدف صنايع استان و ارائه راهكار براي افزايش ميزان سهم
بازار.
روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود متن کامل پایان نامه
www.jahandoc.com/category/انسانی/روانشناسی-و-علوم-تربیتی/‎Cached29 مارس 2016 … پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای
بازار کار … پایان نامه روانشناسی – بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان
شهید مطهری …… پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت
زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن …
لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-روان-شناسی-سری2/‎Cached
Similarپرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان آگاهی تاریخی نوجوانان پرسش نامه ….
پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر … پرسشنامه استفاده معلمان دوره ابتدایی از طرح
درس و راههای نهادینه کردن آن …. پرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان ۱۲تا۱۸ سال
…. پرسشنامه رسانه آموزشی …. پرسشنامه مدیریت زمان اسمیت ، ریلی و کارن میدکیف
[PDF] اي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ روﯾﮑﺮدي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧ – مطالعات رسانه ای
mediastudies.srbiau.ac.ir/article_7046_ef683700010bc3bcd556b4e6a12c9604.pdf‎Cachedﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را. ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ و …. ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ … دا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳـﺎﻧﻪ اي در دﻧﯿﺎﺳـﺖ ﮐﺴـﺐ ﻣﻬـﺎرت در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺤﺘـﻮاي رﺳـﺎﻧﻪ اي … ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻧﮕﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ.
,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
www.dociran.com/‎Cached
Similarبررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار (شناخت آثار و نتایج اشتغال زنان
بر روی …. و توصیف وضعیت دانشجویان از نظر میزان بهره گیری جهت ارایه راهکارها
90برگ … بررسی عملی بودن اعتبار ، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان TMQ
در بین … بررسی و شناخت عوامل موثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر به منظور
تقویت …
[PDF] فايل مرتبط
research.umz.ac.ir/uploads/olaviat.mokhaerr.pdf‎Cachedتحصیلی می باشند، اقدام لازم معمول تا مراتب در زمان تهیه پایان نامه و رساله دکترا مورد
اقدام … بر «توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با
…. ۴۳- بررسی میزان وقوع مسمومیت، عوامل مرتبط، و عوارضی حاصله در معتادان کشور …
۵۵- بررسی راههای مؤثر آموزشی بر تغییر آگاهی و نگرش (درک خطر) نوجوانان و جوانان.
[PDF] شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf‎Similarنگاهي كاستي جويانه به پژوهش هاي انجام شده در حوزه آموزش فني و حرفه اي – دكتر احد
نويدي … ضرورت بازانديشي پيرامون جايگاه مديريت پژوهش – مرتضي كرمانشاهي …
منوط به اجرای پژوهش های تربيتی است و تقويت فعاليت های پژوهشی به عنوان يكی از
راهكارهای … گيرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه های فنی است و ميزان سرمايه گذاری
آموزشی در.
[PDF] 1395 ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان اوﻟﻮﯾﺖ
iaugermi.ac.ir/wp-content/uploads/2016/11/olavyat-.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آراء. ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻫﯿ … آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي و اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ آﺳﯿﺐ … ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن … ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ آن …
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ي ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﺎﺧﻪ ي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي … ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ.
[PDF] 4931 اردتشهبی و41 _41 شده ردهفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و …
seminar.ihepsa.ir/files/site1/pages/oral_&_poster__ok.pdf‎Cachedزمان و محل نصب پوسترها همراه با برنامه کنگره اعالم می شود، ارایه کنندگان …. بررسی
تاثیر مداخله آموزشی در ارتقای سطح آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی
…. تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش درباره مصرف خودسرانه مکمل های الغری
در …. خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی مدیریت دیابت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به

سواد رسانه ای – شفقنا
shafaqna.com/persian/services/sunnat…/سواد%20رسانه%20ای?tid…‎Cachedاو با بیان این که سواد رسانه مهارت و دانش است،گفت: سواد رسانه‌ای دانشی است که ….
والدین می‌توانند طرز ساختن انیمیشن‌ها را به آنها یاد دهند و برای تماشای برنامه‌ها مدیریت
زمان داشته باشند. …. علاوه بر این، کارگاه ها و دوره های آموزشی برای نوجوان و جوانان نیز
داریم. …. خانواده‌ها برای ارائه راهکارها و روش‌های درست استفاده از فضاهای مجازی نیاز به
یک …
بررسی راهکارهای افزایش جذب اعضای سازمان جوانان در کارگروه معاونان …
rcsy.ir/?p=47177‎Cachedبررسی راهکارهای افزایش جذب اعضا سازمان جوانان و همچنین ارائه طرح های ابتکاری … داد:
در زمان ریاست دکتر فرهادی در جمعیت هلال احمر، تفاهم نامه ای با وزارت ورزش و جوانان
امضا … ارائه امکانات بیشتر به اعضا، ساخت اردوگاه های جدید، تبلیغات موثر رسانه ای
از … راهکار برای افزایش چند برابری جذب نوجوانان و جوانان بویژه استمرارعضویت آنان

مقابله با استرس از دیدگاه قرآن و علم – خبرگزاری فارس
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910907001052‎Cached
Similar28 نوامبر 2012 … راهکارهایی که در قرآن کریم برای مقابله با استرس اراده شده است به طور خلاصه شامل:در
بررسی منابع علمی، به راهکارهای مثل تقویت مبانی دینی، معتدل …
[PDF] ﻛﺎﺷﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ
pajouhan.kaums.ac.ir/priorityjson/download.action?code=17000000‎Cachedﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ د رﺳﻼﻣﺖ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ … ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر. ﻫﺎي. ﭘﺮﺧﻄﺮ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن .1.16. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح … اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮاي ورزش … ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻮﻣﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس اﺟﺒﺎري درﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن …. ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي درﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ….. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺎن از اﻳﺪز و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و راﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل آن.
آنچه از سواد رسانه ای باید بدانیم – پورتال سامان
www.sis-eg.com/…/30271-آنچه-از-سواد-رسانه-ای-باید-بدانیم.html?t…‎Cached
Similarسواد رسانه ای یعنی دانش و مهارت کافی جهت دسترسی، ارزیابی، ارزشیابی و استفاده …
این توانایی از چهار بعد شناختی، احساسی، اخلاقی و زیبایی شناسی قابل بررسی
است. … در چنین فضایی مخاطب رسانه ها باید بداند که چه رسانه ای محتوای مطلوب وی را
ارائه می …. در شرایطی که زندگی نوجوانان و جوانان با اینترنت گره خورده، توجه به ابعاد

[DOC] 3-10 کیفیت زندگی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه MMT مرکز …
www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/…/OLAVIAT.docx‎Cached1-14 آسیب های اجتماعی، فرهنگی در مدارس و ارائه راهکارهای مناسب … 1-29 ارتقاء سلامت
(مثل بهبود الگوي تغذيه اي و سبک زندگي). 1-30 تاثیر نماز بر رشد عاطفی- اجتماعی
و روانی جوانان و نوجوانان و نقش نماز بر آن … 1-32 مهارتهای زندگی و فرزندپروری و
روشهای آموزش آن ….. 62- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و میزان رضایتمندی کارکنان
.
[DOC] دانلود فایل : سند جوانان.docx – شبکه بهداشت فیروزکوه
fhc.sbmu.ac.ir/uploads/سند%20جوانان.docx‎Cached
Similarاول اینکه برخورداری از سلامت همهجانبه حق طبیعی جوانان است. … رفتارهای اجتماعی در
سنین نوجوانی و جوانی، مدیریت سلامت جوانان و پاسخگویی شایسته به … جوانان و
مقتضیات مر بوط به هر یک از آنها، از طریق ارائه مجموعهی مؤثری از راهکارها نسبت به ….
افزايش رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ آي وي در جوانان و افزایش تعداد موارد انتقال اچ آي
وي …
[PDF] ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت
mboh.umsha.ac.ir/uploads/14_141_dokhaniyat.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑ … ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ، ﺷﻬﺮداري ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ، وزارت
ﺻﻨﺎﯾﻊ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ار … اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎري و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺑﺘﻼء ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ، رد ﻻﯾﺤﻪ …
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻪ در ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ، ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻘﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ….
ﺗﺎﯾﻮان ﭘﺲ از ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺑـﺮوي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ، ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان. 10.
بررسي موانع و راهکارهاي فراروي مربيان پرورشي مدارس – روزنامه اطلاعات
www.ettelaat.com/etiran/?p=14016‎Cached
Similar18 آگوست 2013 … بررسی موانع و راهکارهای فراروی مربیان پرورشی مدارس … در حیطه اجتماع نیز دانش
آموزان تحت تأثیر خانواده یا محیط زندگی، رسانه های … بنابراین به همان میزان که برنامه
ریزی و توجه به گرایش جوانان به رفتارهای دینی و …. برنامه ها سلیقه ای و قائم به
شخص هستند پس از مدتی با اتلاف هزینه و زمان زیاد، به حال خود رها می شوند .
روشهای تقویت اعتماد به نفس وعزت نفس،جوان و مهارت ابراز وجود،زیباوب
www.zibaweb.com/Assurance.htm‎Cached
Similarمهارت ابراز وجود و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس. … گفته اند كه نوجوانان با عزت
نفس پايين نسبت به ماهيت انسان عقده حقارت دارند، اين گونه ….. از اين روي، رسانه ها
مي توانند با ارائه مباحثي ساده مفيد در زمينه « خود شناسي علمي » جوانان را در« …..
نفس پاره ای از مهارتها و راههای ساده کسب اعتماد به نفس جهت آشنایی شما عزیزان ارائه
میگردد.
[PDF] فهرست اولويت هاي پژوهشي.xlsx
www.ostan-qom.ir/uploads/pajoohesh_93_23123.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ. 97 … ﺗﺪوﯾﻦ
و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي
ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وري آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ آن و …. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﺮ
ﺑﺰﻫﮑﺎر.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود فرایند – عطف
www2.atfmag.info/1391/12/20/ict-effect/‎Cached
Similar10 مارس 2013 … براي فناوري اطلاعات و ارتباطات تعاريف مختلف و گوناگوني ارائه شده است. …
تعريف كرد: كسب دانش و اطلاعات، عادت هاي مختلف، مهارت هاي متنوع، و راههاي گوناگون حل
كردن مسائل. …. سواد اطلاعاتی مانند سواد رایانه‌ای، سواد رسانه‌ای، سواد فناوری، مانند آن در
…. تقویت سیستم تصمیم‌گیری و مدیریت مبتنی بر اطلاعات از طریق …
[PDF] ضرورت ها و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مراکز آموزشی
addiction.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/etiad/madares/1.pdf‎Cached
Similarمتاسفانه یکی از مهم ترین تهدیدهایی که جوانان این مرزوبوم را … اشتغال بیش از ده
میلیون نفر قاچاقچی حرفه ای به عنوان مافیای موادمخدر در سطح جهان فراهم … از زمان و غني
سازي اوقات فراغت و خودشناسي می تواند کمک …. مطرح است، ضرورت بیشتری می یابد
مثل ارائه راهنمایی … مهارت های زندگی نیز، روشی است برای تقویت توانایی های روانی.
[DOC] 3. ‌تعاریف‌ سواد رسانه‌ای – جنگ نرم و عملیات روانی
www.swar.ir/…/naghsh%20resaneh%20dar%20ijad%20taaroz%20bein%20nasli.doc‎Cachedبه علاوه معلمان و استادانی که مهارت‌های سواد رسانه‌ای را کسب می‌کنند، می‌توانند به …
نسل‌ها و پر کردن این شکاف به وسیله افزایش سواد رسانه‌ای، مورد بررسی و کنکاش قرار
گیرد. … عمق‌بخشی به نظام تربیتی و معلمان در مقام نقش‌آفرینان فرهنگی ارائه شده
است. … و فراگیری آن در بین نوجوانان و جوانان، نوعی جلوافتادگی رسانه‌ای نسبت به
پدر و …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات