× بستن تبلیغات
آگوست
2
2017

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی-نقش-رویکردهای-مدیریت-سود-بر-خطای-پیش-بینی-سود-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 160صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
سود حسابداري يكي از اقلام مهم صورت هاي مالي است كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي آن را به عنوان مبنايي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي به كار مي برند. پيش بيني سود به وسيله مديريت، از مهمترين منابع اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير اشخاص به شمار مي رود، زيرا در بازارهاي سرمايه، يكي از عمده ترين راه هاي دستيابي بسياري از سرمايه گذاران به اطلاعات شركت ها، اعلاميه ها و اطلاعيه هايي است كه از جانب شركتها در رابطه با اعلام سود پيش بيني شده هر سهم منتشر مي شود. اگر پيش بيني هاي سود به وسيله مديريت از دقت لازم برخوردار باشد مي تواند به بهبود فرآيند تصميمگيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري منجر گردد.
سازوكارهاي حاكميت شركتي بركيفيت اطلاعات افشا شده توسط شركت ها، از جمله اطلاعات مربوط به پيش بيني هاي سود اثر مي گذارند. افشاي اطلاعات مالي شفاف، مشكلات و مسائل نمايندگي را از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران به حداقل مي رساند. در مقابل، افشاي ضعيف اطلاعات مالي اغلب باعث گمراهي سهامداران و در نتيجه تأثيرات نامطلوبي بر ثروت آنان ميگردد. بنابراين، مي توان گفت حاكميت شركتي عاملي است كه مي تواند باعث بهبود كيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت گردد. دقت پيش بيني هاي سود توسط مديريت در شكل گيري اعتماد سرمايه گذاران به افشا پیش بینی سود يك فاكتور حياتي به شمار مي رود. ما در این پژوهش تغییر اعضای هیئت مدیره را به عنوان ابزار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این طریق میزان دقت پیش بینی سود را برآورد نماییم.
تغییر در اعضای هیئت مدیره اغلب به دلیل تغییر در سرمایه گذاران و یا عملکرد ضعیف اعضا می باشد، بنابر این اعضای هیئت مدیره برای نمایش عملکرد قوی خود نسبت به اعضای سابق، سعی می نمایند عملکرد سال آتی شرکت را بهتر نمایش دهند. در نتیجه اغلب به دستکاری سود می پردازند و در سال اول حضور اعمال مدیریت سود کاهشی می نمایند.
موضوع پژوهش حاضر «بررسی نقش انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با حضور و بدون حضورمتغیرتغییر هیئت مدیره پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1385 تا 1390 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثير و رابطه ی مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره، مدیریت سود و خطای پیش بینی سود مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره)، متغیروابسته (مدیریت سود و خطای پیش بینی سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت سود با تغییر هیئت مدیره، در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و در فرضیه سوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و تغییر هیئت مدیره می پردازیم. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم تأیید شدند و فرضیه سوم رد شده است.

مقدمه
بورس اوراق بهادار تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخه هاي اقتصادي دارد. مديران سرمايه گذاري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي هاي مالي مي پردازند، براي حفظ و افزايش ارزش سبد سرمايه گذاري خود نياز به بررسي عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمايه گذاري هاي خوددارند.
يكي از اهداف اطلاعات حسابداري كمك به استفاده‌کنندگان در پيش بيني جريان هاي نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيش بيني بازده سرمايه گذاري است. بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازده سهام شركت ها در بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم حسابداري تهيه مي شود. ميزان تأثير اين اطلاعات بسيار پيچيده و تا حدي ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداري براي تعيين بازده سودمند باشد در آن صورت تغييرات در داده هاي حسابداري بايد سبب تغيير در بازده سهام شركت ها شود.
تصميم گيرندگان براي اتخاذ تصميمات صحيح و دقيق، نيازمند اطلاعاتي مفيد و سودمند هستند. بالتبع بيشتر اطلاعات بايد از طريق گزارش هاي مالي شركت در اختيار آن ها قرار گيرد. اكثر استفاده كنندگان بر اقلامي تأكيد دارند كه تصور مي كنند مربوط ترين اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، از نظر بيشتر استفاده كنندگان با اهمیت و مربوط محسوب مي شود. مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم مؤيد اين است كه سود هر سهم گزارش‌شده و سود هر سهم پیش‌بینی‌شده بر قيمت بازار سهام عادي اثر مستقيم مي گذارد و سرمايه گذاران خواستار اين اطلاعات هستند. مديريت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه‌شده از طريق صورت هاي مالي، برآورد آتي از دورنماي شركت در قالب سود هر سهم پیش‌بینی‌شده را در اختيار استفاده كنندگان بگذارد.
پيش بيني هاي سود هر سهم در سرمايه گذاري ها از اهمیت ويژه اي برخوردار است، زيرا در شيوه هاي ارزيابي سهام، عامل مهمي تلقي مي شود و در بيشتر موارد، جزء اساسي روش هاي انتخاب سهام مي باشد. اهميت اين پيش بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيش بيني از دقت بيشتري برخوردار است و اين مسئله براي استفاده‌کننده و تهیه‌کننده مهم تلقّي مي شود.
تصميم گيري صحيح سبب مي شود سرمايه گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمايه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست مي تواند اعتماد استفاده كننده را جلب كند.


فهرست مطالب

فصل اول    1
1-1    مقدمه    2
1-2    بيان مسئله    3
1-3    بیان موضوع تحقیق    4
1-4    اهداف تحقيق    11
1-5    اهمیت و ضرورت تحقيق    11
1-6    چارچوب نظري تحقيق    12
1-7    فرضیه‌های تحقيق    15
1-8    تعریف تخصصی و عملیاتی واژگان و متغیرهای تحقیق    15
1-8-1    مدیریت سود    15
1-8-2    دقت پیش‌بینی سود    16
1-8-3    اقلام تعهدی اختیاری    16
1-8-4    خطای پیش‌بینی سود    16
1-8-5    نوع صنعت    17
1-8-6    اندازه شرکت    17
1-8-7    حاکمیت شرکتی    17
1-8-8    هیئت‌مدیره    17
1-8-8-1 رئیس هیئت‌مدیره    18
1-8-8-2 اعضای موظف هیئت‌مدیره    18
1-8-8-3 اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره    18
1-9    روش‌شناسی تحقیق    18
1-10    دوره زماني تحقيق    26
1-11    قلمرو مکانی تحقيق    26
1-12    قلمرو موضوعي تحقيق    26
1-13    جامعه و نمونه دادها    26
1-14    روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها    27
1-15    روش تجزيه و تحليل داده‌ها    27
1-16    خلاصه مطالب فصل اول    28
فصل دوم    29
مروری بر ادبيات تحقيق    29
1-2    مقدمه    30
2-2 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی    31
1-2-1    هیئت‌مدیره‌ها    32
2-2-2 روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره    32
3-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل    34
4-2-2نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی    35
3-2  انگیزه‌های مدیریت سود    37
4-2طبقه‌بندی مدیریت سود    41
1-4-2 انواع روش‌های مدیریت سود    41
5-2 انواع مدیریت سود    46
1-5-2هموارسازی سود    50
6-2 اقلام تعهدی اختیاری    55
1-6-2حسابداری تعهدی و مدیریت سود    55
2-6-2اقلام تعهدی    57
3-6-2کشف و اندازه‌گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری    59
7-2  تاريخچه پیش‌بینی سود    61
8-2 سود سهام پیش‌بینی‌شده    63
1-8-2 اهميت سود سهام پیش‌بینی‌شده    64
2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود    65
9-2خطاي پیش‌بینی سود    68
10-2 عوامل موثر بر خطاي پیش‌بینی سود    71
11-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در ایران    75
12-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در سایر کشورها    77
فصل سوم    80
روش‌ اجرای تحقیق    80
1-3 مقدمه    81
2-3- فرضیه‌های تحقیق    81
3-3 مدل تحقیق    82
4-3 شيوه اندازه‌گیری متغيرها    88
5-3 روش تحقیق    88
6-3- متغیرهای مورد بررسي    89
1-6-3) متغير(هاي) وابسته تحقيق    90
2-6-3) متغير(هاي) مستقل تحقيق    90
3-6-3) متغير(هاي) كنترل تحقيق    90
7-3- جامعه آماري و روش نمونه‌گیری    93
8-3-  روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها    96
1-8-3- منبع اطلاعات    96
2-8-3- آماده سازي اطلاعات    97
9-3- روش‌شناختی تحقیق (تجزيه و تحليل داده‌ه

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c/

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت …
acer.asilfile.ir/…/بررسی-نقش-رویکردهای-مدیریت-سود-بر-خطای-2/‎Cachedبررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار – دانلود پایان نامه … از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی
اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد (مونس خواه 1389،
ص 8).
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت …
acer.asilfile.ir/2016/…/بررسی-نقش-رویکردهای-مدیریت-سود-بر-خطای/‎Cachedبررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته …
بر خطای پیش‌بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
: بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت …
https://asandoc.com/…/بررسی-نقش-رویکردهای-مدیریت-سود-بر-خطای/
27 ژانويه 2017 … دانلود پروپوزال آماده: : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فرم پروپوزال …
[PDF] ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺆ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ر – دانشگاه تهران
https://acctgrev.ut.ac.ir/article_24159_4db87a57cc78b2d50fdf31a2d657acb9.pdf‎Cachedﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. در زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ … ﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش، ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻬﺎم، اﻋﻄﺎي وام، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان. و دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ.
ﻫﺎي …. دارﻧـﺪ . ]17[. ﻛـﺎﻣﺮان اﺣﻤـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي
داراي ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳـﻬﺎم در ﺑـﺎزا …… ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪي در ﺳﻨﺠﺶ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮ.
ﻛﺖ.
عنوان پروژه: بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی …
54735.mank1.party/
1 سپتامبر 2016 … بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران. 167 صفحه. چكيده: سود حسابداري …
بررسي تاثير مديريت سود بر توانايي پيش بيني اقلام تعهدي در …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=194334‎Cached
Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير مديريت سود بر توانايي
پيش بيني اقلام تعهدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از
ديدگاه …
[PDF] Investigation of management earnings forecast errors and … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4018113920702.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي. در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار …. ﺳﻮدﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ. اﻓﺰاﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻧﻘﺶ
….. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ. ي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از
…… ﮐﺖ روﯾﮑﺮد. ﺧﻮش. ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. از. آﻧﺠﺎ. ﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ. ( t-1. )
.
[PDF] پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان …
journal.ansarbank.com/article_9004_cfb3d4f2209f71daa0d6efb8a459f79a.pdf‎Cached)مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( … این مدل قادر به
پیش بینی سود هر سهم شرکت های نمونه با خطای قابل قبول 2 درصد است. … امکان بهبود
در پیش بینی های مدیریت و تصمیم گیری بهتر تحلیلگران و سرمایه … در فرایند
تصمیم گیری نقش عمده ای را ایفا می کنند پیش بینی این گونه حوادث حائز اهمیت است
.
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای …
c.aaiz.ir/2016/05/12/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسی-نقش-رویکر/‎Cachedعنوان : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های
پذیرفته شده …. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق
بهادار تهران می باشد. … بورس اوراق بهادار تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخههاي
اقتصادي دارد.
[PDF] ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﻮدﻫﺎي اﻧﺤﺮاف در ﻣﺪﯾﺮان ﮥ ﻃﻠﺒﺎﻧ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﺘ
jiar.scu.ac.ir/article_11501_00964ffd3430f2dec8f5fbc1c3f6c945.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ. ﻃﻠﺒﺎﻧ. ﮥ. ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف ﺳﻮدﻫﺎي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن اﺳﺖ. …
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي ﺷﺎﻣﻞ. 110. ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮ. ﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﺑﺮاي دور …
ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس در ﺳﺎل. 1381. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ. اراﺋ. ﮥ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ….
ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد. و ﻣﯿﺰان اﻗ. ﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري. در. 88. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻃﯽ دور. ة. زﻣﺎﻧﯽ.
بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه
journals.atu.ac.ir/article_1115_250.html‎Cached
Similarدر این پژوهش سو گیری مدیران در پیش بینی سود سالیانه و اثرچهار متغیر، … با
استفاده از دو معیار، رشد پیش بینی و خطای پیش بینی سود اندازه گیری می شود. … در
پیش بینی و نوع مالکیت شرکت در سو گیریمدیران در پیش بینی سود نقش دارد. …
مالکیت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است
.
رویکردی جدید برای تخمین خطای پیش بینی سود توسط مدیریت
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=21&q=سود+پیش+بینی+شده+مدیریت
در ادامه رابطه مدیریت سود و خطای پیش بینی سود مدیریت نیز بررسی و بعد دوم پژوهش
حاضر … به این منظور داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زمانی سال . … بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر تصمیمات جانبدارانه مدیریت …
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت …

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه کامل آماده و تکمیل شده و پر شده …
[PDF] حسابداری
conference.gorganiau.ac.ir/my_doc/…//education/…//hesabdari.pdf‎Cached۱۶ بررسی رابطه کارایی مدیریتی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق … ۱۹ بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکتها در بورس
اوراق بهادار تهران … ۹ ب۳ رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود
مدیران … ۵۳ نقش خالص داراییها، و اقلام در آمدی ( سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهام) بر
قیمت هر سهم.
[DOC] رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته …
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=425&slc_lang=fa&sid…‎Cached… حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
… هدف این تحقيق بررسي تاثير کيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام براساس
رويکرد … افزايش توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي سود افشا شده بايد با کيفيت
باشد. … هرينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري، نقش اساسي ايفا مي كند.
[DOC] مقاله و پروژه کلاسی رشته حسابداری – Nasir-Institute | موسسه علمی …
www.nasir-institute.com/word/175.docx‎Cached… نقش سیستم مدیریت هزینه در اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر رویکرد اقتصاد
مقاومتی; مولفه … بررسی جنبه های مختلف خودکفایی گندم با رویکرد حسابداری
مدیریت در بخش … بر دقت پیش بینی سود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران … های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات; بررسی تأثیر خطای پیش
بینی سود، …
[PDF] هزینه چسبندگی و شرکتی حاکمیت سود، بررسی رابطه بین مدیریت
research.iaun.ac.ir/pd/…/pdfs/PaperC_5643.pdf‎Cachedمدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده. در
بورس … جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و … از مدل رگرسیون چندگانه در سطح خطای. 5 … مهمترین نقش را جهت ارائه ….
پیش بینی … شـده. فروش. می. شود. و. هرچه. این. خوش بینی. بیشتر. باشد،. چسبندگی
. بهای.
دانشگاه الزهرا
www.alzahra.ac.ir/Index.aspx?Page…1…‎Cached22 آوريل 2017 … کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ … عضو کمیته علمی نظام
حسابداري بخش عمومي با رويکرد تعهدي -همكاري در تدوين نظام … شرکت هاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران-تابستان ۱۳۸۹-پژوهش هاي حسابداري مالي و … بررسی
نقش ترازنامه در محدود کردن مدیريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس …
تاثیر مدیریت سود بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی
faar.iauctb.ac.ir/article_510526.html‎Cachedبرای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به‌کاررفته است. … همچنین برای دقت
پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از … «بررسی
نوع مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش …
حیدری، (1385)، «کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام
تعهدی»، …
پایان نامه های رشته حسابداری – فروش و انجام پایان نامه
iranresearch.persianblog.ir/post/19
5 ا کتبر 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای …. بررسی
نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های …
بررسی مدیریت سود در زمان پذیرش و عرضه سهام شرکتهای پذیرفته شده …
https://www.civilica.com/Paper-RCNAAA01-RCNAAA01_055=بررسی-مدیریت-سود-در-زمان-پذیرش-و-عرضه-سهام-شرکتهای-پذیرفته-شده-…‎Cachedبررسی مدیریت سود در زمان پذیرش و عرضه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران … پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش منطقه ای
رویکردهای نوین … مقایسه خطای پیش بینی سود ها در شرکت های همواساز سود وغیر هموار
ساز سود … حسابداری بر نگرش آنها در زمینه رفتارهای قابل قبول در نقش یک معلم و
یک محقق.
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت …
neginfile.ir/…/بررسی-نقش-رویکردهای-مدیریت-سود-بر-خطای-پیش-بینی-سود-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران/344‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته …
عنوان پروژه: بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی …
www.goldandroid.ir/…/doc-24-عنوان-پروژه-بررسی-نقش-رویکردهای-مدیر/
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران. 167 صفحه. چكيده: سود حسابداري يكي از اقلام مهم صورت

[PDF] ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺧﻄ
www.ensani.ir/storage/Files/20121210081741-9455-38.pdf‎Cachedﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوي. 1. /. ﻋﻠﻲ
زارع ﺣﺴﻴﻦ. آﺑﺎدي. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﺳﻮد ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻞ ….. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻘﺶ …. ﻃﺮح آن از ﻧﻮع ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﭘﺲ.
رزومه علمی و سابقه اجرایی خانم رویا دارابی – فعالان علم و پژوهش ایران
https://www.sakhtar.com/Person-4523.html‎Cached… با خطای پیش بینی سود آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
18, اندازه گیری کارایی نسبی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد … 20,
بررسی اثر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار …. 83, نقش حسابداری مدیریت دربهبود برنامهریزی استراتژیکدرسازمانها (
دریافت …
[PDF] سود فرارهای مالیاتی و مدیریت سود بر محتوای اطالعاتی بررسی رابطه …
fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1865.pdf‎CachedNational Conference of Approach to Accounting, Management & Economics …
آماری ما شرکتهای پذیرفته شد دربورس اوراق بهادارتهران و امواه آماری شامل اطالعات …
مدیریت سود فرارمالیاتی مالیات محتوای اطالعاتی سود ار موثرمالیات جاری … های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …… نقش اقالم تعهدی اختیاری در مدیریت سود
شرکت. های …
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های
hesabdari6.payan20.ir/…/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسی-نقش-رویکر/‎Cachedفول تکست: ارشد : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی … بین
هزینه سرمایه و شفافیت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
حسابداری – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com…id…‎Cached6 جولای 2015 … بررسي رابطه بين مديريت واقعي سود و نوع مباني تعديل گزارش هاي حسابرسي در
شرکت هاي بورسي. …. در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ 2. …..
بررسی رابطه کیفیت سود و نقش آن در پیش بینی سودهای آتی در صنایع مختلف و …
بررسي ارتباط بين خطاي پيش بيني سود با اقلام تعهدي در سطح صنعت.
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
qfaj.ir/article-1-184-fa.pdf‎Cachedﺛﻴﺮ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﻧﻘﺪي در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬـﺮان اﺳﺖ …
ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ، از روﻳﻜﺮد … دﻳﺪﮔﺎه اول، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ راه ﺣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران
و در … ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزي ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ …. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ
، ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﺳﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ. داري ….. ي ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻄﺎي ﻣﺪل
اﺳﺖ.
بررسی ارتباط بین ویژگی های پیش بینی سود مدیران و ریسک پذیری …
www.academia.edu/…/بررسی_ارتباط_بین_ویژگی_های_پیش_بینی_سود_مدیران_و_ریسک_پذیری_شرکت_ها_با_ارزش_آتی_آنها‎Cachedبررسی ارتباط بین ویژگی های پیش بینی سود مدیران و ریسک پذیری شرکت ها با
ارزش … نمونه آماری تحقیق 104 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند
که داده های …. دوم ، نقش ريسك پذيري در ارزش شركت ، نامشخص است و سوم ، در
خصوص … تحقيقي پيش بيني سود مديران را مبتني بر خطاي پيش بيني موردنظر
قرار دادند .
پایاننامه ارشد حسابداری مدیریت سود خطای پیش بینی سود
shopthesis.com/product/پایاننامه-ارشد-حسابداری-مدیریت-سود-خط/
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای
پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
[PDF] بازار سرمايه – حسابرسان داخلی
hesabrasandakheli.ir/article-1-110-fa.pdf‎Cachedهــدف اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ی بیــن وجــود کمیتــه ی حسابرســی و …
داخلــی بــا هموارســازی ســود در شــرکت های پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار اســت
. … اوراق بهـادار تهـران اسـت کـه از ایـن تعـداد 100 شـرکت بـه عنـوان نمونـه ی آمـاری …..
وجــه نقــد آزاد بــر مدیریــت ســود و نقــش … پیش بینــی ســود و به موقــع بــودن ســود،.
دانشکده مدیریت – برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-12 بهمن 1394
management.old.iau-arak.ac.ir/fa/contents/…/12.بهمن.1394.html‎Cachedبررسی نقش خط مشی های عمومی منالع انسانی بر توسعه منابع انسانی در اموزش وپرورش
اراک ….. محافظه کاری و تاثیر آن بر خطای پیش بینی شده و مدیریت سود قبل از تحریم
… سود با توجه به نقش اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
….. تحلیل عملکرد اجرای برنامه ریزی تولید با رویکرد تولید بهنگام در بخش صنعت.
مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی -سود
10415pjlv.eljo.ir/‎Cachedمجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی ، سود این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می
باشد . … تعهدی بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران 20 34 خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر
موظف هیات مدیره 17 … 39 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی
19
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 19 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=19‎Cached
Similar9 نوامبر 2013 … … بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران …
تبيين عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتي سود بودجه شده با پيش بيني سود حاصل از
شبكه هاي … بررسي رابطه ي بين كيفيت افشا و قيمت گذاري نادرست اقلام تعهدي و …
انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از رويكرد تركيبي تئوري روابط …
[PDF] PDF: بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های …
s2.tardl.ir/181527/Print.PDF‎Cachedروش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮدی و روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ … ﺗﻘﺎرن
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. … اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 501 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 110 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ. اﻃﻼﻋﺎت. …
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮﺳﻬﻢ و ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود در ﺑﻮرس اوراق.
ﺑﻬﺎدار …
پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین … – PNNQ
pnnq.ir/83/84/پروپوزال-بررسی-تاثیـر-عدم…/html_related‎Cached… و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران با فرمت ورد وقابل … بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن
اطلاعاتی. …. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر. … تحقیق
بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای
کیفیت سود …
علی اصغر قربانی، یاسر رضائی پیته نوئی،دکتر مهدی صفری گرایلی
www.bandargaziau.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4876&Site…‎Cached
Similarحسابرسی محیط زیست،رویکردی نوین در حرفه حسابرسی … بررسی اثرات مدیریت
سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق … نقش
توزیع وجه نقد بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد … بررسی رابطه
بين نابرابري اطلاعاتي و تقسيم سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران.
پایان نامه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-کیفیت-حسابرسی-بر-مدیریت-سود-و-بازده-آتی-شرکت-های-دارای-عرضه-اولیه-در-بازار-سرمایه-ایران‎Cachedبنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی و تعهدی، در
شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی …
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت …
www4.manudl.ir/object-14755/related‎Cachedسود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
… با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: مدیریت مالی،
… این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس
رویکرد … بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام
شرکت های …
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و …
https://www.symposia.ir/MRMEA02‎Cachedاستفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) AHP برای شناسایی و اولویت بندی …
بررسی نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان آموزش فنی و حرفه ای …..
بررسی و مقایسه تکنیک های انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت یافتن …..
خطای پیشبینی سود هر سهم و ریسکپذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران.
موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-حسابرسی/‎Cached
Similarاث‍ر ب‍خ‍شی و ک‍ف‍اي‍ت‌ م‍ق‍ررات‌ اف‍ش‍اء در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار
م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ …
بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک
سیستماتیک … ب‍ررسی ن‍ق‍ش‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌
پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در …
Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست …
www.refah-bank.ir/portal/default-1466.aspx‎Cached
Similarبررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و تبیین عوامل موثر بر آن. 2 …. پرداخت
سود قطعی به سپردههای مدتدار در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی بانک رفاه) … افزوده
بازار و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
… ارزیابی عملکرد و اولویت‌بندی ادارات امور شعب بانک رفاه کارگران با رویکرد کارت

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – محمدحسن قلی زاده
staff.guilan.ac.ir/gholizadeh/?lg=0‎Cached
Similarکارشناسى مديريت بازرگانى دانشگاه اصفهان 1373الى1369 ….. عنوان: پیش بینی
قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) … عنوان: طرح مدل
رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از …. موضوع
:بررسی رابطه بین سود هر سهم و بازده اتی با توجه به حباب ذاتی عقلایی در شرکت های

[PDF] ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
www.baboliau.ac.ir/Portals/0/research/modiriyat1.pdf‎Cached
Similarدر ﺑـﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ وﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدر … ﺑﺮرﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ …
ﮐﺎرﺑﺮدﯼ ازﻣﺪل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺎ … ﺗﺎﺛﻴﺮﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﯼ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ….. ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق …. ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻴﻜﺘﺎ.
مقاله حسابداری – نرم افزار حسابداری تحت وب
www.2to.ir/n%20web%20text%20page/maghalat/default.aspx‎Cached75, ارزیابی تأثير رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی … 119
, بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و …. 213,
بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ·
Download … 238, بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی
بازده سهام …
[DOC] دریافت فایل ضمیمه
pajohesh.iaupg.ac.ir/FtpHost/0/…/635929502745234871.docx‎Cachedبین الملل, امیدی, بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش درک شده و
قصد … ها در تبلیغات از طریق گوشی های هوشمند با قصد خرید :تبین نقش ارزش
تبلیغاتی …. بر سیاست تقسیم سود و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران … خطای پیش بینی سود و بازده سهام در شرکتهای پتروشیمی پذیرفته
شده در بورس …
[PDF] چكیده – پژوهشنامه بازرگانی
pajooheshnameh.itsr.ir/article_15679_ce817d678fbff6a10ae8fe9e643e7854.pdf‎Cachedپايداری سود / رقابت بازار محصول / ساختارصنعت / شاخص هرفيندال هيرشمن … سود
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. … قیمت باالی سهام و یا
سطح مطلوبی از سود، مدیران شرکت را بر آن می دارد تا به …. پایداری سود موجب بهبود
قابلیت پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی کمک شده و …. این رویکرد، که اقالم
تعهدي. 1.
پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین … – چشم 17
eye17.ir/602/42/پروپوزال-بررسی-تاثیـر-عدم…/html_related‎Cached… مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده:
1 مقدمه: 2 فصل اول: … پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن. ….
تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد
مقایسه ای کیفیت … بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر
عادی.
نمونه پروپوزال حسابداری – انجام پایان نامه,انجام پایان نامه مدیریت,پایان …
farjamedanesh.com/tag/نمونه-پروپوزال-حسابداری/‎Cached
Similarبررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی در تعیین بازده مورد انتظار سهام داران در بورس اوراق
… بررسی و تبیین رابطه بین سود حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در … پیش بینی گزارش حسابرس مستقل : رویکرد داده کاوی …
بررسی رابطه سود و جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …
پایان نامه:بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد …
www.sanjesh7.ir/پایان-نامهبررسی-تاثیرسهام-مدیریتی-بر/‎Cachedخطا: هیچ برگه‌ای برای پرداخت انتخاب نشده است. … جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در
شرکت-های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … ۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل
برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی … ۴-۱۰-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها
۳۹ …. بر عملکرد شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت · پایان نامه بررسي نقش
عوامل …
electronicaccounting – خلاصه ارائه کیفیت سود .اقلام تعهدی .مدیریت سود
electronicaccounting.blogfa.com/post-32.aspx‎Cached
Similarمدیریت سود – … پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری …
مقاله «کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی «به آزمون
…. سود با پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی …
در رویکرد آینده نگر از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود برمبنای …
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – شریف یار
sharifyar.com/accounting-subject/‎Cached
Similar Rating: 4 – Review by شریف یار
18 ا کتبر 2012 … ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ …
ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ … ه‍ا و
ارائ‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌; ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ….
اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍طای‌ س‍ود پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر …
[XLS] مدیریت مالی
https://sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/…/مدیریت%20مالی.xls‎Cached… تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 7
… بررسی و تبیین مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس …
کننده ضریب قیمت به سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران, 506 ….
مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ARFIMA و …
کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 – موضوعات پایان نامه ارائه شده …
arshad1391yasuj.blogfa.com/post/2‎Cached
Similarارتباط خطاي پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدي 36 . بررسی روش هاي … بررسی
نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام 79 . … بررسی نوع
مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 85 . …. تعیین
میزان بهینه سرمایه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک
145 .
[PDF] رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی ی پذیرفته شده …
hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-54-fa.pdf‎Cachedو ضریب واکنش سود در. شرکت. ها. ی پذیرفته شده در بورس. اوراق بهادار تهران … اين
پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضريب واکنش سود … های زيادی
درباره کیفیت سود حسابداری و رابطه آن با کیفیت فرآيند حسابرسی … برسان با
نقش خود می …. گذاری پیش. بینی می. کند که ضريب واکنش سود برای حسابرسان
مختلف.
[XLS] حسابداری
www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/…/حسابداری22.xlsx‎Cached… و مدیریت ریسک بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
, 94/1/26 … با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 94/
02/23 … بررسی نقش نسبتهای مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته
شده …. خطای سود پیش بینی شده و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …
حسابدار – موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری
hesabdaran90.blogfa.com/post/4‎Cached
Similarبررسی رابطه بین مالکیت نهادي سهام و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. 9. … ارتباط خطاي پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدي. 36 .
… بررسی ساختاري قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. 41 . …
بررسی نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری | – صحافی پایان نامه
mosaiebi.com/بایگانی/21831‎Cached1 ژوئن 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای …. بررسی
نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های …
1394 6 21 21 170 بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش …
jak.uk.ac.ir/?_action=export&rf=isc&s=isc…‎CachedAuditing: A Business Risk Approach, 8th edition., Madison: South-Western … جامعۀ
آماری پژوهش را شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های …. بررسی
نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت …. بررسی
تأثیر خطای پیش‌بینی سود دورۀ قبل بر واکنش بازار به پیش‌بینی سود مدیریت، و …
[PDF] ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی …
www.farabar.net/wp…/@Farabar_BI-Data-Mining-Audit.pdf‎Cached)مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( …. شناسایی و پیش
بینی این عوامل عالوه بر ارزیابی مدیریت سازمان ها، کاهش در هزینه …. نتایج پژوهش
نشان می دهد که نسبت سود پس از مالیات به … )2009( به بررسي نقش حسابرسان در
بحران اقتصادي اخیر پرداخت. … از آن باعث کاهش خطای بالقوه در امر پیش بینی می
شود.
بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت …
www.drzavari.com/…/بررسی-تاثیر-تخصص-در-صنعت-و-دوره-تصدی-حسا/‎Cached4 فوریه 2015 … بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت
های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران … از دعاوی قضایی علیه خود نقش محدود کننده
ای در اقلام تعهدی اختیاری دارند(دفوند و همکاران[۵]،۲۰۰۰). …. و تخصص صنعت حسابرس
مشخص می شود با پیش بینی دقیقتر سود رابطه مستقیم دارد.
لیست نتایج مقالات پذیرفته شده همایش ملی “رویکردهای نوین در …
conference.m-iau.ac.ir/…/52-لیست-نتایج-مقالات-پذیرفته-شده-همایش-ملی-رویکردهای-نوین-در-حسابداری-و-مدیریت-از-داوری-تا-تاریخ-95-08-1…‎Cached1 نوامبر 2016 … بررسي تاثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس … نقش
صورت های مالی در تصمیم گیری استفاده کنندگان …. بررسی تاثیر کیفیت
حسابرسی و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران …
ارائه جايگزيني براي خطاي پيش بيني سود و بررسي رابطه آن با ريسک مالي.
[PDF] ﻬﺮان ﻬﺎدار ﺗ ﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑ ﺷﺎﺧ ﺑﯿﻨﯽ ﻮﺳﺎزی و ﭘﯿﺶ اﻟﮕ – فصلنامه پژوهشها …
qjerp.ir/article-1-256-en.pdf‎Cachedﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﻘﺪی ﺑﻮﺭﺱ ﺍوﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ. ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ
…. ﺧﺎﻡ و ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ.
مولفان | انتشارات فراگیران دانش
sigmapub.ir/مولفان/‎Cached
Similarبررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره‌ی تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی
نوین … با ارزش افزوده‌ی سهامدار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
پژوهش‌نامه‌ی … نقش و جایگاه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در حسابداری، نشریه‌ی
علمی … رابطه‌ی مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود مدیریت، پژوهش‌نامه‌ی علمی-
پژوهشی …
[PDF] ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ – انجمن حسابداری مدیریت …
www.imaa-fr.com/uploads/MAG/final%2013.pdf‎Similar8 نوامبر 2010 … ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ و اراﺋـﻪ …. هدف
اين مقاله بررسي ارتباط ميان مديريت سود و به موقع بودن اطالعات ….. سود در شرکت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران … خطاي مدل به تفکيک هر صنعت ، نشان دهنده
مديريت سود …. سود بر محتواي اطالعاتي سودها در خصوص پيش بيني.
[PDF] ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟ
iranethics.ir/files/site1/pages/2_88.pdf‎Cached1388. ١١. ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ. ﮔﺰارش. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدي …
دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋـﺎت در. 105. ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان
… اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺧﺪادﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﺟﻬـﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ … ﻧﻘﺶ ﻣﻔﺴﺮ و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻫﻨﺠـﺎري ….. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﻮد ﺑـﺮ داﻣﻨـﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬـﺎي …. ﮐﻪ ﮐـﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﺑـﺮاي
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ.
[PDF] ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪ ا – دانشگاه سیستان و …
seminars.usb.ac.ir/Files/acc2/fa-ir/Document/Proceedings916-1275.pdf‎Similar5 دسامبر 2012 … در ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد، روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﺎ ي ﺑﺮآورد
ذﺧﯿﺮه زﯾﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث و داراﯾﯽ …. در روﯾﮑﺮد اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ﺟﻮﻧﺰ از ﻓﺮاﯾﻨﺪي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد …. ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻫﺎي دوره ﺟﺎري ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﻓﺮوش از ﮔﺎم …
ي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ،.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – صحافی فوری
sahafifori.ir/2016/08/21/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-حسابد/‎Cached21 آگوست 2016 … ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای …. بررسی
نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های …
نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث …
https://www.callforpapers.ir/…/نمایه-سازی-مجموعه-مقالات-دومین-همایش-م-2/‎Cachedبررسی اثر اطلاعاتی محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران … نظریه و شواهد رفتار
چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد تهران · بررسی نقش
مدیران مالی در ارتقای مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی: ذیحسابان اداره های کل استان
تهران … بررسی رابطه مالکیت نهادی ودقت پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات